För andra året i rad arrangerar Intercult, Riksteatern och Europeiska kommissionen i Sverige Det europeiska projektets framtid, en konferens där Sveriges och Europas kulturpolitiska aktörer möts. Europa står inför nya utmaningar och behöver samarbeten över gränserna. Är det en gemensam kulturpolitik som ska föra Europa framåt? Hur kan kultursektorn samarbeta med andra samhällsområden för att stödja Europas demokratiska utveckling? Konferensen är ett unikt tillfälle att möta konstnärer, sociala entreprenörer, politiker och andra aktörer. Den äger rum torsdag den 6 december på Europahuset i Stockholm. Bland de medverkande märks Tomas Lindman, kulturråd i Bryssel, Eva Bergqvist, tidigare kulturråd i Washington och författare till Framtidskommissionens rapport ”Är framtiden kulturens re-renässans?”, Eric Sjöström, chef för Kulturhuset i Stockholm, Saadia Hussain, konstnärlig ledare för den ideella organsiationen ”Förorten i centrum”, Benny Marcel, avdelningschef på Statens Kulturråd, Wouter Veenstra, kommunikationschef på FundedbyMe, ett nätverk för crowdfunding.

Förra årets konferens blev en stor framgång, den lockade fler deltagare än vad som fick plats. Över 200 beslutfattare och kulturpolitiska aktörer från Sverige och Europa möttes i Stockholm 2011. Då var det tydligt att EU:s syn på kultur och kulturpolitik har förändrats. Förutom att det blivit alltmer accepterat att betrakta kulturen från ett nyttoperspektiv, märktes också viljan att föra kulturens roll in mot ett politiskt centrum. Nu är det dags att fortsätta diskussionen. Syftet med årets konferens är, förutom att följa upp trådarna från förra året, att tydliggöra vikten av samarbete mellan kultursektorn och andra samhällsområden för att stödja Europas demokratiska utveckling med kultur som gemensam plattform.

Dagens Europa står inför ett vägskäl – att hålla samman eller splittras. För att hålla samman behövs nya tankar, nya europeiska initiativ för större sammanhållning och ansvarstagande. Vem bär ansvaret för denna utmaning? Finns det ett gemensamt ansvar där kultursektorn kan vara en plattform och bärare av demokratiska idéer, kreativt nytänkande och skapande?

Vi, arrangörer av konferensen, menar att ansvaret ligger såväl personligt på oss europeiska medborgare som på hela samhället och unionen. För att nå målet krävs framför allt samverkan över gränser, nationella såväl som politiska och sektoriska gränser. Men hur går vi tillväga? Vad finns det för förutsättningar, och vad kan vi lära oss av de som påbörjat resan? Och inte minst, vilken roll är kultursektorn själv redo att ta? Är man beredd att gå in i demokratiseringsprocesserna?

Vägledande för diskussionerna i Sverige och övriga EU är Europa 2020-strategin. Här listas fem överordnade mål för sysselsättning, innovation, utbildning, social sammanhållning, energi och klimat som EU:s medlemsländer ska uppnå före 2020. De kulturella och kreativa näringarna ses som är en viktig källa för jobb och tillväxt i Europa. Kultursektorns praktiska verktyg för att uppnå dessa mål är Kreativa Europa, EU-kommissionens föreslagna kulturprogram. Det är det mest långtgående beviset för att kulturen börjar ta plats som en del i det europeiska projektet. Det samlade programmet, där media och kultur och de kreativa näringarna ingår, är en av få poster som EU-kommissionen föreslagit att höja. 2012 års konferens vill belysa hur EU-kommissionens kulturprogram Kreativa Europa, kan ge kulturutövare en möjlighet att stärka europeisk solidaritet, sammanhållning och demokrati genom samarbeten mellan olika sektorer i samhället.
Läs mer om Europa 2020: http://ec.europa.eu/europe2020/index_sv.htm
Läs mer om Kreativa Europa: http://ec.europa.eu/europe2020/index_sv.htm

Konferensen öppnas av Birgitta Englin, VD för Riksteatern och Chris Torch, Senior Associate på Intercult och medlem i European Expert Network on Culture

Samtalsledare: Hanna Hallin, chef för sektor 3, oberoende tankesmedja för det civila samhället och Chris Torch Senior Associate på Intercult och medlem i European Expert Network on Culture


Presentationer av de medverkande:

Pierre Schellekens har varit chef för EU-kommissionens representation i Sverige sedan mars 2009. Han började vid kommissionen 1996 och hans senaste tjänst där var som chef för enheten för havspolitik i Östersjön och Nordsjön vid generaldirektoratet för havsfrågor och fiske. Innan dess var han biträdande kanslichef hos miljökommissionär Stavros Dimas mellan 2004 och 2008, med arbetsuppgifter som omfattade samordning av miljöärenden och ansvar för klimatfrågor (internationella förhandlingar samt klimat- och energipaketet) samt kontakter med rådet och Europaparlamentet. Under första delen av 2004 ingick han i Margot Wallströms, då miljökommissionär, kansli.

Tomas Lindman arbetar sedan augusti 2012 som kulturråd vid Sveriges ständiga representation vid EU. Senast kommer Lindman från tjänsten som departementsråd i Kulturdepartementet där han under flera år varit chef och huvudman för de internationella frågorna, inklusive EU-samordningen. Tomas Lindman har tidigare bland annat varit föredragande i riksdagens EU-nämnd samt ambassadråd vid svenska ambassaden i Bratislava.

Eva Bergquist, departementsråd på Kulturdepartementet och tidigare kulturråd vid Sveriges ambassad i Washington. Hon har arbetet på Kulturdepartementet i olika befattningar sedan 2002, bl.a. som chef för Enheten för kultur och kulturskapares villkor. Eva har en lång och bred erfarenhet inom det svenska kulturlivet, bland annat har hon tidigare arbetat på Dramatens dramaturgiat och SVT Drama. Hon är utbildad statsvetare såväl i Paris som Stockholm. Eva är även författare till Framtidskommissionens underlagsrapport ”Är framtiden kulturens re-renässans?” som presenterades på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg i september i år.

Benny Marcel, Chef för konst, kultur, kunskapsutveckling och analys på Kulturrådet och tidigare Europachef för Rädda Barnen. Mer information presenteras snart.

Eric Sjöström, chef och konstnärlig ledare Kulturhuset för Kulturhuset i Stockholm sedan fem år, tidigare vd på Folkoperan. Sitter i styrelser, bl.a. för Astrid Lindgrens Näs AB och har varit utredare åt regeringen. Har också arbetat med informations kommunikation i samband med Kulturhuvudstadsåret 1998, på Södra Teatern m.m.

Saadia Hussain är verksam som konstnär, konstnärlig ledare och konstpedagog baserad i Stockholm. Den kreativa processen har varit ett viktigt verktyg i livet för Saadia, att få utforska, studera, skapa och berätta. Saadia leder olika samhällsbaserade konstprojekt i olika orter med tonvikt på tillgänglighet, demokrati, delaktighet och yttrandefrihet där hon har utvecklat metoder och lett processer som möjliggör icke-professionellas deltagande i konstnärliga processer i kollektivt skapande.

Wouter Veenstra är kommunikationschef på FundedByMe, där han ansvarar för företagets generella kommunikationsstrategi och expansionsstrategi till andra europeiska marknader. Wouter är född och uppvuxen i Nederländerna där han studerade International Hospitality Management . Hans karriär som rådgivare i mediabranschen startade i Amsterdam och därefter flyttade han till Stockholm för att arbeta med nyföretagande. Tillsammans med det nystartade företaget Tripl Wouter flyttade han sedan till New York där företagets strategier utvecklades. Nu är han tillbaka i Stockholm där den senaste utmaningen är att marknadsföra Equity Crowdfunding till alla europeiska marknader.

Birgitta Englin är vd för Riksteatern sedan 2005. Hon är utbildad skådespelare och har arbetat som regissör på bland annat Dramaten, Uppsala Stadsteater, Riksteatern och flera länsteatrar. Hon har varit ordförande för Plats på scen, den statliga kommittén för jämställdhet inom scenkonstområdet, ledamot i den statliga kulturutredningen samt ledamot i den europeiska juryn för valet av Europeisk kulturhuvudstad 2014. Birgitta Englin har bl.a. mottagit P4:s kulturpris och Svenska Dagbladets Thalia-pris. Hon föreläser även om bland annat jämställdhet och kulturfrågor

Hanna Hallin är chef för Sektor3, en oberoende tankesmedja för det civila samhället. Hon har suttit i styrelsen för Svenska Unescorådet och har ett långt engagemang i civilsamhället, bland annat genom sitt tidigare uppdrag som ordförande för LSU – Sveriges ungdomsorganisationer.

Fakta
Vad?
”Det europeiska projektets framtid – del II”. En konferens om kultursektorns roll för hanteringen av Europas utmaningar genom samarbete över gränser. Arrangörer: Riksteatern, Intercult och Europeiska kommissionen i Sverige. Teman för dagen är bl a:
Kultur som grund för nytänkande och aktivt medborgarskap
Kultur som grund för europeisk sammanhållning och demokrati
Kultur som motor för europeisk samverkan mellan sektorer

Var? Europahuset, Regeringsgatan 65, plan 2
När? 6 december kl 08.00-16.00

Det kreativa Europa – ett program för att stöda det kultur och kreativitet. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-1399_sv.htm

Europa 2020 – EU.s tillväxt strategi för de kommande åren http://ec.europa.eu/europe2020/index_sv.htm%20

Följ konferensen på twitter
Använd #KULTUREU2020 om du twittrar om Det Europeiska Projektets Framtid eller vill följa det som sägs.

Läs mer om konferensen: http://www.intercult.se/deteuropeiskaprojektetsframtid/

Presskontakt:

Anneli Gunnar, anneli.gunnar@sodrateatern.com eller 070-682 97 25.

Om Intercult
Intercult arbetar för att internationalisera svenskt kulturliv.
Vi engagerar oss i gränsöverskridande konst- och kulturprojekt. Vi utmanas av kraften i samtidens mångfald av röster och uttryck.Vi arbetar med interkulturella initiativ, både som producenter och experter. Vi sätter igång storskaliga samproduktioner på europeisk nivå. Vi länkar lokala och internationella initiativ, vi jobbar multidisciplinärt och multilateralt. Vi sammanför konstnärer, operatörer och publiken. Det skapar oväntade möten. Vi arbetar aktivt i flera nätverk. Vi delar med oss av våra erfarenheter genom kurser, konferenser, föreläsningar och vägledning. Vi har direkt kunskap i hur man driver EU-projekt. Vi är ett Europa Direkt kontor, engagerar oss i kulturpolitiska frågor och driver informationsarbete. Vi är medlemsförening i Riksteatern. Från vår bas på Söder i Stockholm agerar vi som en projektorienterad plattform som ser möjligheter i samarbete och i kulturpolitiska aktioner. Vår spetskompetens är tillgänglig: we do and we share!

Om Riksteatern
Riksteatern är en folkrörelse som äger en turnerande nationalscen. 236 riksteaterföreningar i Sverige är en del av Riksteatern som arrangerar, förmedlar, producerar och utvecklar scenkonst. 46 organisationer har valt att ansluta sig till Riksteatern. Riksteaterns vision –  scenkonst som sätter tankar och känslor i rörelse för alla överallt – formulerades av ombud på Riksteaterns kongress i maj 2011. Riksteatern når årligen en sammanlagd publik på drygt 1 200 000 personer. Riksteatern har en omfattande internationell verksamhet, gör regelbundet gästspel utomlands och har bland annat ett flerårigt samarbete med teatrar i Finland. Riksteaterns Tyst Teater som spelar teater för döva och hörande barn, unga och vuxna har funnits inom Riksteatern sedan 1977. Södra Teatern och Cullbergbaletten är också delar av Riksteatern. Birgitta Englin är sedan 2005 VD för Riksteatern.