Idag lanserar Intercult medlemsplattformen Access Europa. För att möta det växande behovet får kultursektorn en ny mötesplats för internationalisering av kulturella projekt och verksamheter. Sektorns behov av resurser och kunskap för att utveckla europeiska samarbeten är väl känt, liksom de positiva effekterna av att hitta internationellt utbyte och finansiering. Långsiktiga investeringar från statligt håll har uteblivit, vilket har ifrågasatts på debattsidorna under våren. Intercults svar är att skapa en plattform som ska utvecklas genom medlemmarnas investeringar och input.

Ida Burén, VD, Interuclt
Alla i kultursektorn är överens om behovet av att få tillgång till kunskap, kontakter och pengar för att kunna arbeta internationellt. En resurs och mötesplats som Access Europa kombinerat med att Kulturdepartmentet tar ansvar för garantifonder skulle ge Sveriges kulturliv en ärlig chans att bli verkligt aktiv på Europanivå.

Access Europa är ett forum för internationell omvärldsbevakning, nätverkande och erfarenhetsutbyte i skapandet av internationella projekt. Plattformen ska ge sina medlemmar möjlighet att vara mer aktiva i europeiska sammanhang och att skapa fler framgångsrika projekt genom ansökningar till EUs kulturprogram och andra europeiska och internationella stödformer.

Behovet ett forum: Access Europa kom till med stöd i en enkät som Intercult skickade ut till 3000 individer i Kultursverige. 10% av mottagarna svarade att de ville ha ett forum med fokus på internationell finansiering och europeiska samarbeten. Många svenska kulturaktörer efterlyser bättre kontakter med Europa och bättre tillgång till informationen från Bryssel men har för svaga ekonomiska resurser för att på egen hand kunna bevaka det komplexa europeiska systemet eller aktivt underhålla ett eget internationellt nätverk. Den nya plattformen ska svara upp mot dessa behov och utvecklas tack vare sina medlemmaras årsavgift och input.

För hela kultursektorn: Access Europa bygger på ett behov som finns i alla delar av kultursektorn. Många av dagens spännande kultursamarbeten bygger på just samarbeten över de disciplinära gränserna. Och en stor del av de europeiska finansieringsmöjligheterna delar inte in kulturlivet efter disciplin, utan välkomnar tvärdisciplinära projekt. Transnationella samarbeten kan dessutom stärkas av ett partnerskap med organisationer från både institutionellt håll, till och med myndigheter, och den fria delen av sektorn. Därför erbjuder Access Europa en kontaktyta för alla typer av verksamheter. Föreningar, institutioner, myndigheter, företag och frilansare kan bli medlemmar i plattformen, till en årsavgift från 1000 kr.

Intercult söker nya former: Intercult är en fristående kulturorganisation som har arbetat med projektutveckling, nätverkande och policyutveckling på Europanivå sedan mitten av 90-talet. Med kurser och konferenser har de länge arbetat för att öka kunskapen och engagemanget om hur man som svensk kulturaktör kan verka internationellt. Intercult drev Europeiskt Resurscentrum för Kultur i tre år med stöd från regeringens internationella satsning 2008-2010 på 10 miljoner om året. Därefter har investeringarna från Kulturdepartementet uteblivit och Intercult har valt att hitta nya vägar för att ge kultursektorn det stöd som efterfrågas.

Läs mer om ACCESS EUROPA på www.accesseuropa.se
Ladda ner medlemserbjudandet här.

För frågor kontakta
Ida Burén, VD, Intercult
ida.buren@intercult.se, T: 08 644 10 23, M: 070 734 42 31

Pressbilder på Ida Burén finns att ladda ner här

Intercult arbetar för att internationalisera svenskt kulturliv. Vi skapar storskaliga transnationella och gränsöverskridande konstprojekt. Vi är aktiva på den kulturpolitiska arenan i Sverige och Europa. Vi driver Europeiskt Resurscentrum för Kultur (ERK) och Europa Direkt, som riktar sig till kulturaktörer som söker verktyg och perspektiv för att arbeta internationellt och interkulturellt.

Intercult har verksamhetsstöd från Statens Kulturråd, Stockholms kulturförvaltning och Stockholms läns landsting. Våra projekt stöds av EU:s kulturprogram, Svenska Institutet, Kulturkontakt Nord och regional och lokal finansiering där vi verkar.
www.intercult.se