Fortsatt förtroende för Intercult att driva Europa Direkt kontor[eng]Continued confidence in Intercult to run Europe Direct offices[/eng]


Intercult har glädjande nog fått förlängt förtroende att stå värd för ett informationskontor i Europa Direkt Nätverket för perioden 2013-2017.

Europa Direkt Intercult som funnits sedan 2009, arbetar som en av de få fristående aktörer i Sverige med uppdraget att leverera EU-information riktad till kultursektorn.

Vår målsättning för den kommande perioden, knuten till EU:s prioriteringar – då främst tillväxtstrategin Europa 2020, är att intensifiera både informationsverksamheten samt den kompetenshöjande kurs- och mötesverksamheten om såväl europeiska som nationella strukturer för skapande av EU projekt och samarbeten.

Vi kommer att arbeta ur ett svenskt perspektiv i direkt relation till europeiska ställningstaganden.

En förändring att notera är att våra nyhetsbrev i fortsättningen utkommer sex gånger per år i slutet av kalendermånad: februari, april, juni, september, oktober och november 2013.

För att hålla våra läsare löpande uppdaterade om de senaste nyheterna från EU har vi lanserat en ny Facebooksida där vi publicerar nyheter om EU och kulturen, förmedlar partnerskapsförfrågningar från Europe Direct nätverket i Europa och tipsar om konferenser och evenemang intressanta för den svenska kultursektorn.
..
www.facebook.com/europadirektintercult[eng]

Intercult have received renewed mandate to run an information office in the Europe Direct network for the period 2013-2017.

Europe Direct Intercult that has existed since 2009, is operating as one of the few independent players in Sweden, with the mission to deliver the European Union information aimed to the cultural sector.

Our goal for the coming period, linked to EU priorities – mainly the Europe 2020 growth strategy, is to intensify both information operations and the skills enhancement courses and meeting the business of both European and national structures for the creation of EU projects and collaborations.

We will work from a Swedish perspective in direct relation to the European standpoints.

A change to note is that our newsletters in the future will be published six times a year by the end of the calendar months: February, April, June, September, October and November 2013.

To keep our readers regularly updated with the latest news from the European Union, we have launched a new Facebook page where we publish news about the EU and culture, mediate partnership inquiries from Europe Direct network in Europe and provide tips on conferences and events of interest to the Swedish cultural sector.

www.facebook.com/europadirektintercult[/eng]

Vårens praktikant – Bella Ghajavand[eng]Bella Ghajavand – new trainee at Intercult[/eng]

Vår praktikant under våren, Bella Ghajavand, har vi fått från Kulturverkstan i Göteborg, en projektledarutbildning som Bella beskriver snarare som en tankesmedja, där man hjälper till att forma samhällsentreprenörer såväl som kulturproducenter.

Sin akademiska bakgrund har Bella främst inom statsvetenskap och internationella relationer. Tidigare har hon jobbat bl a på Migrationsverket samt regionutvecklingskansliet i Västra Götalandsregionen, då främst med entreprenörsfrämjande och integrationsfrågor. Hon har även mångårig erfarenhet av att driva företag inom området Functional Foods med sin far som är innovatör och livsmedelstekniker.

Bella har sedan unga år arrangerat fester och spelningar, och jobbat ideellt med många musik- och filmfestivaler. Frågor som engagerar henne är allas rätt till att vara delaktiga samhällsmedborgare, såväl på hemmaplan som globalt och hon har bl a suttit i Amnestys styrelse, varit aktiv i Ship to Gaza och inom asylrörelsen. Något som oroar Bella är den växande högerextremismen i Europa och hon är övertygad om att detta bäst bekämpas genom skapande av mötesplatser och ökad interkulturell förståelse.

Stockholm är inte en helt obekant stad för denna Göteborgare men hon ser med spänning fram emot att utforska staden med nya ögon och ta del av dess rikliga kulturutbud under sin praktikperiod.[eng]Our trainee during the spring, Bella Ghajavand, comes from Kulturverkstan in Gothenburg, a project management training that Bella describes as a think tank, which helps to shape social entrepreneurs as well as cultural producers.

She has an academic background, primarily in political science and international relations. Previously she worked for the Immigration Service and regional offices in Region Västra Götaland, primarily with entrepreneurial promotion and integration issues. She also has many years experience of running a Functional Foods business with her father who is an innovator and food technologies.

Since a young age Bella arranged parties and gigs, and worked voluntery with many music and film festivals. Questions involving everyone’s right to be an engaged citizen, both domestically and globally and she has among other things been in Amnesty’s Board of Directors, and active in Gaza and in the asylum movement. Something that worries Bella is the growing right-wing extremism in Europe and she is convinced that this is best combated by creating venues and an increased intercultural understanding.

Stockholm is not a totally unfamiliar city for this Gothenburger but she eagerly looks forward to exploring the city with new eyes and take note of its rich culture during her trainee period.[/eng]

Krokodilfiolen på turné![eng]Krokodilfiolen on tour![/eng]

Föreställningen Krokodilfiolen, som bygger Mamadou Senes egen livsberättelse, har några aktiva veckor framför sig.

Ett 30-tal turnéföreställningar kommer i huvudsak att ges på skolor och på kulturhus i mellansverige, från slutet av januari fram till slutet av mars.

De arrangörer som har beställt Krokodilfiolen är: Kultur Vallentuna, Teatermaskinen i Riddarhyttan, Scenkonst Sörmland och Musik i Uppland. Några av städerna som besöks är; Strängnäs, Mariefred, Eskilstuna, Grillby och Örsundsbro.

Regissören Edward ”Buffalo” Bromberg och de övriga i ensemblen; Mamadou Sene och Amir ”DaDeNile” Mohamed, musiker, håller som bäst på med att ”repetera upp” föreställningen för att kunna presentera och prestera sitt bästa när de nu ska möta nya barn och lärare ute i landet – något som de ser mycket fram emot.

Läs mer om föreställningen[eng]The show Krokodilfiolen (Crocodile violin), based on Mamadou Senes own life story, has some active weeks ahead.

Around 30 tour performances will mainly be given in schools and cultural centers in central Sweden, from late January until late March.

The organizers who have ordered Krokodilfiolen is: Kultur Vallentuna, Teatermaskinen i Riddarhyttan, Scenkonst Sörmland och Musik i Uppland. Some of the cities that are visited are; Strängnäs Mariefred, Eskilstuna, Grillby and Örsundsbro.

Director Edward “Buffalo” Bromberg and the rest of the ensemble; Mamadou Sene and Amir “DaDeNile” Mohamed, musician, are doing their best to “rerehearse” the performance to be able to present and perform at their best when they now are about to meet new children and teachers around the country – something that they are looking forward to.[/eng]

Krokodilfiolen på turné![eng]Krokodilfiolen on tour![/eng]

Föreställningen Krokodilfiolen, som bygger Mamadou Senes egen livsberättelse, har några aktiva veckor framför sig.

Ett 30-tal turnéföreställningar kommer i huvudsak att ges på skolor och på kulturhus i mellansverige, från slutet av januari fram till slutet av mars.

De arrangörer som har beställt Krokodilfiolen är: Kultur Vallentuna, Teatermaskinen i Riddarhyttan, Scenkonst Sörmland och Musik i Uppland. Några av städerna som besöks är; Strängnäs, Mariefred, Eskilstuna, Grillby och Örsundsbro.

Regissören Edward ”Buffalo” Bromberg och de övriga i ensemblen; Mamadou Sene och Amir ”DaDeNile” Mohamed, musiker, håller som bäst på med att ”repetera upp” föreställningen för att kunna presentera och prestera sitt bästa när de nu ska möta nya barn och lärare ute i landet – något som de ser mycket fram emot.[eng]The show Krokodilfiolen (Crocodile violin), based Mamadou Senes own life story, has some active weeks ahead.

Around 30 tour performances will mainly be given in schools and cultural centers in central Sweden, from late January until late March.

The organizers who have ordered Krokodilfiolen is: Kultur Vallentuna, Teatermaskinen i Riddarhyttan, Scenkonst Sörmland och Musik i Uppland. Some of the cities that are visited are; Strängnäs Mariefred, Eskilstuna, Grillby and Örsundsbro.

Director Edward “Buffalo” Bromberg and the rest of the ensemble; Mamadou Sene and Amir “DaDeNile” Mohamed, musician, are doing their best to “rerehearse” the performance to be able to present and perform at their best when they now are about to meet new children and teachers around the country – something that they are looking forward to.[/eng]

Nu invigs 2013 års kulturhuvudstäder[eng]The European Capitals of Culture 2013 inaugurated[/eng]

..

Franska Marseille är tillsammans med slovakiska Kosice usedda till att vara europeiska kulturhuvudstäder 2013.

I dagarna pågår invigningarna. Öppningscermonin i Marseille var den 12-13 januari och Intercults Chris Torch var på plats.

Den 19-20 januari invigs Kosice.

Nästa år, 2014, kommer Sverige och Lettland att ta över stafettpinnen. Då är det nämligen Umeå och Riga som blir kulturhuvudstäder.

Utnämningsprocessen går till på så sätt att regeringen i respektive land utser kandidater som EU sedan tar ställning till.

Varje år är en eller två europeiska städer utvalda.

Mer info om:

www.mp2013.fr

www.kosice2013.sk

www.umea2014.se

[eng]..

French Marseille is together with Slovakia Kosice appointed to be the European Capital of Culture 2013.

The opening for Marseille was last weekend, January 12th, and Intercults Chris Torch was there.
On January 19 to 20  Kosice will be inaugurated.

Next year 2014, Sweden and Latvia take over. Then Umeå and Riga are the Capitals of Culture.

The procedure is done in such a way that the government of each country appoints candidates. After that it is the EU that determines which city that is chosen.

Each year, one or two European cities are selected.

For more information:

www.mp2013.fr

www.kosice2013.sk

www.umea2014.se[/eng]

Chris Torch har fått en position som expert i Europa[eng]Chris Torch has got a position as an expert in Europe[/eng]

För några år sen, inleddes en ny form av samarbete mellan EUs medlemsländer inom kultursektorn. Det kallas för Open Method of Coordination (OMC). Representanter för regeringar, oftast knutna till kulturministerier, utbyter åsikter och erfarenheter med varandra under en längre tid, för att nå fram till informella överenskommelser.

Under 2012-2013 har en OMC grupp skapats kring temat Mångfald och Tillgänglighet. Ca 20 medlemsländer har anslutit sig, med målet att presentera en serie av rekommendationer under hösten 2013.

Intercults Chris Torch har utsetts till expert för gruppen och kommer att följa och bidra till arbetet under året. Han har tillsatts av DG Education & Culture tillsammans med The European Expert Network for Culture.

Läs här hans första “reflection paper” till gruppen: CTorch – Cultural Diversity & Intercultural Dialogue OMC Reflection Paper (pdf)[eng]Chris Torch has got a position as an expert in Europe

A few years ago, a new form of cooperation between EU Member States in the cultural sector opened. It’s called the Open Method of Coordination (OMC). Representatives of governments, often linked to cultural ministries, exchange views and experiences with each other for a long time, to reach informal agreements.

During 2012-2013 an OMC group was created around the theme of Diversity and Accessibility. About 20 members have joined, with the goal of presenting a series of recommendations in autumn 2013.

Intercults Chris Torch has been appointed the expert group and will follow and contribute to the work during the year. He has been appointed by the DG Education & Culture together with The European Expert Network for Culture.

Read his first “reflection paper” to the group here: CTorch – Cultural Diversity & Intercultural Dialogue OMC Reflection Paper (pdf)[/eng]