...

Konferensen blev fullbokad och vi tackar alla medverkande, på och framför podiet, för att ha bidragit till att göra dagen innehållsrik och tankeväckande!

Många trotsade den 6 december vädermakterna och kom för att delta i årets debattkonferens på Europahuset i Stockholm.

Konferensen, som arrangerades av Intercult/Europa Direkt Intercult i samarbete med Riksteatern och Europakommissionen i Sverige, samlade drygt 100 deltagare och blev mycket uppskattad. Ett större intresse för EU-frågor har väckts hos många.

Birgitta Englin, VD för Riksteatern, sa i sitt öppningsanförande att samhället behöver grovvisioner för det samhälle vi vill uppnå även på andra sidan av den här krisen. Förra konferensen hade tydligt fokus på politiken och politikerna. Den här fokuserar på medborgarna, det civila samhället, som skapar förutsättningar för att utveckla kulturen.
Hon lyfte hon fram vikten av ett starkt ledarskap vilket är avgörande för att bestämma riktningen som denna utveckling tar. Det är nu det är läge att skapa argumentation och övertygelse om vilken roll som kulturen ska spela i Europas framtid. Birgitta avslutade med att säga att kulturaktörer behöver se över hur vi möjliggör medborgarnas engagemang i kulturen och demokratiutvecklingen.

Hanna Hallin, chef för Sektor3 och moderator för konferensen, svarade på frågan om vilken roll kulturen spelar i det civila samhället. Hanna betonade att kultursektorn är en självgående och drivande del av det civila samhället som sällan väntar på statens uppmuntran, utan tar eget initiativ till förändring och utveckling.

Chris Torch, Senior Associate på Intercult och även han moderator, fick ordet för ett kort öppningsanförande. Chris redogjorde för de två val han anser att man har i den nuvarande krisen: att ge upp eller att ge ett kulturellt svar. Han menar att kulturaktörer är fria att kunna agera fritt i laboratoriet som är Kultur. Han anser att kultursektorn i Sverige har så mycket att lära sig, särskilt när vi börjar jämföra oss med andra länder. Europa är ett forskningslaboratorium för demokrati. Chris menar att vi som europeiska medborgare har möjlighet till att skapa lager av identiteter och det händer bara när vi reser och träffar andra. Därmed är den interkulturella kompetensen en central förutsättning.

Under ett senare inlägg i konferensen betonade Chris Torch att kulturen är som luften vi andas, den färdas fritt och stannar inte vid nationella gränser. Mångfalden är berikande och ju mer vi lär oss om andra, desto mer lär vi oss om oss själva. Vi behöver gå ”beyond tolerance” dvs fördjupa våra relationer ytterligare så att vi samarbetar kring målen. Vidare ställde han sig frågan varför man i t.ex. Medellin, Colombia, satsar mer på kultur i kristider, medan man i Europa skär ner på kulturen i kristider? Än en gång belyste han behovet av att lära sig av andra och tillämpa goda exempel på hemmaplan.

Möjligheten att under hela eftermiddagen tillsammans diskutera och kommentera det talarna sa med egna perspektiv på EU, kulturen och vårt svenska perspektiv gav mersmak.

Här kommer några kommentarer från deltagare på konferensen:
–    Bra talare, bra spänning mellan alla nivåer inom kulturen (både på kommissionsnivå och enskilda konstnärer). Bra utformning!
–    Många bra och olika perspektiv, saknade dock näringslivet.
–    Vikten av att hitta former för kunskapsöverföring och överbrygga främlingskap/utanförskap inför konst/kultur.
–    Många bra kontakter, en hel del nya perspektiv.

Nikola Leijon, Tillväxtverket, lämnade en längre och intressant kommentar om ett av årets teman, kulturens roll för samverkan mellan sektorer:

“Jag tycker flera viktiga perspektiv belystes och samtalen var som alltid viktiga. En kvardröjande fundering hos mig handlar dock om hur kulturens roll i ökad utsträckning kan byta arena och erövra plats i samtalen kring ekonomin i stort? Man menar i Sektorn att den behöver ännu mer utmana perspektiven i den traditionella tillväxtsektorn. Men en snabb blick på deltagarlistan vittnar som så många gånger förut om att samtalet förs bland redan frälsta. Från mitt perspektiv ser jag att det inte finns en strategi från sektorn för att ta större plats i debatten samt ge ökat stöd till det politiska engagemang som finns. Den traditionella sektorns behov genomsyrar den offentliga fördelningen, trots alla signaler från rådgivande instanser om satsningar på anpassningar till KKN områdets behov.

Diskussionen kanske skulle vinna på om ni drev frågorna även på andra arenor?”

För dig som inte kunde vara på plats så finns det en möjlighet att se dagen via webben. Sändningen ligger kvar en månad efter konferensen. bambuser.com/channel/Intercult

Bilder från konferensen finns också upplagda på: www.intercult.se

Twitter-hashtag: #KULTUREU2020

Gå till konferensens egen sida här

PÅ ÅTERSEENDE 2013!

Det_Europeiska_Projektet_KLICKA_HAR

Fotograf: José Figueroa

/

The conference was fully booked and we thank all the participants that contributed to making the day informative and provoking!

Many defied the weather and came to attend this year’s conference debate on Europe in Stockholm.

The conference – organized by Intercult / Europe Direct Intercult in cooperation with the National Theater and the European Commission in Sweden – brought together over 100 participants and was very appreciated. A greater interest in EU issues have been raised by the participants.

Birgitta Englin, president of Riksteatern (the National Theater), said in her opening statement that the society needs serious visions for the society we want to achieve on the other side of this crisis. The last conference had a clear focus on politics and politicians. This focuses on the people, civil society, thus creating conditions for the development of culture.
She emphasized the importance of strong leadership that is crucial in determining the direction of the development. It is now time to create arguments and beliefs about the role that culture should play in the future of Europe. Birgitta concluded by saying that cultural operators need to look at how we enable citizen involvement in the culture and the development of democracy.

Hanna Hallin, manager of Sektor3 and moderator of the conference, answered the question of what role culture plays in civil society. Hanna emphasized that the cultural sector is a self-propelled and driven part of civil society that are rarely waiting for government encouragement, but takes its own initiative for change and development.

Chris Torch, Senior Associate at Intercult and moderator, took the floor for a brief opening statement. Chris explained the two choices he believes that we have in the current crisis: to give up or to give a “cultural response”. He meant that cultural operators are free to act freely in the laboratory that Culture is. He believes that the cultural sector in Sweden has so much to learn, especially when we begin to compare ourselves with other countries. Europe is a “research laboratory for democracy”. Chris believes that we as European citizens are able to create layers of identities, and it only happens when we travel and meet others. Thus, the intercultural competence is an essential prerequisite.

In a recent post at the conference Chris Torch  said that culture is like the air we breathe, it travels freely and does not stop at national borders. Diversity is enriching and the more we learn about others, the more we learn about ourselves. We need to go “beyond tolerance” that means, deepen our relationship further so that we can work together on goals. Furthermore, he asked the question why, in such Medellin, Colombia, focusing more on culture in times of crisis, while Europe, cutting down on the culture in times of crisis? Once again, he highlighted the need to learn from others and apply best practices at home.

The possibility during the whole afternoon to discuss together and comment the speaches with the participants own perspective on the EU, culture and our Swedish perspective, whetted the appetite.

Here are some comments from participants at the conference:
– Good speakers, good tension between all levels of culture (both at Commission level and individual artists). Good design!
– Many good and different perspectives, lacked business.
– The need to find ways of knowledge transfer and bridge the estrangement / alienation for art / culture.
– Many good contacts, a lot of new perspectives.

Nikola Leijon, Tillväxtverket, left a long and interesting comment about one of this year’s themes, the role of culture for collaboration between sectors:

“I think several important perspectives were highlighted and calls were always important. A lingering reflection of me, however, about how the role of culture to a greater extent can change arena and conquer spot in talks about the economy at large? They believe in the sector that it needs even more challenging perspectives in the traditional growth sectors. But a quick glance at the roster testify as so many times before that the call out amongst already saved. From my perspective, I see that there is a strategy from the sector to take greater part in the debate and provide increased support for the political commitment exists., the traditional sector needs permeates the public distribution, despite all the signals from the advisory bodies of investments in adaptation to NCP area’s needs.

The discussion might win if you ran the issues in other arenas? ”

For those of you who could not be there so there is an opportunity to see the day through the web. The broadcast remains one month after the conference. bambuser.com / channel / Intercult

Photos from the conference are also uploaded on: www.intercult.se

Twitter hashtag: # KULTUREU2020

Visit the conference’s own page here

We will return in 2013!

Det_Europeiska_Projektet_KLICKA_HAR

Photographer: Jose Figueroa