27 Kreativa platser får stöd av Kulturrådet

 

Kulturrådets satsning Kreativa platser har fått över 200 ansökningar där intresset för understöd varit exceptionellt. Kultursatsningen Kreativa platser ska fördela hundra miljoner kronor under perioden 2016-2018 till kulturprojekt i bostadsområden med socioekonomiska utmaningar eller lågt valdeltagande runt om i landet.

Den 29 november togs beslutet om vilka som får var med och dela på 32 miljoner kronor. Projekten sträcker sig över hela Sverige med en gemensam nämnare, nämligen att stärka de lokala nätverk av kulturutövare som bor och verkar i området

Läs mer här.

Klokboken: vidgade vyer för stärkt svenskt kulturliv genom EU:s fonder

 

Våren 2016 lanserades “Klokboken” som handlar om hur kulturaktörer kan söka stöd för projekt inom ramen för ESI-fonderna.

Här kan du läsa Klokboken.

Tillväxtverket, Jordbruksverket och Svenska ESF-rådet har en gemensam webbplats, www.eufonder.se. Här finns information om de fyra ESI-fonderna och de stödformer och program som ingår. Programmen i alfabetisk ordning. Mer information om utlysningar finns under respektive programs webbsida. ESI-fonderna har en total budget om 67 miljarder kronor för programperioden 2014−2020.

Save the date: Europe, let’s cooperate! 22-23 mars 2017

 

Save the date för det tredje forumet om interregionala samarbeten: `Europe, let’s cooperate!´ 22-23 mars 2017 i Malta.

Under två dagar kan du ta del av kunskap och få inspiration från institutioner och regioner som har erfarenhet av att verkställa projekt. Här finns möjligheten att nätverka, ta del av andras idéer samt presentera och få återkoppling på dina projektidéer.

Målet med interregionala samarbeten är att främja utbyte och överföring av kunskap och praxis mellan europeiska regioner. Det är just i dessa plattformar som samarbeten börjar.

Kulturutövare och beslutsfattare som arbetar inom fälten av forskning och innovation, SME konkurrenskraft, ekonomi med låga koldioxidutsläpp samt miljö- och resurseffektivitet är varmt välkomna.

För att veta mer om vad dessa fält innebär inom ett Interreg Europe sammanhang, klicka på länkarna ovan.

 

Registrering för eventet påbörjas i januari 2017.

För mer information om eventet klicka här.

Det europeiska projektets framtid – Migration & kultur 9 december 2016

Migration & kultur
DET EUROPEISKA PROJEKTETS FRAMTID
Fredag den 9 december kl 9.00-16.00
Europahuset, Regeringsgatan 65 Stockholm

LADDA NER PRESSMEDDELANDET SOM PDF: migration__kultur_pressmeddelande

Intercult arrangerar, i samarbete med Riksteatern, Culture Action Europe och Europa Direkt Intercult, en heldagskonferens om Migration & Kultur. Konferensen är en del av Intercults ständigt pågående intresse för det Europeiska projektets framtid. Vilka missuppfattningar behöver redas ut för att EU ska kunna spela en mer hälsosam roll inom fältet för kultur och samhälle? Kan Europa återuppfinna sig själv som ett hållbart ”kulturellt projekt”? Hur ser framtiden ut?

Inget ämne är viktigare och mer debatterat i Europa än migration. Vi vill angripa fenomenet frånolika vinklar: reflekterat genom konkreta kulturella initiativ, genom förslag till politiska förändringar som placerar kulturen i centrum för det initiala mötet med migranter. Hur kan vi skapa förutsättningar för ett gynnsamt utbyte, i Sverige såväl som resten av Europa? Hur kan vi utforma strategier som underminerar xenofobi i både politik och mellanmänskliga relationer?

Vi har delat upp konferensen i tre sammanhängande sessioner.

1. Moving inwards

Ställda inför det faktum att sammansättningen av våra befolkningar förändras snabbt läggs press på att även den dominerande kulturen måste anpassa sig. Vad händer med oss när vi välkomnar
en kritisk massa av människor med annorlunda värderingar, kulturella erfarenheter och traditioner? Vad är vi villiga att förändra inuti oss själva? Hur kan vi förbereda oss för en värdig gemensam transformation?

2. Moving outwards
Hur kan vi bidra till konstruktiv utveckling för ”de andras” liv, de nyanlända? Vad kan vi bidra med för att facilitera förutsättningar för att varje individ ska kunna realisera hennes potential? Vilka är de kritiska faktorerna: språk? utbildning? jobb? bostäder? säkerhet? Hur viktig är en känsla av tillhörighet och en introduktion av kulturen i det nya landet?

3. Moving together
Det finns många upplevelser av meningsfulla möten och samarbeten mellan medborgare och flyktingar, i tidiga skeden av deras ankomst. Dessa är ofta resultatet av handlingar som karaktäriseras av kulturell solidiaritet med ett långsiktigt perpektiv. Vad kan vi lära oss från våra Europeiska kollegor? Vilka initiativ – som Voices of Culture, den strukturerade dialogen mellan om migration och kultur – sker på EU-nivå? Vad kan göras för att skapa utrymme och förutsättningar för en stärkande dialog

Konferensen är kostnadsfri och vi bjuder på lunch och fika!

Läs mer om konferensen: http://www.intercult.se/konferens/

Länk till hela programmet (med reservation för ändringar) : http://www.intercult.se/program/

Här är alla konferensens inbjudna talare:

Yamam Al-Zubaidi (verksamhetsutvecklare Riksteatern)
Magnus Aspegren (VD Riksteatern)
Jihad Eshmawi (verksamhetsutvecklare, Röda Korset)
Ann Follin (generaldirektör, Statens museum för världskultur)
Anders Frennberg (VD, Cirkus Cirkör)
Maude Fröberg (pressekreterare, Svenska Röda Korset)
Johan Hegardt (docent, arkeologi, Uppsala universitet och forskare, Södertörns högskola)
Rani Kasapi (kulturchef, Botkyrka kommun)
Puma Lagos (producent Riksteatern)
Rosanna Lewis (kultur- och utvecklingsansvarig, British Council)
Robert Manchin (ordförande, Culture Action Europe)
Rasoul Nejadmehr (regionutvecklare kultur, Västra Götalandsregionen)
Iwona Preis (administrativ chef på Intercult)
Jasenko Selimović (medlem av Europaparlamentet)
Namir Shamany (författare, skådespelare och regissör)
Chris Torch (programchef, Intercult)
Daniel Urey (kulturstrateg, Delad historia)
America Vera-Zavala (författare/regissör, Svenska hijabis)
Michael Walling (konstnärlig ledare, Border Crossings)
Ola Öhlin (projektledare, Konsten att delta)

Läs mer om alla talare på: http://www.intercult.se/talare-2/

Anmälan: http://www.intercult.se/anmalan

Pressmeddelandet med nerladdningsbara pressbilder finns även på

http://www.riksteatern.se/sekundar-meny/press/h16-pressmeddelanden/Pressmeddelande-Intercult-Det-europeiska-projektets-framtid

För mer information och/eller högupplösta bilder kontakta

Christoffer Tarras Blom
producent
christoffer.tarras@intercult.se
070-834 85 89
eller
Agneta Hansson
kommunikatör
agneta.hansson@intercult.se
072-719 77 17

 

 

Bakgrund

Intercult
Intercult har utvecklat strategier för migration- och integrationsfrågor sedan 1996. För två år sedan producerade vi rapporten BROKERING MIGRANTS CULTURAL PARTICIPATION, som är en studie för EU, tillsammans med ett antal Europeiska partnerorganisationer. Den formulerade en praktisk approach till att öppna upp offentligt finansierade kulturinstitutioner mot en bredare och mer diversifierad publik. Intercults grundare och programchef Chris Torch har representerat Sverige i den arbetsgrupp som inom ramen för den strukturerade dialogen mellan Europa- kommissionen och kultursektorn skapat rapporten Voices of Culture – The Role of Culture in Promoting Inclusion in the Context of Migration (sept 2016). Detta arbete har resulterat i en förteckning av Europeiska kulturprojekt riktade till migranter, och ett antal rekommendationer till EU och dess medlemsländer. Den slutgiltiga rapporten kommer presenteras på konferensen.

Riksteatern
Riksteatern är en folkrörelse som äger en turnerande nationalscen. 40 000 medlemmar i över 230 riksteaterföreningar bildar Riksteatern som arrangerar, förmedlar, producerar och utvecklar scenkonst. Riksteatern startades 1933 och är både en högst levande folkrörelse och Sveriges största producerande turnéteater. Förutom de drygt 230 lokala riksteaterföreningarna finns inom Riksteatern ett flertal anslutna organisationer. I varje län finns en regional Riksteaterförening som fungerar som ett viktigt samverkansorgan för de lokala teaterföreningarna.

Konferensen Migration & kultur
20:e september 2016, uppskattade Förenta Nationernas flyktingorgan UNHCR att mer än 45 miljoner människor är på flykt på vår planet. Detta är en exceptionell siffra och en exceptionell situation. I Sverige 2015, ansökte cirka 163 000 människor om asyl. Prognoserna anger att ett framtida flöde av flyktingar till Europa kommer öka. Så många som 1 miljon nödställda människor skulle kunna anlända, med förhoppningar om en bättre framtid.

Hur har Sverige, Europa och det globala samfundet svarat på dessa händelser? I denna kontext: vilken roll kan kulturella strategier spela i konstruktiva förhandlingar? Hur skapar vi värdiga utrymmen för att möta utmaningarna och de nyanlända?

I vår delade och ojämlika värld är kulturella möten en av få tillfällen där man fortfarande kan interagera fysiskt, i samma rum, med människor som är helt annorlunda än en själv. Vi utvecklar mer flytande och mångfacetterade identiteter; vi utvecklar empati. Kultur förser oss med gemensamma rum i ett fragmenterat samhälle. Det skapar möten på offentliga platser – i en tid som annars karaktäriseras av privatisering och passiv konsumtion.

Intercult anordnar i samarbete med Riksteatern en heldagskonferens på temat migration och kultur. Konferensen är en del av Intercults ständigt pågående undersökande och temperaturmätande av det Europeiska projektets framtid. Det vill säga: Var befinner sig EU just nu vad gäller kulturfrågor, och hur ser framtiden ut?

Inget ämne är förmodligen viktigare och mer omdebatterat just nu i EU än frågorna som rör migration. Hur kan Intercult i egenskap av kulturproducent, som verkar inom ramen för kulturpolitik i EU, uppmärksamma detta ämne? Och, vilket är ännu viktigare, hur kan vi utifrån vår kompetens bidra till att skapa bättre integration i Sverige och välkomna nyanlända till Europa?

Europaparlamentets Parlameter – 2016

Europaparlamentets Parlameter är en opinionsundersökning om EU-invånarnas uppfattningar och kunskap kring Europaparlamentet samt frågor om EU-medlemskapet; föreställningar kring identitet, medborgarskap, prioriterade politikområden och värderingar.

Enligt Europaparlamentets särskilda Eurobarometer-undersökning är 64% av svenskarna positiva till Sveriges medlemskap i EU, en ökning på 5% på ett år. Siffran för alla EU-invånare ligger på 53% positiva till att deras land är med i EU. I alla EU-länder är andelen som anser att deras lands EU- medlemskap är positivt större än de som anser att det är negativt.

 

Hela undersökningen finns att läsa här.

Anmälan till Creative Climate Leadership Training Course är öppen!

 

Nu är anmälan till Creative Climate Leadership (CCL) Training Course öppen!

Ett nytt paneuropeiskt projekt som låter konstnärer och kulturaktörer utforska de kulturella aspekterna av klimatförändringarna samt agera på ett påverkande, kreativt och motståndskraftigt sätt.

Det första kurstillfället hålls i Wales, Storbritannien mellan den 27:e och den 31:a mars 2017.

 

För mer information och anmälan klicka här.

Regeringen satsar på bättre villkor för kulturen

 

I budgetpropositionen för 2017 satsar regeringen på bättre villkor för kulturen genom att stärka scenkonsten och höja biblioteksersättningen. Syftet med regeringens utökade satsningar är att ge mer kultur för fler i hela landet.

259 miljoner kronor ska riktas till scenkonsten till syfte att stärka fortsatt brett utbud av musik av hög kvalitet och god tillgänglighet till musikverksamheter i hela landet. Kulturen kan därmed nå fler.

Den totala biblioteksersättningen uppgår till ca 156,8 miljoner kronor, en höjning med 7,8 miljoner kronor jämfört med 2016.

Läs mer på Regeringskansliet.

 

9 december: Det europeiska projektets framtid – Migration & kultur[eng]December 9: The future of the European project – Migration & culture[/eng]

DET EUROPEISKA PROJEKTETS FRAMTID

Migration & kultur

Konferens 9 december kl 9.00-16.00
Europahuset, Regeringsgatan 65, Stockholm
The European Commission Representation in Sweden

banner_webbsv_500px

LÄNK TILL KONFERENSENS HEMSIDA

LÄNK TILL ANMÄLAN

Intercult arrangerar, i samarbete med Riksteatern, Culture Action Europe och Europa Direkt Intercult, en heldagskonferens om Migration & Kultur. Konferensen är en del av Intercults ständigt pågående intresse för det Europeiska projektets framtid. Vilka missuppfattningar behöver redas ut för att EU ska kunna spela en mer hälsosam roll inom fältet för kultur och samhälle? Kan Europa återuppfinna sig själv som ett hållbart ”kulturellt projekt”? Hur ser framtiden ut?

20:e september 2016, uppskattade Förenta Nationernas flyktingorgan UNHCR att mer än 45 miljoner människor är på flykt på vår planet. Detta är en exceptionell siffra och en exceptionell situation. I Sverige 2015, ansökte cirka 163 000 människor om asyl. Prognoserna anger att ett framtida flöde av flyktingar till Europa kommer öka. Så många som 1 miljon nödställda människor skulle kunna anlända, med förhoppningar om en bättre framtid.

Hur har Sverige, Europa och det globala samfundet svarat på dessa händelser? I denna kontext: vilken roll kan kulturella strategier spela i konstruktiva förhandlingar? Hur skapar vi värdiga utrymmen för att möta utmaningarna och de nyanlända?

I vår delade och ojämlika värld är kulturella möten en av få tillfällen där man fortfarande kan interagera fysiskt, i samma rum, med människor som är helt annorlunda än en själv. Vi utvecklar mer flytande och mångfacetterade identiteter; vi utvecklar empati. Kultur förser oss med gemensamma rum i ett fragmenterat samhälle. Det skapar möten på offentliga platser – i en tid som annars karaktäriseras av privatisering och passiv konsumtion.

Inget ämne är viktigare och mer debatterat i Europa än migration. Vi vill angripa fenomenet från olika vinklar: reflekterat genom konkreta kulturella initiativ, genom förslag till politiska förändringar som placerar kulturen i centrum för det initiala mötet med migranter. Hur kan vi skapa förutsättningar för ett gynnsamt utbyte, i Sverige såväl som resten av Europa? Hur kan vi utforma strategier som underminerar xenofobi i både politik och mellanmänskliga relationer?

Vi har delat upp konferensen i tre sammanhängande sessioner. De tre delarna bildar ett narrativ för ett hållbart och internationellt gensvar till storskalig migration. Varje session angrips från tre riktningar: Kontext, Handling, Påverkan.

1. Moving inwards
Ställda inför det faktum att sammansättningen av våra befolkningar förändras snabbt läggs press på att även den dominerande kulturen måste anpassa sig. Vad händer med oss när vi välkomnar en kritisk massa av människor med annorlunda värderingar, kulturella erfarenheter och traditioner? Vad är vi villiga att förändra inuti oss själva? Hur kan vi förbereda oss för en värdig gemensam transformation?

2. Moving outwards
Hur kan vi bidra till konstruktiv utveckling för ”de andras” liv, de nyanlända? Vad kan vi bidra med för att facilitera förutsättningar för att varje individ ska kunna realisera hennes potential? Vilka är de kritiska faktorerna: språk? utbildning? jobb? bostäder? säkerhet? Hur viktig är en känsla av tillhörighet och en introduktion av kulturen i det nya landet?

3. Moving together
Det finns många upplevelser av meningsfulla möten och samarbeten mellan medborgare och flyktingar, i tidiga skeden av deras ankomst. Dessa är ofta resultatet av handlingar som karaktäriseras av kulturell solidiaritet med ett långsiktigt perpektiv. Vad kan vi lära oss från våra Europeiska kollegor? Vilka initiativ – som Voices of Culture, den strukturerade dialogen mellan om migration och kultur – sker på EU-nivå? Vad kan göras för att skapa utrymme och förutsättningar för en stärkande dialog?

[eng]

THE FUTURE OF THE EUROPEAN PROJECT

Migration & Culture

Conference at Europahuset, Regeringsgatan 65, Stockholm
December 9th, 09:00-16.00, 2nd floor
The European Commission Representation in Sweden

banner_webb_eng_500px

DIRECT LINK TO CONFERENCE WEBSITE

LINK TO REGISTER

 

Intercult arranges, in collaboration with Riksteatern (Swedish National Touring Theatre), Culture Action Europe and Europe Direct Intercult, a full day conference on Migration & Culture. The conference is part of Intercult’s ongoing concern for the future of the European Project. What misconceptions need to resolved for the EU to play a more healthy role in culture and society? Can Europe reinvent itself as a sustainable ”cultural project”? What does the future promise?

On 20 September 2016, the United Nations refugee agency UNHCR estimated that more than 45 million people are on the run on our planet. This is an exceptional situation. In 2015, 163 000 people applied for asylum in Sweden. Expectations of a flow of refugees towards Europe grow, as many as 1 million people could arrive next year, with great hope and great need. In this context: what role can cultural strategies play in constructive negotiation? How do we create worthy spaces for meeting the challenges and the newcomers?

Cultural encounters, in our divided and unjust world, are occasions where one can still interact physically, in the same room, with people completely different from one’s self. We develop fluid and multiple identities; we develop empathy. Culture gives us a shared space in a fragmented society. It creates meetings in the public space – in times otherwise characterized by privatization and passive consumption.

No subject in Europe is more important or more debated than migration. We approach the phenomena from different angles, reflected through concrete cultural initiatives and through proposals for policy changes placing culture at the heart of early encounters with migrants. How can we create conditions for a fruitful exchange, in Sweden as in the rest of Europe?

We have divided the conference into three inter-connected sessions. The three parts together form a narrative for a sustainable and international response to large-scale migration. In each session we approach from three directions: Context, Action, Impact.

 

  1. Moving Inwards

Faced with rapid population changes, pressure is put on the dominant culture to adapt. What happens to us when we welcome a critical mass of people with diverse values, cultural experiences and traditions? What are we willing to change inside of ourselves? How can we prepare ourselves for a worthy mutual transformation?

  1. Moving Outwards

How can we contribute to constructive development for the ”Others”, the newcomers? How can we provide conditions for each individual to realize his/her potential? What are the critical factors: language? education? jobs? housing? security? How important is a sense of belonging?

  1. Moving Together

There are many examples of meaningful collaborations between citizens and refugees, in the early stages of their arrival, throughout Europe. These often are the result of actions of cultural solidarity with a long-term perspective. What can we learn from our European colleagues? What initiatives – like the Voices of Culture, the structured dialogue group on migration and refugees – are happening at the EU level? What can be done to create space and conditions for an empowering dialogue?

[/eng]