Vi på Intercult vill rikta ett stort tack till ni som medverkade på ACCESS EUROPA-plattformsmöte den 16 mars! Glöm inte att anmäla er till mötet den 27 april som kommer ha temat vikten av fri kultur i det svenska och europeiska offentliga rummet. anmäl er via länken.

https://intercult.wufoo.com/forms/r83ydep01mesjq/

 

Access Europa-möte 27:e april 2017, kl. 14-17

Plattformen ACCESS EUROPA är ett forum för internationell omvärldsbevakning, nätverkande och erfarenhetsutbyte i skapandet av internationella projekt. Projektägare och initiativtagare är INTERCULT. Plattformen ger sina medlemmar kunskaper och verktyg att vara mer aktiva i europeiska sammanhang för att generera fler framgångsrika projekt genom ansökningar till EU:s kulturprogram och andra europeiska och internationella stödformer.

Under våren 2017 organiserar ACCESS EUROPA två plattformsmöten för sina medlemmar och vänner, hos oss på Intercult, Nytorgsgatan 15A över gården, ingång Sandbacksgatan 8.

 

Torsdag 27 april kl 14-17 med temat Vikten av fri kultur i det svenska och europeiska offentliga rummet. Vad händer med de offentliga rummen i Europa? Hur ser kulturpolitiken ut vad gäller kopplingen mellan offentlig sektor och kommersiella aktörer i denna kontext? Existerar fri kultur i Europas offentliga rum? Hur kan institutioner och makthavare skapa förutsättningar för god offentlig konst/kultur – och vad är det? Hur bör institutioner fördela de medel de är satta att förvalta vad gäller kultur i det offentliga rummet? Kan kultur/konst i det offentliga rummet påverka demokrati? Hur kan man i så fall som kulturskapare bidra till förutsättningar för medborgardeltagande i politiska beslut? Kan känslan av tillhörighet stärkas genom att leverera och konsumera kultur i offentliga rum?

 

14.00-14.10 Introduktion och presentation av dagens tema, programpunkter och talare. Iwona Preis, Intercult och Jan Rydén (samtalsledare). Iwona är Executive Director på Intercult och ansvarig för Access Europa-programmet. Jan Rydén är curator, författare, redaktör och konstnär. Han har bland annat undervisat på KTH och är expert på urbanism och kulturyttringar i offentliga miljöer.

 

14.10-14.40 Jan Rydén pratar om sitt projekt Allborgarrätten (en slags urban form av den mer bekanta ’Allemansrätten’) som rör sig både i en svensk/nordisk tradition och en fransk/europeisk – Le Droit à la ville i Henri Lefebvre’s mening. Allborgarrätten är ett nyskapat ord för vad som skulle kunna bli den urbana motsvarigheten till den svenska allemansrätten. – ”Vi vet hur vi ska uppföra oss i skog och mark, men i staden är vi osäkra på både rättigheter och skyldigheter. Trots att vi lever i ett alltmer urbant samhälle”.

 

14.40-15.10 Viktoria Nguema och Simon Strömberg på Kulturrådet berättar om regeringssatsningen Äga rum och bidraget Kreativa platser. Simon och Viktoria är ansvariga handläggare för projektet på Kulturrådet. Kreativa platser är en del av Äga rum, regeringens satsning på konst och kultur i vissa bostadsområden. Satsningen utgår från de boendes behov, engagemang och delaktighet. Syftet är bland annat att stärka kulturlivet och få en större spridning av kulturell verksamhet. Genom Äga rum har regeringen satsat 130 miljoner kronor under 2016–2018. Ansvaret för Äga rum delas av Kulturrådet och Statens konstråd. Kulturrådet ska fördela bidrag till kulturverksamheter i bostadsområden med socioekonomiska utmaningar eller lågt valdeltagande. Statens konstråd ska genom sitt projekt Konst händer producera exempel på offentlig konst i miljonprogrammets miljöer och utveckla metoder för invånarinflytande. Äga rum kommer att utvärderas av Myndigheten för kulturanalys.

 

15.10-15.20 Paus.

 

15.20-15.50 Codesign Research Studio, CoRS, är ett icke-vinstdrivande dotterbolag till Codesign, en av Sveriges snabbast växande arkitekturbyråer – som sätter samhälleligt engagemang i fokus. CoRS består av nyutexaminerade arkitekter och formgivare som tillsammans med erfarna arkitekter på Codesign verkar i skärningspunkten mellan teori och praktik. Genom oberoende undersökande, med människan i centrum, utforskar de frågor som sällan lyfts fram i den gängse arkitektoniska praktiken. Arkitekt Jelena Mijanovic från Codesign Research Studio berättar om deras arbetsmetod med exempel från arkitektoniska projekt i offentliga miljöer som de arbetat med. – ”Vårt mål är att identifiera och eliminera glappet mellan beslutsfattare och brukare, skapa diskussion om vad arkitektur är och kan göra samt ifrågasätta arkitektens roll och ansvar”.

 

15.50-16.10 Åsa Jungnelius är konstnär och sedan 2013 lektor på institutionen för keramik och glas på Konstfack. Åsa är en av de konstnärer som ska gestalta Stockholms nya tunnelbanestationer. Idag ska hon berätta om sitt projekt Residence-In-Nature. Residence-in-Nature är inte ett artist-in-residence och inte ett platsspecifikt konstnärligt arbete, utan är snarare ett slags experiment och metod i skala 1:1, där konstnärliga utövare bjuds in från olika discipliner och bakgrunder för att vistas och arbeta i Region Kronoberg under en begränsad tid. Residence-in-Nature intresserar sig för vad som sker genom denna närvaro och samverkan på en plats och utifrån en specifik kontext. Vad sker i mötet mellan lokala förutsättningar/frågeställningar kontra det globala och med det (form)resultat och det kunskapsutbyte som uppstår i mötet däremellan. Var möter vi konsten i en glesbygd som till största del består av bl.a. producerad natur/skogsbruk, vattendrag, bruksorter i skifte mellan det industriella och det postindustriella samhället, småstäder, naturreservat, turister, vandrings- och kanotleder? Residence-in-Nature har för avsikt att låta de medverkande konstnärerna genom en positionsförflyttning i sin praktik bo, verka (arbeta) och möta invånarna i området, t.ex. på busshållplatserna, skogarna, kanotlederna, biblioteken, vägarna och omfamna hela det offentliga rummet och se på det som ett.

 

16.10-16.30 Eva Arnqvist berättar om det konstnärdrivna projektet Ett rum med utsikt som genom kollektiv research, gestaltning och publika evenemang bygger en berättelse om Slakthus- och Globenområdet i förändring. Arbetet påbörjades 2011 och drivs av konstnärerna Maria Andersson, Eva Arnqvist, Karin Lindh och arkitekten Adriana Seserin. Enligt Vision Söderstaden 2030 ska Slakthus- och Globenområdet utvecklas till ett område för upplevelser och nöjen i världsklass. Just nu närvarar här den gamla tidens stadsplanering och politiska visioner, samtidigt som de krockar mot och byts ut mot nya. Skeendet ger möjlighet att utifrån en konkret plats utforska och fördjupa en rad frågeställningar kring platsens ideologi, politik och praktik. Vad innebär utvecklingen för Slakthusområdet? För vad och för vilka skapas det plats? Hur diskuterar vi platsens då-, nu- och framtid? Kan vi genom att undersöka det vi har för blicken även få syn på ett större sammanhang och därigenom bredda diskussionerna om stad och stadsutveckling? I Ett rum med utsikt prövas nya vägar för hur man som konstnär/arkitekt kan undersöka, ingripa, påverka och agera i utvecklingen av staden. Eva Arnqvist har varit med att utveckla och driva flera större kontextspecifika arbeten – från medborgardialogprojekt till hembygdsförening. Sedan 2014 är hon engagerad i det konstnärsdrivna projektet Massa i rörelse som undersöker omställningen av Glasriket i Småland.

 

16.30-17.00 Avslutande diskussion med publiken och sammanfattning av seminariet under ledning av Jan Rydén.

 

17.00-? Vin och mingel.

 

anmäl er här: https://intercult.wufoo.com/forms/r83ydep01mesjq/

 

Tidigare plattformsmöten under 2017

torsdag 16 mars kl 14-17 med temat Konstnärernas villkor i Europa och deras relation med kulturinstitutioner. Hur ser villkoren och förutsättningarna ut för att jobba som konstnär/kulturutövare i Sverige och Europa idag – och hur bemöter man dessa förutsättningar från institutionernas sida? Vad måste offentligt finansierade kulturinstitutioner uppfylla för att lyckas med sitt samarbete med konstnärer? Hur korresponderar detta uppdrag med konstnärernas villkor, och vice versa? Hur kan konstnärer initiera internationella samarbeten på egen hand, och tillsammans med svenska och europeiska institutioner? Hur kan och bör samarbetet mellan institution och kulturutövare/konstnär se ut i Sverige och Europa – och hur kan det förbättras? Under detta möte är syftet att skapa dialog mellan kulturinstitutioner och enskilda konstnärer för att skapa bättre förståelse för varandras förutsättningar och uppdrag; att stärka befintliga samarbeten och bereda en plattform för att skapa nya.

14.00-14.10 Introduktion och presentation av dagens tema, paneler och talare. Erik Krikortz (dagens moderator) och Iwona Preis, Intercult.

14.10-14.40 Andreas Ribbung och Pontus Raud, grundare och projektledare för SUPERMARKET 2017 – Stockholm Independent Art Fair, och Alice Maselnikova, projektkoordinator. Supermarket Art Fair – Konstmarknaden och utställningsplatser på konstnärernas villkor i Europa. Supermarket är ingen ”vanlig” konstmässa, utan konstitueras snarare av konstnärernas villkor än den kommersiella marknaden. Alice, Andreas och Pontus kommer berätta hur de använder formatet konstmässa för att möjliggöra en stor internationell utställning och deras erfarenhet av stödformer för konstnärsdrivna utställningsrum i Europa.

14.40-14.45 Kaffepaus.

14.45-15.15 Niklas Hellberg från SMartSe berättar om verksamheten och vad de kan erbjuda konstnärer/kulturutövare som är, eller vill bli, verksamma i Europa.

15.15-15.45 Mingel.

15.45-16.15 Teaterförbundet berättar om FIA och sitt internationella arbete.

16.15-17.00 Avslutande diskussioner med publiken under ledning av Erik Krikortz (Reko, mm.) institutionsledare: Dritero Kasapi (Kulturhuset/Stadsteatern), Bettina Pehrsson (Marabouparken), Daniel Werkmäster (Uppsala konstmuseum) m. fl.

17.00-? Vin och mingel.

Några bilder från plattformsmötet den 16 mars 2017

 

IMG_3946

 

IMG_3951

 

IMG_3959