Nordic Lab report

Nordic Lab report

The third day of the conference Re:Imagining Cultural Space 17-19 November at Orionteatern took the form of a Nordic Lab, focusing on the specific conditions of the Nordic and Baltic regions and what the cultural sector sees as crucial issues.

Five themes were moderated by a chosen host. As guests participants from innovative initiatives and institutions in Nordic and Baltic countries were invited. Each participant could choose two lab themes, one for the morning and another for the afternoon.

Invited participants came from Subtopia, WISP,Rörelsen, Rumänska Kulturinstitutet (Stockholm), Taastrup Teater (Copenhagen), Moriska Paviljongen (Malmö), Kulturhuset (Aarhus), Helsingör Teater, Nordic Black Theater (Oslo), LumparLab (Åland), Blaue Frau/SubFrau (Helsinki), MUU Gallery (Helsinki), Culturelab (Riga),NOASS (Riga), BADco. (Zagreb), Kultura Miejeska (Gdansk), aktör&vänner (Göteborg),Sõltumatu Tantsu Ühendus/STÜ (Tallinn), MADE/NOrrlandsoperna (Umeå), Teatermaskinen (Västmanland), Himlabacken (Österlen), Dansbyrån (Göteborg),Teatercentrum, Till medborgarnas glädje, Orionteatern (Stockholm).

Nordic Lab report (PDF)

Interkulturell dialog – dina kommentarer är efterfrågade[eng]Intercultural Dialogue – your thoughts are wanted[/eng]

Med stöd från Arts Council Englands Cultural Leadership Senior Networks Programme, har Venu Dhupa undersökt Interkulturell dialog och ber nu om feedback och kommentarer på fyra essäer i ämnet. Essäerna är skrivna av seniora kulturaktörer från Storbritannien och läggs upp anonymiserade för att generera opartisk respons. Dina kommentarer är efterfrågade. Maila din återkoppling till int.art@btinternet.com fram till 31 december 2010.

ICD Anonymous 1 (PDF)

ICD Anonymous 2 (PDF)

ICD Anonymous 3 (PDF)

ICD Anonymous 4 (PDF)[eng]With funding from the Cultural Leadership Senior Networks Programme of Arts Council England, Venu Dhupa is investigating Intercultural Dialogue and is asking for your feedback and comments on four essays on the topic. Written by senior UK cultural figures, these are posted without author attribution in order to attract impartial feedback and comment. Your comments would be very welcome, please email comments to int.art@btinternet.com. The comment period is open until 31th December 2010.

ICD Anonymous 1 (PDF)

ICD Anonymous 2 (PDF)

ICD Anonymous 3 (PDF)

ICD Anonymous 4 (PDF)[/eng]

VD-byte på Intercult

Från och med januari 2011 tar Ida Burén över VD-rollen på Intercult. Ida har arbetat med Intercult i sju år och har tidigare haft en producerande och utvecklingsroll på Cirkus Cirkör. Grundare Chris Torch fortsätter i organisationen som senior associate, nu med mer fokus på internationella projekt men även med expertis och rådgivning.

Chris Torch, grundare och senior associate från 2011 säger:
Intercult skapades, för över 14 år sedan, med ett litet team, inga ekonomiska resurser och två starka ambitioner: att sätta kulturell mångfald på agendan och att internationalisera det svenska kulturlivet. Tillsammans formade dessa ambitioner en interkulturell vision.

14 år är en lång tid för vem som helst att verka i en ledande roll på en organisation. Initiativ blir till vanor. Intuition blir till reflexer. Jag är oerhört stolt över att lämna den fortsatta utvecklingen av Intercult till ett kompetent team, under ledning av min långvariga medarbetare Ida Burén.

Jag är också tillfreds med att Intercult har vuxit till en stabil organisation med ett komplext nätverk och rimlig strukturell finansiering.

Läs hela kommentaren av Chris Torch om sin nya roll och omorganiseringen

Ida Burén, VD från 2011 säger:
Intercult har omorganiserats för att matcha framtida utmaningar. Med mitt ledarskap kommer Intercult fungera som en plattform för kulturella projekt, utbildning och kulturpolitiska aktioner som våra projektledare utvecklar och driver.

Den kompetens och den position som Intercult har idag ger oss alla möjligheter att fortsätta förverkliga vår vision, skapa möten över gränser och öppna nya dörrar för upplevelser…

Läs hela kommentaren av Ida Burén som introducerar sig och omorganiseringen

För mer information kontakta:
Ida Burén, tel 0707 34 42 31
Chris Torch,  tel 0705 54 10 23
Vanessa Ware, kommunikationsansvarig, tel 070 750 24 54

Ida Burén, nytillsatt VD introducerar sig och organisationen 2011[eng]Ida Burén, new ceo introduces herself and the organisation 2011 [/eng]

Från och med januari 2011 tar Ida Burén över VD rollen på Intercult. Ida har arbetat med Intercult i sju år och har tidigare haft en producerande och utvecklingsroll på Cirkus Cirkör. Grundare Chris Torch fortsätter i organisationen, nu med mer fokus på internationella projekt men även med expertis och rådgivning.

Ida Burén introducerar sig själv och den nya organisationen

Under mitt yrkesverksamma liv har jag jobbat med scenkonst, både på en organisatorisk nivå och i projekt, som vill göra skillnad, interagera i sitt samhälle och erbjuda nya möjligheter för konstområdets aktörer och publik.

Förutom det långa samarbetet med Chris Torch på Intercult, har jag arbetat på Cirkus Cirkör där jag etablerade Cirkus Cirkör i sitt lokalsamhälle, den mångkulturella förorten Alby, producerade internationella produktioner och drev utvecklingsarbete när Cirkus Cirkör gick från att vara en frigrupp till en institution. Som lokalbo i Alby i 10 år har jag varit aktiv i lokala utvecklingsfrågor och jag har även drivit ett internationellt utvecklingsprojekt med cirkusträning för gatubarn i Senegal.

Jag ser framemot att omsätta denna kompetens och breda erfarenhet i ett omorganiserat Intercult.

Intercult har omorganiserats för att matcha framtida utmaningar. Med mitt ledarskap kommer Intercult fungera som en plattform för kulturella projekt, utbildning och kulturpolitiska aktioner som våra projektledare utvecklar och driver. Den kompetens och den position som Intercult har idag ger oss alla möjligheter att fortsätta förverkliga vår vision, skapa möten över gränser och öppna nya dörrar för upplevelser.

Läs hela kommentaren av Chris Torch om sin nya roll och omorganiseringen[eng]

Starting January 2011 Ida Burén will take over as CEO at Intercult. Ida has worked with Intercult for seven years and earlier held a production and development role at Cirkus Cirkör. Founder Chris Torch continues in the organisation as senior associate. This enables him to engage in international projects and still provide expertise and support to Intercult’s ongoing work.

Ida Burén introduces herself and the organisational change

During my professional life I have worked with the performing arts, both on an organisational level and in projects, that wants to make a difference, to interact with society and offer new possibilities for performers and audience.

Apart from the long time collaboration with Chris Torch at Intercult, I have worked at Cirkus Cirkör where I established Cirkus Cirkör in its local community, the multi cultural Stockholm suburb Alby, produced international new circus shows and managed development when Cirkus Cirkör went from being an independent company to becoming an institution. I have lived 10 years in Alby and have been active in local development issues and also managed an international development project with circus training for street children in Senegal.

I look forward to cultivating this competence and experience within a re-organised Intercult.

Intercult has been reorganised to match future challenges. Under my leadership, Intercult will function as a platform for projects, competence development and cultural political actions driven and developed by our project leaders. Intercult’s competence and status today offers great opportunities to realise our vision, creating encounters across boarders and opening doors for new experiences.

Read the statement by Chris Torch about his new role and the reorganisation[/eng]

Chris Torch kommenterar omorganiseringen och sin nya roll [eng]Chris Torch’s statement on the reorganisation and his new role[/eng]

Chris Torch, grundare av Intercult, kommenterar omorganiseringen och sin nya roll som senior associate.

Intercult skapades, för över 14 år sedan, med ett litet team, inga ekonomiska resurser och två starka intentioner: att sätta kulturell mångfald på agendan och att internationalisera det svenska kulturlivet. Tillsammans formade dessa ambitioner en interkulturell vision.

Idag speglas mångfalden bättre i kulturbranschen, samtidigt som nya utmaningar har kommit upp till ytan i globaliserings spår. Sverige – en gång världens mest internationellt engagerade nation – sluter sig istället för att blicka utåt. Internationellt kulturutbyte har flyttats långt ned på prioriteringslistan. Intercult’s fokus behövs mer än någonsin.

14 år är en lång tid för vem som helst att verka i en ledande roll på en organisation. Initiativ blir till vanor. Intuition blir till reflexer.

Jag är oerhört stolt över att lämna över den fortsatta utvecklingen av Intercult till ett kompetent team, under ledning av min långvariga medarbetare Ida Burén. Jag är också tillfreds med att Intercult har vuxit till en stabil organisation med ett komplext nätverk och rimlig strukturell finansiering.

Samtidigt känner jag entusiasm inför utsikten att få mer tid till mitt egna arbete med internationella relationer, med ett särskilt öga till Svartahavsregionen och andra delar av Europas utkanter. Mitt engagemang i internationellt arbete (och de resor som krävs) har ibland hindrat Intercult’s utveckling på andra lika viktiga områden.

Nu har jag fördelen att förbli associerad till en dynamisk organisation och samtidigt satsa min tid på initiativ som delvis ligger utanför Intercult’s kärnverksamhet.

Läs kommentaren av Ida Burén som introducerar sig och omorganiseringen[eng]

Chris Torch, founder of Intercult, comments on the reorganisation and his new role as senior associate.

Intercult was formed, more than 14 years ago, with a small team, no economic resources and two strong intentions: to put cultural diversity on the agenda and to internationalize the Swedish cultural landscape. Together these ambitions formed an intercultural vision.

Today, although diversity in the Swedish cultural sector is better reflected, new challenges have come to the forefront, in the after wave of globalization. Sweden – once the world’s most internationally engaged nation – closes itself inwards. International cultural exchange has moved far down the list of priorities. Intercult’s focus is needed more than ever.

14 years is a long time for any individual to remain in a leadership role at a cultural institution. Initiatives become habits. Intuition becomes reflex.

I’m immensely proud to leave over the continued development of Intercult to a competent team, under the leadership of my longstanding collaborator Ida Burén. I am also content that Intercult has grown into a stable organization with a complex network and reasonable structural funding. I’m confident that this growth will continue.

At the same time, I am enthusiastic about carving out more time for my personal work with international relations, with a special eye to the Black Sea region and other Outer Reaches of Europe. My engagement in international work (and the travel it requires) has sometimes thwarted Intercult’s development into other, equally important, areas.

I now have the opportunity to remain associated to a dynamic organization and at the same time engage in initiatives somewhat outside of Intercult’s core mandate.

Read the statement by Ida Burén who introduces herself and the reorganisation[/eng]

Nordic Lab rapport[eng]Nordic Lab report[/eng]

Den tredje dagen av konferensen Re:Imagining Cultural Space 17-19 November på Orionteatern utformades som ett Nordiskt lab med fokus på de specifika förutsättningarna i den nordiska och baltiska regionerna och aktuella frågor från  kultursektorn.

Fem teman modererades av en värd. Deltagare från innovativa institutioner och innitativ från de nordiska och baltiska länderna var inbjudna. Varje deltgare fick välja två lab att delta i.

Särskilt inbjudna deltagare kom ifrån Subtopia, WISP,Rörelsen, Rumänska Kulturinstitutet (Stockholm), Taastrup Teater (Copenhagen), Moriska Paviljongen (Malmö), Kulturhuset (Aarhus), Helsingör Teater, Nordic Black Theater (Oslo), LumparLab (Åland), Blaue Frau/SubFrau (Helsinki), MUU Gallery (Helsinki), Culturelab (Riga),NOASS (Riga), BADco. (Zagreb), Kultura Miejeska (Gdansk), aktör&vänner (Göteborg),Sõltumatu Tantsu Ühendus/STÜ (Tallinn), MADE/NOrrlandsoperna (Umeå), Teatermaskinen (Västmanland), Himlabacken (Österlen), Dansbyrån (Göteborg),Teatercentrum, Till medborgarnas glädje, Orionteatern (Stockholm).

Nordic Lab report (PDF, på engelska)[eng]

The third day of the conference Re:Imagining Cultural Space 17-19 November at Orionteatern took the form of a Nordic Lab, focusing on the specific conditions of the Nordic and Baltic regions and what the cultural sector sees as crucial issues.

Five themes were moderated by a chosen host. As guests participants from innovative initiatives and institutions in Nordic and Baltic countries were invited. Each participant could choose two lab themes, one for the morning and another for the afternoon.

Invited participants came from Subtopia, WISP,Rörelsen, Rumänska Kulturinstitutet (Stockholm), Taastrup Teater (Copenhagen), Moriska Paviljongen (Malmö), Kulturhuset (Aarhus), Helsingör Teater, Nordic Black Theater (Oslo), LumparLab (Åland), Blaue Frau/SubFrau (Helsinki), MUU Gallery (Helsinki), Culturelab (Riga),NOASS (Riga), BADco. (Zagreb), Kultura Miejeska (Gdansk), aktör&vänner (Göteborg),Sõltumatu Tantsu Ühendus/STÜ (Tallinn), MADE/NOrrlandsoperna (Umeå), Teatermaskinen (Västmanland), Himlabacken (Österlen), Dansbyrån (Göteborg),Teatercentrum, Till medborgarnas glädje, Orionteatern (Stockholm).

Nordic Lab report (PDF)[/eng]