Dragan Klaic, djupt saknad Minnesstund första september[eng]Dragan Klaic, sorely missed. Memorial first September[/eng]

[highlight]En minnesstund kommer att hållas på Intercult Annexet på torsdag 1 september, 16:00-17:30. Ni som kände honom eller vill hedra hans minne är välkomna att dela denna stund med oss.
[/highlight]


Foto: Lidiya Pyshnaya

Dragan Klaic, en av Europas mest engagerade intellektuella, gick bort den 25 augusti 2011. Hans närvaro och kapacitet för kritiskt tänkande kommer att saknas i hög grad, av kollegor, studenter och kulturaktivister över hela världen.

Dragans koppling till Sverige började 1991, när han vände sig till producenter och konstnärer i hela Europa för att be dem ge uttryck åt det fasansfulla våld som härjade i hans hemland Jugoslavien. Mitt svar, på hans inrådan, var att initiera produktionen SARAJEVO – TALES OF A CITY, skriven av Dragans landsman Goran Stefanovski. Produktionen turnerade genom Europa under ett par kritiska krigsår. Det var både mitt första försök till en internationell samproduktion och lanseringen av Intercult som en organisation.

Dragan återvände till Sverige många gånger under de följande åren. Han föreläste på Dramatiska Institutet, hjälpte Dramaten att reflektera över interkulturell policy och rollen som nationell teater, och han var mentor åt många unga kulturforskare. Dragan var en regelbunden deltagare på Intercults konferenser och seminarier, nu senast i december 2010. Han var rådgivare till flera av våra internationella projekt, som SEAS och det nyligen lanserade CORNERS.

Framförallt var han en evigt närvarande källa till inspiration åt mig och mina medarbetare. Han kritiserade, uppmuntrade och förstärkte våra kollektiva aktioner.

Dragan föddes i Sarajevo 1950. Han växte upp och studerade i Serbien och flyttade till Amsterdam när kriget bröt ut i Jugoslavien. Han var en dramaturg, lärare och författare. Han arbetade i närmare tio år som chef för Theatre Instituut Nederlands, var president för Culture Action Europe och var professor på universitet över hela Europa.

Detta är fakta. Och bara fakta, en lista som växer till ett mycket imponerande CV.

Det är mannen bakom dessa prestationer som kommer att bli djupt saknad. En humanist, en kompromisslös kritiker, en generös tänkare, en spännande föreläsare och en sann Renässansman. Hans förmåga att knyta ihop trådarna från en till synes disparat sfär av idéer gjorde honom till en ovärderlig tillgång för det Europeiska Projektet. Han underströk alltid att Europas främsta utmaning var som ett kulturellt initiativ.

Hans skoningslösa sjukdom, en sjukdom som han uthärdade med enorm värdighet och mod, tog till slut hans liv allt för tidigt. Han lämnar efter sig inte bara sin fru Julia och sin dotter Nora utan även en vidsträckt krets vänner vars liv har blivit för evigt märkta av hans briljans och engagemang.

En minnesstund kommer att hållas på Intercult Annexet på torsdag 1 september, 16:00-17:30. Ett tillfälle för Dragans många vänner i Stockholm att mötas upp, dela minnen och förnya vårt åtagande till kultur som en kraft för radikal förändring och mänsklig utveckling.

Chris Torch
Senior Associate – Intercult
28 augusti 2011

Judith Staines minns Dragan Klaic på culture360.org

IETMs nekrolog för Dragan Klaic[eng][highlight]A memorial gathering will be held at Annexet on thursday 1 september, 16:00-17:30. Those of you who knew him or would like to honour him are welcome to share this moment with us.[/highlight]


Photo: Lidiya Pyshnaya

Dragan Klaic, one of Europe’s most committed intellectuals, passed away on the 25th of august 2011. His presence and his capacity for critical thinking will be sorely missed by colleagues, students and cultural activists throughout the world.

Dragan’s link to Sweden started in 1991, when he appealed to producers and artists throughout Europe to generate an appropriate response to the outrageous violence that was ravaging his motherland Yugoslavia. I responded, with his advice, by initiating a production called SARAJEVO – TALES OF A CITY, written by Dragan’s compatriot, Goran Stefanovski. The production toured throughout Europe during a couple of critical war years. It was both my first attempt at international co-production and the launch of Intercult as an organization.

Dragan returned to Sweden many times in the years that followed. He lectured at Dramatiska Institutet, helped Dramaten to reflect on intercultural policy and its role as a national theatre and mentored many young cultural researchers. He was a regular visitor to Intercult conferences and seminars, most recently in december 2009. He served as Advisor to several of our international projects, as SEAS and the recently launched CORNERS.

Above all he was an ever present source of inspiration and advice to me and to my co-workers. He criticized, encouraged and multiplied our collective actions.

Dragan was born in Sarajevo in 1950, grew up and studied in Serbia and re-located at the beginning of the Yugoslav wars to Amsterdam. He was a dramaturgist, a teacher and  a writer. He worked for nearly 10 years as director of the Theatre Instituut Nederlands, served as president for Culture Action Europe and was an engaged professor at universities throughout Europe.

These are the facts. But only the facts, a list that fills pages of an impressive CV.

It is the man behind the facts who will be most sorely missed. A humanist, an uncompromising critic, a generous thinker, an exciting lecturer and a true Renaissance man. His capacity to bring together threads from seemingly disparate spheres of thought made him into an invaluable contributor to the European Project.

His merciless sickness, which he endured with immense dignity and courage, finally took his life, far too early. He leaves behind not only his wife Julia and his daughter Nora but also an immense circle of friends whose lives have been forever touched by his brilliance and commitment.

A memorial gathering will be held at Annexet on thursday 1 september, 16:00-17:30. An opportunity for Dragan’s many friends in Stockholm to meet up, share memories and renew our commitment to culture as a force for radical change and human development.

Chris Torch

Senior Associate – Intercult

28 august 2011

[puff]

Judith Staines remembers Dragan Klaic on culture360.org

IETMs Dragan Klaic in memoriam

[/puff][/eng]

Europeiska kommissionens budgetförslag ”Creative Europe” på gång!

Culture Action Europe (CAE) mobiliserar och uppmanar alla kulturaktörer i Europa att stödja we are more kampanjen innan det är dags för Europeiska Kommissionen att presentera ett detaljerat budgetförslag för Creative Europe i december 2011. I Sverige är CAE-medlemmar, särskilt Intercult och Riksteatern, aktiva i kampanjen.

Den 29 juli offentliggjorde Europeiska kommissionen sitt förslag till EU-budgeten 2014-2020. Budgeten innehåller bland annat ett mycket intressant förslag på ökade anslag till utbildning och kultur. Den nya fonden “Creative Europe” som kommissionen föreslår, syftar till att sammanföra nuvarande Kultur- och Mediaprogrammen med garantifonden för “kulturella och kreativa näringar”. Den föreslagna budgeten för det nya programmet är på 1,6 miljarder euro jämfört med nuvarande budget för de åtgärder som det ersätter – på cirka 465 miljoner.

Det europeiska nätverket Culture Action Europe bedömer kulturens förstärkta position i kommande budgetförhandlingar som mycket positiv. Härnäst väntar kampen för utveckling av operativa verktyg som tjänar behoven hos alla aktörer i kultursektorn. “Creative Europe” presenteras just nu enligt CAE som ett verktyg enbart för de kulturella och kreativa näringarna, med mål som nästan uteslutande fokuserar på den ekonomiska tillväxten. Denna snäva syn på kulturens roll väcker en massa frågor, och kommer att kräva försvarsaktioner de kommande månaderna.

Slutligen kommer Culture Action Europe att aktivt delta i strukturfondernas förhandlingar på europeisk, nationell och regional nivå, för att säkerställa att stödet till kulturen är ordentligt öronmärkt i nästa generation av strukturfonder.

Som ett verktyg att påverka Europeiska Kommissionens budgetförhandlingar  har CAE lanserat kampanjen we are more. Kampanjens manifest har redan samlat 20 000 underskrifter. Läs gärna mer om CAE respons på budgetförlaget här

International Day på Waves festivalen i Danmark[eng]International Day at the Waves Festival in Denmark[/eng]

Intercults VD Ida Burén diskuterar internationella samarbeten och samproduktion inom scenkonst på symposiet International Day på Waves festivalen i Danmark den 23 augusti.
Danska community teatern Cantabile 2 har organiserat Waves Festivalen sendan 1987, de senaste tjugo åren har den ägt rum i Vordingborg, 100 km söder om Köpenhamn.[eng]Intercult’s ceo Ida Burén is discussing international collaboration and co-producing within the performing arts at the symposium International Day at the Waves festival in Denmark 23 August.
The Danish community theater Cantabile 2 has been organising the Waves Festival since 1987, the last twenty years it has been situated in Vordingborg, 100 km south of Copenhagen.[/eng]

Missa inte! Wroclaw European Culture Congress 8-11 september 2011

Polen satsar stort på kulturevenemang under sitt ordförandeskap i EU. Polska kulturinstitutioner tar chansen att göra sig hörda i den pågående kulturpolitiska debatten.

Satsningen är en del av ett långsiktigt program för kultur som ett starkt verktyg för social förändring. Polens regering lyfter kulturens roll i skapandet av ett aktivt och kreativt civilsamhälle såväl som kulturens inflytande på landets ekonomiska utveckling.

Den världskända sociologi och filosofi professorn Zygmunt Baumans tankar och närvaro präglar det största kulturevenemanget som Polen genomför under sitt ordförandeskap: Wroclaw European Culture Congress 8-11 september 2011.

Läs Professor Zygmunt Baumans artikel “Culture in a uniting Europe” här

De som inte har möjlighet att åka till Wroclaw kan följa kongressen online på www.culturecongress.eu.

Invigningsföreläsningen av professor Zygmunt Bauman startar den 8 september kl.17.30, följt av 10 kongressdebatter, A Soul of Europe paneler, avslutningsceremonin och finalen av tävlingen Dock’s Docs Gdańsk Remix.  Allt sänds på polska och på engelska.

Så väljs kulturhuvudstäder….Wroclaw delar titeln Europeisk kulturhuvudstad 2016 med den spanska staden Donostia/San Sebastián

Först ut var Wroclaw, sedan följde utnämningen av Donostia i konkurrens med Malaga och Grand Canaria…
En jury av experter från det spanska kulturministeriet och kommissionen beslöt den 28 juni i Madrid i år att Donostia/San Sebastián tillsammans med Wroclaw blir europeiska kulturhuvudstäder 2016.

Ledamöterna i juryn har bedömt förslagens struktur, kvalitet och originalitet, deras kapacitet att generera pengar och stimulera utvecklingen, den fysiska omgivningen och katalogen över kulturevenemang och kulturyttringar med kapacitet att locka och skapa förtroende hos besökare, graden av stöd i samhället och hos institutionerna, medborgarnas deltagande vid genomförandet.

Den internationella juryn meddelade sin motivering vid en presskonferens i Warszawa att Wroclaw har ett avancerat program för urban förnyelse, en stark och dynamisk ekonomi och ett stort interkulturellt och interreligiöst engagemang.
Den formella utnämningen görs av Europeiska Ministerrådet i maj 2012.

Läs mer påwww.europarl.europa.eu och bulletinen.org

CORNERS webbplats och blogg lanserad![eng]CORNERS website and blog launched![/eng]

Nu har CORNERS fått en egen webbplats och blogg!
Det är tre dagar kvar till den första Xpeditionen i det internationella samarbetsprojektet CORNERS.

Umeå 2014 och Intercult arrangerar Xpedition CORNERS North den 8-21 augusti 2011. Sjutton deltagare, konstnärer och forskare, från sju länder reser med buss från Mo i Rana, Norge, till Umeå för att möta människor i regionen och söka efter berättelser och inspiration till nya verk.

http://cornersofeurope.org[eng]CORNERS has now got its own blog and website.

It is only three days left to the first Xpedition made by the international collaboration CORNERS.

Umeå2014 and Intercult organise the CORNERS North Xpedition 8-21 August 2011. Seventeen participants, artists and researchers, from seven countries will travel by bus from Mo i Rana, Norway, to Umeå to meet people in the region and look for stories and inspiration for new work. The other three Xpeditions will go to Caucasus, Balkans, Eastern Europe.

http://cornersofeurope.org[/eng]

17 konstnärer utforskar Sveriges inland

Konstnärsexpedition från Mo i Rana till Umeå

Umeå 2014 och Intercult arrangerar Xpedition CORNERS North den 8-21 augusti 2011. Sjutton deltagare, konstnärer och forskare, från sju länder reser med buss från Mo i Rana, Norge, till Umeå för att möta människor i regionen och söka efter berättelser och inspiration till nya verk.

Möt konstnärerna i Stockholm måndag 8 augusti!
På måndag samlas konstnärerna i Stockholm och det finns möjlighet att träffa dem, samt partners i projeket.
Konstnärerna kommer från Slovenien, Polen, Serbien, Bulgarien, Nord Irland och Sverige. Svenska deltagare är konstnären Mikael Lundberg och filmmakarna Fredrik Oskarsson och Oskar Östergren (oskar&oskarsson)
Läs mer här: http://www.intercult.se/participants-corners-north
Kontakta Vanessa Ware, kommunikationsansvarig Intercult för mer info. 08 644 10 23, 070 750 24 54

Expeditionen ingår i CORNERS som är ett flerårigt samarbete mellan kulturorganisationer i Europa. Det fokuserar på forskning, idéutveckling och internationellt samarbete som ska leda till framtida samproduktioner och turnerande. Målet med projektet är att utveckla, producera och turnera konstnärliga verk med berättelser från Europas hörn i Norr, Kaukasus, Balkan och Öst.

– Xpedition CORNERS North är en nyfiken och generös expedition där konstnärliga möten, nya nätverk och framtida samarbeten kommer att odlas och bära frukt!, säger Tina Eriksson Fredriksson, konstnärlig koordinator för expeditionen.

Resan går från Mo i Rana vid Nordsjön till Västerbottens kustland. På vägen kommer konstnärerna och forskarna tillsammans med inbjudna gäster utforska dessa frågor;
· Vilka lokala nätverk är nödvändiga för att överleva här som människa?
· Vilka internationella kontakter är en del av vardagen och livet?
· Vad betyder det att vara del av den samiska ursprungsbefolkningen och Sàpmi?
· Hur ser livet ut för den som flyttar hit, till exempel till en flyktingförläggning?
· Hur är det att stanna kvar då så många lämnar?
· Hur blir nationell och lokal politik konkret vardag för invånarna?

Expeditionen består både av upplevelser och eget arbete för deltagarna. De kommer att träffa lokala konstnärer och möta västerbottnisk kreativ överlevnadskonst. Det blir också fysiskt arbete som ger praktisk inblick i vardagslivet.
I Xpedition CORNERS North deltar konstnärer, bland annat inom bild, ljud dans, film, teater och performance, och forskare från sju länder; Slovenien, Bulgarien, Storbritannien, Polen, Serbien, Kroatien och Sverige.

Bakgrund

Projektägare för CORNERS är Intercult, som är en fristående produktionsgrupp och ett resurscentrum med bas i Stockholm. Umeå 2014 är en av flera samarbetspartners. Organisationer i Slovenien, Kroatien och Polen deltar också. Projektet genomförs med stöd av EU-programmet Education and Culture.
Xpedition North är den första av fyra expeditioner. I september/oktober 2011 arrangeras en resa i Kaukasus, i april 2012 åker man till Balkan och i augusti/september 2012 är det dags för Xpedition East till Baltikum och Östeuropa.
Målet med projektet är att utveckla, producera och turnera konstnärliga verk med berättelser från Europas hörn. Inför Umeås kulturhuvudstadsår planeras kulturevenmanget Korsväg 2014 där de nya produktionerna kommer att visas.
Presentation av deltagarna i expeditionen bifogas som separat fil – en högupplöst version kan hämtas på www.intercult.se/participants-corners-north
Mer information om CORNERS finns på webbplatsen www.cornersofeurope.org som lanseras den 5 augusti. Där kommer också bilder och annat material från expeditionen att publiceras löpande.

För lämpliga tillfällen för media att bevaka expeditionen kontakta Marcus Weinehall mobil: 070 622 00 35

Kontaktuppgifter

Chris Torch
projektledare för CORNERS, Intercult
070-554 10 23 (+46 70 554 10 23)
chris.torch@intercult.se
(Chris deltar i expeditionen alla dagar)

Tina Eriksson Fredriksson
konstnärlig koordinator för Xpedition CORNERS North, Umeå 2014
070-573 53 57 (+46 70 573 53 57)
(Tina deltar i expeditionen alla dagar utom 12-17 augusti)

Marcus Weinehall

koordinator för de praktiska arrange-mangen kring expeditionen, Umeå 2014
070-622 00 35 (+46 70 622 00 35)
marcus.weinehall@umea2014.se
(Marcus deltar i expeditionen alla dagar utom 13-14 augusti)

Fredrik Lindegren

kulturhuvudstadschef och konstnärlig ledare, Umeå 2014
070-603 25 19 (+46 70 603 25 19)
fredrik.lindegren@umea2014.se
(Fredrik deltar eventuellt i expeditionen vissa dagar)

Vanessa Ware
kommunikationsansvarig, Intercult
08-644 10 23 (+46 8 644 10 23)
070-750 24 54 (+46 70 750 24 54)
vanessa.ware@intercult.se
(Vanessa deltar inte i expeditionen, men kan svara på frågor om Intercult och projektet CORNERS)