Intercult har glädjande nog fått förlängt förtroende att stå värd för ett informationskontor i Europa Direkt Nätverket för perioden 2013-2017.

Europa Direkt Intercult som funnits sedan 2009, arbetar som en av de få fristående aktörer i Sverige med uppdraget att leverera EU-information riktad till kultursektorn.

Vår målsättning för den kommande perioden, knuten till EU:s prioriteringar – då främst tillväxtstrategin Europa 2020, är att intensifiera både informationsverksamheten samt den kompetenshöjande kurs- och mötesverksamheten om såväl europeiska som nationella strukturer för skapande av EU projekt och samarbeten.

Vi kommer att arbeta ur ett svenskt perspektiv i direkt relation till europeiska ställningstaganden.

En förändring att notera är att våra nyhetsbrev i fortsättningen utkommer sex gånger per år i slutet av kalendermånad: februari, april, juni, september, oktober och november 2013.

För att hålla våra läsare löpande uppdaterade om de senaste nyheterna från EU har vi lanserat en ny Facebooksida där vi publicerar nyheter om EU och kulturen, förmedlar partnerskapsförfrågningar från Europe Direct nätverket i Europa och tipsar om konferenser och evenemang intressanta för den svenska kultursektorn.
..
www.facebook.com/europadirektintercult /

Intercult have received renewed mandate to run an information office in the Europe Direct network for the period 2013-2017.

Europe Direct Intercult that has existed since 2009, is operating as one of the few independent players in Sweden, with the mission to deliver the European Union information aimed to the cultural sector.

Our goal for the coming period, linked to EU priorities – mainly the Europe 2020 growth strategy, is to intensify both information operations and the skills enhancement courses and meeting the business of both European and national structures for the creation of EU projects and collaborations.

We will work from a Swedish perspective in direct relation to the European standpoints.

A change to note is that our newsletters in the future will be published six times a year by the end of the calendar months: February, April, June, September, October and November 2013.

To keep our readers regularly updated with the latest news from the European Union, we have launched a new Facebook page where we publish news about the EU and culture, mediate partnership inquiries from Europe Direct network in Europe and provide tips on conferences and events of interest to the Swedish cultural sector.

www.facebook.com/europadirektintercult