Save the date: Call for residencies for performing arts

Save the date för anmälan till för PimOff:s residencies for performing arts! Sista ansökningsdag 31 mars 2027.

PimOff är en multifunctional performance space grundad I Milano 2005. Huvudfokus ligger på forskning inom dans, scenkonst, teater samt stöd för dess utövare. Residence är PimOff:s program för stöd av konstproduktion, speciellt med fokus att stödja och handleda unga konstutövares projekts work-in-progess.  PimOff kan erbjuda ett helhetspaket för konstutövare. PimOff erbjuder tillgång till teatrar, boende, teknisk support, PR samt handledning.

Sista datumet för att ansöka om programmet är 31 mars 2017 skicka anmälan till segreteria@pimoff.it

I ansökan ska följande bifogas:

-En detaljerad plan av projektet som ska utvecklas under projektet

-En biografi av den sökande

-Fotografier, videos och andra visuella element som är under utveckling av projektet.

-För mer information se: http://www.pimoff.it

 

Ny rapport från Konstnärsnämnden visar att konstnärer släpar efter i löneutvecklingen

Konstnärsnämndens nya rapport Konstnärernas demografi, inkomster och sociala villkor en rapport om konstnärer inom alla konstområden verksamma i Sverige 2014 utifrån kön, ålder, inkomst, näringsverksamhet, bosättning, utländsk bakgrund, utbildning och social bakgrund, belyser att konstnärers inkomster har stigit med fyra procent under de senaste tio åren, vilket är betydligt mindre än resten av befolkningen där ökningen varit 18 procent. Samtidigt får konstnärer allt mindre a-kassa och andra bidrag. För mer information om detta, läs gärna rapporten HÄR 

 

inkomstutred2016Omslag450px

Halvtid i Europaparlamentet!

Halvtid i Europaparlamentet, Vilka frågor står på agendan? Europaparlamentets informationskontor bjuder in till seminarium med temat Vilka frågor toppar EU-agendan?

I veckan valde Europaparlamentet en ny talman som leder arbetet under den andra halvan av mandatperioden. Vad innebär talmansbytet? Vilka frågor har varit heta i Europaparlamentet sedan EU-valet 2014? Vilka blir de stora frågorna under 2017 och fram till EU-valet 2019? Hur har händelser i omvärlden påverkat arbetet och vilken effekt kommer ”supervalåret” i Europa att ha?

Välkomna att lyssna till hur Europaparlamentarikerna Jakop Dalunde (MP) och Christofer Fjellner (M) samt journalisterna Annika Ström MelinLena Mellin och Susanne Palme beskriver läget.

Mer information om seminariet, samt anmälan går att göra HÄR

Inbjudan till Access Europa våren 2017!

Vi på Intercult vill rikta ett stort tack till ni som medverkade på ACCESS EUROPA-plattformsmöte den 16 mars! Glöm inte att anmäla er till mötet den 27 april som kommer ha temat vikten av fri kultur i det svenska och europeiska offentliga rummet. anmäl er via länken.

https://intercult.wufoo.com/forms/r83ydep01mesjq/

 

Access Europa-möte 27:e april 2017, kl. 14-17

Plattformen ACCESS EUROPA är ett forum för internationell omvärldsbevakning, nätverkande och erfarenhetsutbyte i skapandet av internationella projekt. Projektägare och initiativtagare är INTERCULT. Plattformen ger sina medlemmar kunskaper och verktyg att vara mer aktiva i europeiska sammanhang för att generera fler framgångsrika projekt genom ansökningar till EU:s kulturprogram och andra europeiska och internationella stödformer.

Under våren 2017 organiserar ACCESS EUROPA två plattformsmöten för sina medlemmar och vänner, hos oss på Intercult, Nytorgsgatan 15A över gården, ingång Sandbacksgatan 8.

 

Torsdag 27 april kl 14-17 med temat Vikten av fri kultur i det svenska och europeiska offentliga rummet. Vad händer med de offentliga rummen i Europa? Hur ser kulturpolitiken ut vad gäller kopplingen mellan offentlig sektor och kommersiella aktörer i denna kontext? Existerar fri kultur i Europas offentliga rum? Hur kan institutioner och makthavare skapa förutsättningar för god offentlig konst/kultur – och vad är det? Hur bör institutioner fördela de medel de är satta att förvalta vad gäller kultur i det offentliga rummet? Kan kultur/konst i det offentliga rummet påverka demokrati? Hur kan man i så fall som kulturskapare bidra till förutsättningar för medborgardeltagande i politiska beslut? Kan känslan av tillhörighet stärkas genom att leverera och konsumera kultur i offentliga rum?

 

14.00-14.10 Introduktion och presentation av dagens tema, programpunkter och talare. Iwona Preis, Intercult och Jan Rydén (samtalsledare). Iwona är Executive Director på Intercult och ansvarig för Access Europa-programmet. Jan Rydén är curator, författare, redaktör och konstnär. Han har bland annat undervisat på KTH och är expert på urbanism och kulturyttringar i offentliga miljöer.

 

14.10-14.40 Jan Rydén pratar om sitt projekt Allborgarrätten (en slags urban form av den mer bekanta ’Allemansrätten’) som rör sig både i en svensk/nordisk tradition och en fransk/europeisk – Le Droit à la ville i Henri Lefebvre’s mening. Allborgarrätten är ett nyskapat ord för vad som skulle kunna bli den urbana motsvarigheten till den svenska allemansrätten. – ”Vi vet hur vi ska uppföra oss i skog och mark, men i staden är vi osäkra på både rättigheter och skyldigheter. Trots att vi lever i ett alltmer urbant samhälle”.

 

14.40-15.10 Viktoria Nguema och Simon Strömberg på Kulturrådet berättar om regeringssatsningen Äga rum och bidraget Kreativa platser. Simon och Viktoria är ansvariga handläggare för projektet på Kulturrådet. Kreativa platser är en del av Äga rum, regeringens satsning på konst och kultur i vissa bostadsområden. Satsningen utgår från de boendes behov, engagemang och delaktighet. Syftet är bland annat att stärka kulturlivet och få en större spridning av kulturell verksamhet. Genom Äga rum har regeringen satsat 130 miljoner kronor under 2016–2018. Ansvaret för Äga rum delas av Kulturrådet och Statens konstråd. Kulturrådet ska fördela bidrag till kulturverksamheter i bostadsområden med socioekonomiska utmaningar eller lågt valdeltagande. Statens konstråd ska genom sitt projekt Konst händer producera exempel på offentlig konst i miljonprogrammets miljöer och utveckla metoder för invånarinflytande. Äga rum kommer att utvärderas av Myndigheten för kulturanalys.

 

15.10-15.20 Paus.

 

15.20-15.50 Codesign Research Studio, CoRS, är ett icke-vinstdrivande dotterbolag till Codesign, en av Sveriges snabbast växande arkitekturbyråer – som sätter samhälleligt engagemang i fokus. CoRS består av nyutexaminerade arkitekter och formgivare som tillsammans med erfarna arkitekter på Codesign verkar i skärningspunkten mellan teori och praktik. Genom oberoende undersökande, med människan i centrum, utforskar de frågor som sällan lyfts fram i den gängse arkitektoniska praktiken. Arkitekt Jelena Mijanovic från Codesign Research Studio berättar om deras arbetsmetod med exempel från arkitektoniska projekt i offentliga miljöer som de arbetat med. – ”Vårt mål är att identifiera och eliminera glappet mellan beslutsfattare och brukare, skapa diskussion om vad arkitektur är och kan göra samt ifrågasätta arkitektens roll och ansvar”.

 

15.50-16.10 Åsa Jungnelius är konstnär och sedan 2013 lektor på institutionen för keramik och glas på Konstfack. Åsa är en av de konstnärer som ska gestalta Stockholms nya tunnelbanestationer. Idag ska hon berätta om sitt projekt Residence-In-Nature. Residence-in-Nature är inte ett artist-in-residence och inte ett platsspecifikt konstnärligt arbete, utan är snarare ett slags experiment och metod i skala 1:1, där konstnärliga utövare bjuds in från olika discipliner och bakgrunder för att vistas och arbeta i Region Kronoberg under en begränsad tid. Residence-in-Nature intresserar sig för vad som sker genom denna närvaro och samverkan på en plats och utifrån en specifik kontext. Vad sker i mötet mellan lokala förutsättningar/frågeställningar kontra det globala och med det (form)resultat och det kunskapsutbyte som uppstår i mötet däremellan. Var möter vi konsten i en glesbygd som till största del består av bl.a. producerad natur/skogsbruk, vattendrag, bruksorter i skifte mellan det industriella och det postindustriella samhället, småstäder, naturreservat, turister, vandrings- och kanotleder? Residence-in-Nature har för avsikt att låta de medverkande konstnärerna genom en positionsförflyttning i sin praktik bo, verka (arbeta) och möta invånarna i området, t.ex. på busshållplatserna, skogarna, kanotlederna, biblioteken, vägarna och omfamna hela det offentliga rummet och se på det som ett.

 

16.10-16.30 Eva Arnqvist berättar om det konstnärdrivna projektet Ett rum med utsikt som genom kollektiv research, gestaltning och publika evenemang bygger en berättelse om Slakthus- och Globenområdet i förändring. Arbetet påbörjades 2011 och drivs av konstnärerna Maria Andersson, Eva Arnqvist, Karin Lindh och arkitekten Adriana Seserin. Enligt Vision Söderstaden 2030 ska Slakthus- och Globenområdet utvecklas till ett område för upplevelser och nöjen i världsklass. Just nu närvarar här den gamla tidens stadsplanering och politiska visioner, samtidigt som de krockar mot och byts ut mot nya. Skeendet ger möjlighet att utifrån en konkret plats utforska och fördjupa en rad frågeställningar kring platsens ideologi, politik och praktik. Vad innebär utvecklingen för Slakthusområdet? För vad och för vilka skapas det plats? Hur diskuterar vi platsens då-, nu- och framtid? Kan vi genom att undersöka det vi har för blicken även få syn på ett större sammanhang och därigenom bredda diskussionerna om stad och stadsutveckling? I Ett rum med utsikt prövas nya vägar för hur man som konstnär/arkitekt kan undersöka, ingripa, påverka och agera i utvecklingen av staden. Eva Arnqvist har varit med att utveckla och driva flera större kontextspecifika arbeten – från medborgardialogprojekt till hembygdsförening. Sedan 2014 är hon engagerad i det konstnärsdrivna projektet Massa i rörelse som undersöker omställningen av Glasriket i Småland.

 

16.30-17.00 Avslutande diskussion med publiken och sammanfattning av seminariet under ledning av Jan Rydén.

 

17.00-? Vin och mingel.

 

anmäl er här: https://intercult.wufoo.com/forms/r83ydep01mesjq/

 

Tidigare plattformsmöten under 2017

torsdag 16 mars kl 14-17 med temat Konstnärernas villkor i Europa och deras relation med kulturinstitutioner. Hur ser villkoren och förutsättningarna ut för att jobba som konstnär/kulturutövare i Sverige och Europa idag – och hur bemöter man dessa förutsättningar från institutionernas sida? Vad måste offentligt finansierade kulturinstitutioner uppfylla för att lyckas med sitt samarbete med konstnärer? Hur korresponderar detta uppdrag med konstnärernas villkor, och vice versa? Hur kan konstnärer initiera internationella samarbeten på egen hand, och tillsammans med svenska och europeiska institutioner? Hur kan och bör samarbetet mellan institution och kulturutövare/konstnär se ut i Sverige och Europa – och hur kan det förbättras? Under detta möte är syftet att skapa dialog mellan kulturinstitutioner och enskilda konstnärer för att skapa bättre förståelse för varandras förutsättningar och uppdrag; att stärka befintliga samarbeten och bereda en plattform för att skapa nya.

14.00-14.10 Introduktion och presentation av dagens tema, paneler och talare. Erik Krikortz (dagens moderator) och Iwona Preis, Intercult.

14.10-14.40 Andreas Ribbung och Pontus Raud, grundare och projektledare för SUPERMARKET 2017 – Stockholm Independent Art Fair, och Alice Maselnikova, projektkoordinator. Supermarket Art Fair – Konstmarknaden och utställningsplatser på konstnärernas villkor i Europa. Supermarket är ingen ”vanlig” konstmässa, utan konstitueras snarare av konstnärernas villkor än den kommersiella marknaden. Alice, Andreas och Pontus kommer berätta hur de använder formatet konstmässa för att möjliggöra en stor internationell utställning och deras erfarenhet av stödformer för konstnärsdrivna utställningsrum i Europa.

14.40-14.45 Kaffepaus.

14.45-15.15 Niklas Hellberg från SMartSe berättar om verksamheten och vad de kan erbjuda konstnärer/kulturutövare som är, eller vill bli, verksamma i Europa.

15.15-15.45 Mingel.

15.45-16.15 Teaterförbundet berättar om FIA och sitt internationella arbete.

16.15-17.00 Avslutande diskussioner med publiken under ledning av Erik Krikortz (Reko, mm.) institutionsledare: Dritero Kasapi (Kulturhuset/Stadsteatern), Bettina Pehrsson (Marabouparken), Daniel Werkmäster (Uppsala konstmuseum) m. fl.

17.00-? Vin och mingel.

Några bilder från plattformsmötet den 16 mars 2017

 

IMG_3946

 

IMG_3951

 

IMG_3959

Plattformsmöten vår 2017

Inbjudan till Access Europa våren 2017!
Plattformsmöten 2017

Hej igen alla Access Europa-medlemmar! Vi vill påminna Er om att Ni som medlemmar i Access Europa erbjuds medfinansiering av resa till Stockholm av oss om 500 sek i samband med workshop-dagen på Europahuset 23 februari. Kontakta oss om ni är intresserade av detta erbjudande! För mer information om workshop-dagen, se länk:

https://www.facebook.com/events/179039409248303/

OCH

GLÖM INTE ATT ANMÄLA ER TILL VÅRA PLATTFORMSMÖTEN 16 MARS RESPEKTIVE 27 APRIL! UPPDATERAT SCHEMA FÖR DAGARNA FINNS NEDAN.

Plattformen ACCESS EUROPA är ett forum för internationell omvärldsbevakning, nätverkande och erfarenhetsutbyte i skapandet av internationella projekt. Projektägare och initiativtagare är INTERCULT. Plattformen ger sina medlemmar möjlighet att vara mer aktiva i europeiska sammanhang och att skapa fler framgångsrika projekt genom ansökningar till EUs kulturprogram och andra europeiska och internationella stödformer.

Under våren 2017 organiserar ACCESS EUROPA två plattformsmöten för sina medlemmar och vänner, hos oss på Intercult, Nytorgsgatan 15, ingång Sandbacksgatan 8.

Det andra mötet:

2) torsdag 27 april kl 14-17 med temat Vikten av fri kultur i det svenska och europeiska offentliga rummet. Vad händer med de offentliga rummen i Europa? Hur ser kulturpolitiken ut vad gäller kopplingen mellan offentlig sektor och kommersiella aktörer? Existerar fri kultur i Europas offentliga rum? Hur kan institutioner och makthavare skapa förutsättningar för god offentlig konst/kultur – och vad är det? Hur bör institutioner fördela de medel de är satta att förvalta vad gäller kultur i det offentliga rummet? Kan kultur/konst i det offentliga rummet påverka demokrati? Kan kultur skapa förutsättningar för medborgardeltagande i politiska beslut? Kan känslan av tillhörighet stärkas genom att leverera och konsumera kultur i offentliga rum?

14.00-14.10 Introduktion och presentation av dagens tema, paneler och talare. Iwona Preis, Intercult och Jan Rydén (samtalsledare).

14.10-14.40 Jan Rydén pratar om sitt projekt Allborgarrätten (en slags urban form av den mer bekanta ’Allemansrätten’) som rör sig både i en svensk/nordisk tradition och en fransk/europeisk – Le Droit à la ville i Henri Lefebvre’s mening.

14.40-14.45 Paus.

14.45-15.15 Kulturrådet berättar om sitt initiativ Äga rum och Kreativa platser.

15.15-15.20 Paus.

15.20-15.50 CoDesign Research Lab som visar exemplet ABF-huset och andra arkitektoniska gestaltningar.

15.50-16.00 Paus.

16.00-16.30 Åsa Jungnelius berättar om Residence-In-Nature och Eva Arnqvist om Ett rum med utsikt.

16.30-17.00 Avslutande diskussion med publiken under ledning av Jan Rydén.

17.00-? Vin och mingel.

Anmäl er här:
https://intercult.wufoo.com/forms/r83ydep01mesjq/

Läs mer här:

Det första mötet äger rum:

1) torsdag 16 mars kl 14-17 med temat Konstnärernas villkor i Europa och deras relation med kulturinstitutioner. Hur ser villkoren och förutsättningarna ut för att jobba som konstnär/kulturutövare i Sverige och Europa idag – och hur bemöter man dessa förutsättningar från institutionernas sida? Vad måste offentligt finansierade kulturinstitutioner uppfylla för att lyckas med sitt samarbete med konstnärer? Hur korresponderar detta uppdrag med konstnärernas villkor, och vice versa? Hur kan konstnärer initiera internationella samarbeten på egen hand, och tillsammans med svenska och europeiska institutioner? Hur kan och bör samarbetet mellan institution och kulturutövare/konstnär se ut i Sverige och Europa – och hur kan det förbättras? Under detta möte är syftet att skapa dialog mellan kulturinstitutioner och enskilda konstnärer för att skapa bättre förståelse för varandras förutsättningar och uppdrag; att stärka befintliga samarbeten och bereda en plattform för att skapa nya.

14.00-14.10 Introduktion och presentation av dagens tema, paneler och talare. Erik Krikortz (dagens moderator) och Iwona Preis, Intercult.

14.10-14.40 Andreas Ribbung och Pontus Raud, grundare och projektledare för SUPERMARKET 2017 – Stockholm Independent Art Fair, och Alice Maselnikova, projektkoordinator. Supermarket Art Fair – Konstmarknaden och utställningsplatser på konstnärernas villkor i Europa. Supermarket är ingen ”vanlig” konstmässa, utan konstitueras snarare av konstnärernas villkor än den kommersiella marknaden. Alice, Andreas och Pontus kommer berätta hur de använder formatet konstmässa för att möjliggöra en stor internationell utställning och deras erfarenhet av stödformer för konstnärsdrivna utställningsrum i Europa.

14.40-14.45 Kaffepaus.

14.45-15.15 Niklas Hellberg från SMartSe berättar om verksamheten och vad de kan erbjuda konstnärer/kulturutövare som är, eller vill bli, verksamma i Europa.

15.15-15.20 Paus.

15.20-15.50 Kulturrådet berättar vad de vill uppnå med sin befintliga kulturpolitik i Sverige och EU, i förhållande till konstnärernas villkor.

15.50-16.00 Paus.

16.00-16.15 Erik Krikortz berättar om initiativet REKO, mm.

16.15-17.00 Avslutande diskussioner med publiken under ledning av Erik Krikortz med institutionsledare: Dritero Kasapi (Kulturhuset/Stadsteatern), Bettina Pehrsson (Marabouparken), Daniel Werkmäster (Uppsala konstmuseum) m. fl.

17.00-? Vin och mingel.

Anmäl er här:
https://intercult.wufoo.com/forms/r83ydep01mesjq/

Det andra mötet:

2) torsdag 27 april kl 14-17 med temat Vikten av fri kultur i det svenska och europeiska offentliga rummet. Vad händer med de offentliga rummen i Europa? Hur ser kulturpolitiken ut vad gäller kopplingen mellan offentlig sektor och kommersiella aktörer? Existerar fri kultur i Europas offentliga rum? Hur kan institutioner och makthavare skapa förutsättningar för god offentlig konst/kultur – och vad är det? Hur bör institutioner fördela de medel de är satta att förvalta vad gäller kultur i det offentliga rummet? Kan kultur/konst i det offentliga rummet påverka demokrati? Kan kultur skapa förutsättningar för medborgardeltagande i politiska beslut? Kan känslan av tillhörighet stärkas genom att leverera och konsumera kultur i offentliga rum?

14.00-14.10 Introduktion och presentation av dagens tema, paneler och talare. Iwona Preis, Intercult och Jan Rydén (samtalsledare).

14.10-14.40 Jan Rydén pratar om sitt projekt Allborgarrätten (en slags urban form av den mer bekanta ’Allemansrätten’) som rör sig både i en svensk/nordisk tradition och en fransk/europeisk – Le Droit à la ville i Henri Lefebvre’s mening.

14.40-14.45 Paus.

14.45-15.15 Kulturrådet berättar om sitt initiativ Äga rum och Kreativa platser.

15.15-15.20 Paus.

15.20-15.50 CoDesign Research Lab som visar exemplet ABF-huset och andra arkitektoniska gestaltningar.

15.50-16.00 Paus.

16.00-16.30 Åsa Jungnelius berättar om Residence-In-Nature och Eva Arnqvist om Ett rum med utsikt.

16.30-17.00 Avslutande diskussion med publiken under ledning av Jan Rydén.

17.00-? Vin och mingel.

Anmäl er här:
https://intercult.wufoo.com/forms/r83ydep01mesjq/

 

 

http://www.supermarketartfair.com

https://aim-production.s3.amazonaws.com/attachments/pressrelease/attachment_swe/21/170112_supermarket_exhibitors.pdf

http://www.kulturradet.se/sv/Kreativa-platser/Om-Aga-rum/

http://www.kulturradet.se/Kreativa-platser/

http://www.statenskonstrad.se/en/konst/konst-hander

https://janryden.wordpress.com

Hem

http://www.ettrummedutsikt.net/

 

Europaparlamentet ställer sig bakom socialt protokoll

EU-parlamentet kräver att det skrivs in ett socialt protokoll i fördraget. – Det betyder kolossalt mycket, säger Marita Ulvskog.

EU-parlamentet ställde sig på torsdagen bakom ett yttrande om en så kallad social pelare i EU. Den handlar om ett utökat frivilligt EU-samarbete på bland annat arbetsmarknader, sociala frågor och välfärd.

Flera parlamentariker hade samtidigt föreslagit att ett ”socialt protokoll” skulle skrivas in i EU-fördraget nästa gång EU ändrar i det. Ett sådan socialt protokoll är tänkt säkra att grundläggande sociala rättigheter juridiskt har företräde framför ekonomiska friheter och har länge varit en viktig fråga för de svenska Socialdemokraterna.

Beslutet var oväntat, men uppskattat och ses som en viktig markering för arbetet med sociala frågor inom EU.

– Vi tror att detta är något vi kan använda i det fortsatta arbetet när vi ska lagstifta om utstationering och andra frågor, säger Socialdemokraternas EU-parlamentariker, Marita Ulvskog.

För mer information om denna nyhet, läs mer här

 

På plats på SKL:s internationella dag 2017

Idag, den 18 januari anordnar Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Internationella dagen 2017, en heldag för dig som är förtroendevald eller tjänsteman i kommun, landsting eller region, med ett intresse för internationella frågor. Idag deltog vi, tillsammans med Europakommissionen och Europa Direkt Ekumeniska i SKL:s (Sveriges kommuner och landsting) internationella dag 2017. Europa directs fokus för dagen var att informera samlade politiker och tjänstemän från hela Sverige om vår verksamhet samt även om stundande utlysningar för åren 2018-2020.

16174863_1389086024445257_453467793574904735_n

Sök till Stoff 2017!

Stockholm Fringefestival (Stoff) med systerfestivalerna Gothenburg Fringe Festival, Norway Fringe Festival samt Reykjavik Fringe Festival söker nu efter artister för Fringe säsongen 2017!

Stockholm Fringe Festival (Stoff) is a six day multidisciplinary arts festival, acting as a ‘stage’ for local and international artists to present their innovative work ranging from performance to installation art and anything in between!

Mer information om ansökningsprocessen samt om Nordic Fringe Network(NFN) hittar ni via länken HÄR

 

Inbjudan till BALTIC MAKERS PROJECT

Härmed inbjudes  lämpliga organisationer att ta del utav ett spännande projekt för Baltic Makers Project:

We are searching for eligible institutions (public institutions and NGOs such as crafts associations, art studios, research centres) from Germany, Denmark or Sweden interested in joining the seed money project BALTIC MAKERS – Craftspeople and artisans in the Baltic Sea Region for commercialisation of handmade goods.

The project has been pre-selected for funding under Interreg Baltic Sea Region Seed Money by the coordinator of Policy Area Culture & Creative Sectors of the European Strategy for the Baltic Sea Region (EUSBSR). 

The BALTIC MAKERS project aim is the professionalization of craftspeople and artisans in the BSR for better commercialization of handmade goods using information and communication technologies in support of their craft business. The project will educate, train, connect and put at the disposal of craftspeople a set of tools with novel solutions for commercialization. Another objective of the project is supporting networking and cooperation among craftspeople themselves, other sectors (such as design and creative industries) and supporting organisations (e.g. crafts associations and cooperatives, chambers of commerce).
The deadline for submitting the main project application is 15 February 2017.
Eligible institutions from Germany (the States/Länder of Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein and Niedersachsen – only NUTS II area Lüneburg region), Denmark (the whole country) or Sweden (the whole country) interested in joining the project are invited to contact the Lead Partner of this initiative:
Dr. Tomasz Kołomański
Foundation for Landscape Protection
www.krajobraz.edu.pl
kontakt@krajobraz.edu.pl
0048 693 374794

Seminarium om anti-globaliseringsrörelser och ökad protektionism

Europahuser bjuder in till seminarium med temat: I ljuset av Trump, anti-globaliseringsrörelser och ökad protektionism – Hur påverkas EU:s handelspolitik under 2017?

26 januari kl 16:30 på Europahuset.

Idag blåser alltmer protektionistiska vindar i världen, med anti-globaliseringsrörelser och nationalistiska trender i många länder. Den tillträdande amerikanska presidenten Donald Trump har använt sig av en protektionistisk retorik och bl.a. sagt att han vill ta hem jobben till USA och dra sig ur TPP-avtalet (Trans-Pacific Partnership – avtal med 11 Stillahavsländer som det tagit mer än 10 år att förhandla fram).

Välkomna till ett samtal om alla dessa frågor samt hur de påverkar EU:s handelspolitik under 2017 med EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström, Kommerskollegiums generaldirektör Anna Stellinger och Therese Larsson Hultin, utrikesanalytiker på Svenska Dagbladet.

För mer information klicka HÄR