Ann Branch hos Europa Direkt Intercult

.

.

Direkt efter årets stora kulturkonferens Culture in Motion i Bryssel har Europa Direkt Intercult besökts av <i>Ann Branch</i>, Head of Unit Culture Programme and actions på Europeiska Kommissionen, DG Culture and Education.

Ann Branch är en av kreatörerna bakom kulturprogrammet Kreativa Europa.

30 intresserade representanter för den svenska kultursektorn fick den 23 oktober möjlighet att få en uppdatering om Kreativa Europa och den nylanserade kommunikationsstrategin (se artikeln nedan) som innehåller förslag till såväl politiska initiativ som mobiliseringen av EU- finansieringsstöd till kulturella och kreativa sektorerna genom Kreativa Europa.

Ann Branch kommer tillbaka till Sverige till vår konferens den 6 december!

.

.

Ann Branch och  Iwona Preis (Europa Direkt Intercult)
fick en pratstund efter föredraget.

Save the Date! Det Europeiska Projektets Framtid – Del II

.

Intercult och Riksteatern inbjuder till den årliga kulturkonferensen…

Det Europeiska Projektets Framtid – Del II

– en konferens om kulturens roll i demokratiutveckling och för samarbete över gränser.

Datum: torsdag en den 6 december 2012
Plats: Europahuset, Regeringsgatan 65,  Stockholm
Tid: 08.00 – 16.00

Arrangörer: Intercult, Riksteatern.

Vi hoppas att konferensen kommer att bli ett unikt tillfälle att diskutera hur vi tillsammans kan finna lösningar genom kulturens möjligheter och potential för att stödja Europas demokratiska utveckling.

I linje med Europa 2020 strategins inriktning på stabil ekonomisk utveckling planerar EU kommissionen en rad åtgärder för att stimulera sysselsättning och tillväxt i de kulturella och kreativa sektorerna (KKS).

Kultursektorns praktiska verktyg för dessa mål, Kreativa Europa, fokuserar på ekonomisk tillväxt och på kulturens egenvärde. Med årets konferens vill vi belysa hur Kreativa Europa i förlängningen också ger kulturutövare en möjlighet att stärka europeisk solidaritet, sammanhållning och demokrati.

Vi bjuder in till diskussion om hur vi tillsammans genom kulturens möjligheter och potential kan finna lösningar för att stödja den demokratiska utvecklingen.

Kultursektorn fyller redan en viktig funktion när det gäller att utveckla och driva en interkulturell dialog, att sprida kunskap och att profilera Europa på den globala arenan – men vilket ansvar har kultursektorn i tider då det talas om en eventuell splittring av EU? Vilka nya tankar ska till? Vilka nya europeiska initiativ krävs? Hur genomförs de och vem tar ansvaret för den europeiska samanhållningen?

2013 utnämndes av EU kommissionen till Det europeiska medborgaråret och vi vill också uppmärksamma betydelsen av ett aktivt medborgarskap – med medvetenhet och engagemang – som en förutsättning för en god samhällsutveckling och en social sammanhållning.

I den demokratiska och solidariska andan vill vi också under konferensen tydliggöra vikten av samarbeten mellan kultursektorn och andra samhällsområden samt diskutera styrkan med att flytta kulturella institutioner ”utanför deras väggar” under dessa samarbeten.

Låt dig inspireras under en spännande dag på Europahuset. Få insikter om hur vi i Sverige kan använda oss av det ramverk som Kreativa Europa är och hjälp till att formulera en ny strategi för – DET EUROPEISKA PROJEKTETS FRAMTID!

Värd för konferensen är Birgitta Englin, VD på Riksteatern och Chris Torch, senior rådgivare på Intercult

Programmet är under planering och innehåller internationella gäster, paneldiskussioner och publikdebatt.  Fullständigt program kommer att presenteras längre fram.

Registreringen öppnar den 6 november på www.intercult.se.


Ny rapport: Regionernas tillgång till EU-finansiering behöver bli bättre!

EU har genom strukturfonderna under programperioden 2007-2013 satsat en tredjedel av EU´s totala budget på regionala projekt för att minska utvecklingsskillnaderna och främja ekonomisk och social sammanhållning mellan medlemsländer och regioner. Det finns två europeiska fonder som delfinansierar regionala strukturfonder: Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska socialfonden (ESF).

Den 12 oktober 2012 publicerade Assembly of European Regions (AER) en rapport från en undersökning om regionernas tillgång till EU-finansiering. Rapporten med titeln “Information om och tillgång till europeisk finansiering” är skriven av viceordföranden för AER, André Reichardt. Enligt rapporten behöver informationen och förekomsten av EU-finansiering förbättras för att regionerna ska kunna bidra till EU 2020 tillväxtstrategin.

Lär mer här: www.westsweden.se/nyheter/nyhetsarkiv/alla-nyheter-2012/aer-publicerar-en-rapport-om-regioners-tillgaang-till-eu-finansiering

Månadens lista över aktuella utlysningar i Europa, Norden och Sverige

Månadens lista över aktuella utlysningar i Europa, Norden och Sverige tipsar om Innovativ kultur och Ungdomsstyrelsen .

Innovativ Kultur

Innovativ Kultur utlyser stöd i samarbete med FundedByMe.

Bidraget är till för att stödja nyskapande kultur som lyckas med att få in medel från näringslivet och privatpersoner. 300,000 kronor ska sammanlagt gå till olika projekt.

Projekt kan registrera sig fram till den 17 december 2012.

Läs mer om utlysningen och kraven här: www.innovativkultur.se/ansok/utlysningar

Ungdomsstyrelsen

Ett civilsamhälle för Europa

Ungdomsstyrelsen utlyser ett bidrag till organisationer och tankesmedjor som arbetar med EU:s värderingar, medborgarnas rättigheter och för att få medborgarna att bli delaktiga i EU:s demokrati.

Syftet är att uppmuntra till aktivitet och debatt kring en gemensam delaktighet, demokrati, medborgarskap och delade värderingar, historia och kultur i EU.

Ungdomsstyrelsen vill lyfta fram EU:s mångfald och enighet samt att bidraget skall skapa en interkulturell dialog.

Sista ansökningsdag är 15 november 2012.

Här kan ni läsa mer om bidraget: www.ungdomsstyrelsen.se/kat/0,2070,2177,00.html

EU:s Litteraturpris 2012

Varje år satsar EU genom Kulturprogrammet tre miljoner euro på spridning av litteratur över nationella gränser i EU.

Det görs genom stöd till förlag som får bidrag till översättningar av Europas bästa böcker – för att göra dem tillgängliga för fler läsare och hjälpa författarna att nå en större publik.

EU och Kulturprogrammet (DG Culture and Education) har för fjärde gången delat ut ett litteraturpris på 5.000 euro.

Årets pris delades ut till 12 författare från olika länder, däribland till svenskan SARA MANNHEIMER för HANDLINGEN – en bok om en kvinnas önskan att erövra all litteratur…

De som tilldelas priset får stort erkännande och uppmärksammas på de största bokmässorna.

Läs mer om priset här:

http://ec.europa.eu/sverige/news/topics/culture/news_date_1019_sv.htm

Ny kommunikationsstrategi för Kulturella och Kreativa Sektorer (KKS)

Det behövs åtgärder för att förbättra förutsättningarna för den kreativa och kulturella sektorn – då denna sektor står inför utmaningar – som övergången till digitalteknik, globaliseringen och en kraftig fragmentering av den europeiska marknaden på grund av kulturella och språkliga gränser.

Ett ständigt problem är tillgången till finansiering för små och medelstora verksamheter som utgör majoriteten av projektsökande till Kulturprogrammet.

Enligt EU står dessa sektorer idag för mellan 3,3 % – 4,5 % av EU BNP och 7- 8 miljoner arbetstillfällen.

EU-kommissionen har nu lagt fram en ny strategi som ska öka tillväxten och sysselsättningen inom kulturella och kreativa sektorer. Den nya strategin innehåller konkreta åtgärder för att öka konkurrenskraften och exportmöjligheter för KKS. Kommissionen vill också underlätta sektorns samarbete med andra policyområden, särskilt näringsliv, turism, regionalutveckling, stadsplanering.

Åtgärderna som kommissionen presenterar fokuserar på färdighetsutveckling, tillgång till finansiering, främjandet av nya affärsmodeller, publikutveckling, tillgång till internationella marknader och förbättrade kopplingar till andra sektorer.

Enligt EU kommissionären Androulla Vassilou är Europas kulturella- och kreativa sektorer nödvändiga för att öka den kulturella mångfalden och bidra till den sociala och ekonomiska utvecklingen i EU:s medlemsländer och regioner.

Läs mer om strategin här:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1012_sv.htm

http://ec.europa.eu/culture/news/20120926-boost-growth_en.htm

2013 – utsett till Det Europeiska medborgaråret

.

År 2013 har blivit utsett till Det europeiska medborgaråret.

Fokus kommer att ligga på de rättigheter vi har som EU-medborgare. José Manuel Barosso, Europeiska kommissionens ordförande, vill se en bredare debatt om EU bland EU-medborgarna och Kommissionen satsar på medborgardialoger med alla medlemsländer. EU-medborgare ska kunna mötas och diskutera EU och dess framtid.

I Sverige kommer sex medborgardialoger att äga rum. Redan i november kommer möten att anordnas i Stockholm och i Lund.

Medborgardialogerna kommer att vara öppna för alla och de kommer att webbsändas.

Vi får alla en chans att tala om för EU-politikerna hur vi vill att EU ska se ut och vad vi tycker om våra rättigheter.

I nedanstående länkar kan du läsa mer:

http://ec.europa.eu/sverige/news/topics/justice/news_date_978_sv.htm

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/multimedia/news/2011/08/20110811_en.htm

CULTURE ACTION EUROPE uppmanar till påverkansaktioner !

Strukturfonderna är den i särklass största finansiären av regionala projekt med kulturanknytning.

I slutspurten av EU budgetförhandlingar uppmanar organisationen Culture Action Europe alla kulturaktörer till europeiska påverkansaktioner för att tydligare öronmärka stödet till kultur i EU:s regionala utvecklingsfonder. Fonderna bidrar till mål som: mänskliga, kulturella och sociala framsteg, hållbar utveckling, inkludering av marginaliserade grupper, tillgång till och delaktighet i kulturaktiviteter samt aktivt medborgarskap.

Här kan du läsa CAE manifestet:

www.wearemore.eu/wp-content/uploads/2010/12/Statement-EU-Regional-Policy_FINAL.pdf

Beslut på gång om EU:s långtidsbudget och Kreativa Europa

Den 24 september samlades det Allmänna Rådet för att diskutera EU:s långtidsbudget med EU-minister Birgitta Ohlsson i spetsen. Birgitta Ohlsson driver den svenska linjen om en mer restriktiv och bättre prioriterad budget. Den 22-23 november ska det Europeiska Rådet (Ministerrådet) avsluta förhandlingarna och fatta ett slutgiltigt beslut om EU:s långtidsbudget.

Budgetförhandlingarna berör också det framtida kulturprogrammet Kreativa Europa. Kreativa Europa är en sammanslagning av Kulturprogrammet, <i>Media</i> och <i>Media Mundus </i>och den föreslagna budgeten ökar från 1,26 miljarder euro till 1,8 miljarder euro dvs 37%. Ökningen för kulturdelen i programmet är från 400 miljoner euro till 500 miljoner euro.

Kreativa Europa utgör enbart 1,5% av den totala EU budgeten och kultursektorn i Europa hoppas att Europaparlamentet och Europeiska Rådet godkänner denna höjning. Att budgetförhandlingarna avslutas i slutet på november 2012 är viktigt för att programmet ska kunna komma igång med nya utlysningar 2013.

Läs mer…
www.regeringen.se/sb/d/6707/a/199876/m/mail

Vinnare av European Border Breaker´s Awards 2013

.

Priset delas ut av DG Culture and Education (Generaldirektoratet för kultur och utbildning i Bryssel) och finansieras inom ramen för Kulturprogrammet.

Priset hyllar nya europeiska popartister som har fått en “border-braking success” med sitt första internationellt släppta album.

Vinnarna är:

Niki and the Dove………………………..Sverige
Juan Zelada………………………………Spanien
Amor Electro ……………………………Portugal
Dope D.O.D……………………….Nederländerna
Of Monsters and Men…………………….Island
Emeli Sandé ………………………Storbritannien
C2C ………………………………………Frankrike
French Films …………………………….Finland
Ewert and The Two Dragons…………..Estland
Nabiha …………………………………..Danmark

Priset kommer att delas ut den 9 januari, 2013, under musikfestivalen Eurosonic Noorderlag i Groningen, Nederländerna.

Läs mer här:

ec.europa.eu/culture/news/20121019-ebba-2013_en.htm
www.europeanborderbreakersawards.eu