Migration & kultur
DET EUROPEISKA PROJEKTETS FRAMTID
Fredag den 9 december kl 9.00-16.00
Europahuset, Regeringsgatan 65 Stockholm

LADDA NER PRESSMEDDELANDET SOM PDF: migration__kultur_pressmeddelande

Intercult arrangerar, i samarbete med Riksteatern, Culture Action Europe och Europa Direkt Intercult, en heldagskonferens om Migration & Kultur. Konferensen är en del av Intercults ständigt pågående intresse för det Europeiska projektets framtid. Vilka missuppfattningar behöver redas ut för att EU ska kunna spela en mer hälsosam roll inom fältet för kultur och samhälle? Kan Europa återuppfinna sig själv som ett hållbart ”kulturellt projekt”? Hur ser framtiden ut?

Inget ämne är viktigare och mer debatterat i Europa än migration. Vi vill angripa fenomenet frånolika vinklar: reflekterat genom konkreta kulturella initiativ, genom förslag till politiska förändringar som placerar kulturen i centrum för det initiala mötet med migranter. Hur kan vi skapa förutsättningar för ett gynnsamt utbyte, i Sverige såväl som resten av Europa? Hur kan vi utforma strategier som underminerar xenofobi i både politik och mellanmänskliga relationer?

Vi har delat upp konferensen i tre sammanhängande sessioner.

1. Moving inwards

Ställda inför det faktum att sammansättningen av våra befolkningar förändras snabbt läggs press på att även den dominerande kulturen måste anpassa sig. Vad händer med oss när vi välkomnar
en kritisk massa av människor med annorlunda värderingar, kulturella erfarenheter och traditioner? Vad är vi villiga att förändra inuti oss själva? Hur kan vi förbereda oss för en värdig gemensam transformation?

2. Moving outwards
Hur kan vi bidra till konstruktiv utveckling för ”de andras” liv, de nyanlända? Vad kan vi bidra med för att facilitera förutsättningar för att varje individ ska kunna realisera hennes potential? Vilka är de kritiska faktorerna: språk? utbildning? jobb? bostäder? säkerhet? Hur viktig är en känsla av tillhörighet och en introduktion av kulturen i det nya landet?

3. Moving together
Det finns många upplevelser av meningsfulla möten och samarbeten mellan medborgare och flyktingar, i tidiga skeden av deras ankomst. Dessa är ofta resultatet av handlingar som karaktäriseras av kulturell solidiaritet med ett långsiktigt perpektiv. Vad kan vi lära oss från våra Europeiska kollegor? Vilka initiativ – som Voices of Culture, den strukturerade dialogen mellan om migration och kultur – sker på EU-nivå? Vad kan göras för att skapa utrymme och förutsättningar för en stärkande dialog

Konferensen är kostnadsfri och vi bjuder på lunch och fika!

Läs mer om konferensen: http://www.intercult.se/konferens/

Länk till hela programmet (med reservation för ändringar) : http://www.intercult.se/program/

Här är alla konferensens inbjudna talare:

Yamam Al-Zubaidi (verksamhetsutvecklare Riksteatern)
Magnus Aspegren (VD Riksteatern)
Jihad Eshmawi (verksamhetsutvecklare, Röda Korset)
Ann Follin (generaldirektör, Statens museum för världskultur)
Anders Frennberg (VD, Cirkus Cirkör)
Maude Fröberg (pressekreterare, Svenska Röda Korset)
Johan Hegardt (docent, arkeologi, Uppsala universitet och forskare, Södertörns högskola)
Rani Kasapi (kulturchef, Botkyrka kommun)
Puma Lagos (producent Riksteatern)
Rosanna Lewis (kultur- och utvecklingsansvarig, British Council)
Robert Manchin (ordförande, Culture Action Europe)
Rasoul Nejadmehr (regionutvecklare kultur, Västra Götalandsregionen)
Iwona Preis (administrativ chef på Intercult)
Jasenko Selimović (medlem av Europaparlamentet)
Namir Shamany (författare, skådespelare och regissör)
Chris Torch (programchef, Intercult)
Daniel Urey (kulturstrateg, Delad historia)
America Vera-Zavala (författare/regissör, Svenska hijabis)
Michael Walling (konstnärlig ledare, Border Crossings)
Ola Öhlin (projektledare, Konsten att delta)

Läs mer om alla talare på: http://www.intercult.se/talare-2/

Anmälan: http://www.intercult.se/anmalan

Pressmeddelandet med nerladdningsbara pressbilder finns även på

http://www.riksteatern.se/sekundar-meny/press/h16-pressmeddelanden/Pressmeddelande-Intercult-Det-europeiska-projektets-framtid

För mer information och/eller högupplösta bilder kontakta

Christoffer Tarras Blom
producent
christoffer.tarras@intercult.se
070-834 85 89
eller
Agneta Hansson
kommunikatör
agneta.hansson@intercult.se
072-719 77 17

 

 

Bakgrund

Intercult
Intercult har utvecklat strategier för migration- och integrationsfrågor sedan 1996. För två år sedan producerade vi rapporten BROKERING MIGRANTS CULTURAL PARTICIPATION, som är en studie för EU, tillsammans med ett antal Europeiska partnerorganisationer. Den formulerade en praktisk approach till att öppna upp offentligt finansierade kulturinstitutioner mot en bredare och mer diversifierad publik. Intercults grundare och programchef Chris Torch har representerat Sverige i den arbetsgrupp som inom ramen för den strukturerade dialogen mellan Europa- kommissionen och kultursektorn skapat rapporten Voices of Culture – The Role of Culture in Promoting Inclusion in the Context of Migration (sept 2016). Detta arbete har resulterat i en förteckning av Europeiska kulturprojekt riktade till migranter, och ett antal rekommendationer till EU och dess medlemsländer. Den slutgiltiga rapporten kommer presenteras på konferensen.

Riksteatern
Riksteatern är en folkrörelse som äger en turnerande nationalscen. 40 000 medlemmar i över 230 riksteaterföreningar bildar Riksteatern som arrangerar, förmedlar, producerar och utvecklar scenkonst. Riksteatern startades 1933 och är både en högst levande folkrörelse och Sveriges största producerande turnéteater. Förutom de drygt 230 lokala riksteaterföreningarna finns inom Riksteatern ett flertal anslutna organisationer. I varje län finns en regional Riksteaterförening som fungerar som ett viktigt samverkansorgan för de lokala teaterföreningarna.

Konferensen Migration & kultur
20:e september 2016, uppskattade Förenta Nationernas flyktingorgan UNHCR att mer än 45 miljoner människor är på flykt på vår planet. Detta är en exceptionell siffra och en exceptionell situation. I Sverige 2015, ansökte cirka 163 000 människor om asyl. Prognoserna anger att ett framtida flöde av flyktingar till Europa kommer öka. Så många som 1 miljon nödställda människor skulle kunna anlända, med förhoppningar om en bättre framtid.

Hur har Sverige, Europa och det globala samfundet svarat på dessa händelser? I denna kontext: vilken roll kan kulturella strategier spela i konstruktiva förhandlingar? Hur skapar vi värdiga utrymmen för att möta utmaningarna och de nyanlända?

I vår delade och ojämlika värld är kulturella möten en av få tillfällen där man fortfarande kan interagera fysiskt, i samma rum, med människor som är helt annorlunda än en själv. Vi utvecklar mer flytande och mångfacetterade identiteter; vi utvecklar empati. Kultur förser oss med gemensamma rum i ett fragmenterat samhälle. Det skapar möten på offentliga platser – i en tid som annars karaktäriseras av privatisering och passiv konsumtion.

Intercult anordnar i samarbete med Riksteatern en heldagskonferens på temat migration och kultur. Konferensen är en del av Intercults ständigt pågående undersökande och temperaturmätande av det Europeiska projektets framtid. Det vill säga: Var befinner sig EU just nu vad gäller kulturfrågor, och hur ser framtiden ut?

Inget ämne är förmodligen viktigare och mer omdebatterat just nu i EU än frågorna som rör migration. Hur kan Intercult i egenskap av kulturproducent, som verkar inom ramen för kulturpolitik i EU, uppmärksamma detta ämne? Och, vilket är ännu viktigare, hur kan vi utifrån vår kompetens bidra till att skapa bättre integration i Sverige och välkomna nyanlända till Europa?