Intercult tar emot praktikanter

 Vi kommer att ordna större evenemang under våren 2017, utöver våra många mindre projekt som pågår ständigt, bland annat:

– AUDIENCE LINKS XCHANGE – äger rum 20-24 februari och fokuserar på publikutveckling i Sverige, i Östersjöområdet och i Europa.

Vi har plats till en mycket hängiven praktikant under dessa perioder.

jasmine_lovisa600pxliggande

Intercult är en liten organisation och som praktikant hos oss får du ta mycket eget ansvar. Våra praktikanter får delta i alla evenemang som Intercult arrangerar. Du får vara med och planera, kontakta föreläsare, sköta logistik m.m. Kommunikation och projektledning är stora delar av verksamheten. Vi tar emot en till två praktikanter på heltid varje termin, under särskilda perioder.

Om du går på en utbildning inom kulturproduktion, projektledning eller kulturadministration så är detta praktikplatsen för dig!

För mer information kontakta iwona.preis@intercult.se

Europa Direkt Intercult deltog i ForskarFredag den 30 september på Medborgarplatsen

ForskarFredag gick av stapeln den 30 september i Sverige och övriga Europa under det gemensamma namnet Researcher’s night.

Evenemanget finansieras av EU via genom Marie Sklodowska-Curie actions. Därför fanns det förstås ett “EU corner” och  Europa Direkt Intercult fanns på plats och kunde svara på ungdomarnas frågor om EU i allmänhet och kultur i synnerhet.

Syftet med evenemanget är att visa allmänheten, i synnerhet de unga, hur mycket intressant forskning det finns och att ”forskare är vanliga människor med ett ovanligt spännande jobb”. Konstnärer är ju också en sorts forskare så Intercult och Konstfack kände sig hemma i sällskapet.

Huvudarenan i Stockholm var Debaser Medis vid Medborgarplatsen, men aktiviteter anordnades även på andra platser.

Generellt riktade sig arrangemanget sig till en ung målgrupp då majoriteten av besökarna bestod av av gymnasie- och högstadieelever (åk 9) som kom med sina lärare. Men evenemanget var även öppet för allmänheten. Över 5000 ungdomar besökte ForskarFredagen i Stockholm den 30 september 2016.

Från Europa Direkt Intercult fanns Agneta Hansson, kommunikatör och Christoffer Tarras Blom, producent på plats hela dagen.

med_alla_vepor

img_6463 2016-09-30-11-22-03 2016-09-30-11-21-44 2016-09-30-11-12-23 2016-09-30-09-29-59

Migration & kultur

Scroll down for English!

Välkommen till konferens
Fredag den 9 december kl  9.00-16.00
Europahuset, Regeringsgatan 65 Stockholm

Konferensen är kostnadsfri och vi bjuder på lunch och fika!

Intercult arrangerar, i samarbete med Riksteatern, Culture Action Europe och Europa Direkt Intercult, en heldagskonferens om Migration & Kultur. Konferensen är en del av Intercults ständigt pågående intresse för det Europeiska projektets framtid. Vilka missuppfattningar behöver redas ut för att EU ska kunna spela en mer hälsosam roll inom fältet för kultur och samhälle? Kan Europa återuppfinna sig själv som ett hållbart ”kulturellt projekt”? Hur ser framtiden ut?

Inget ämne är viktigare och mer debatterat i Europa än migration. Vi vill angripa fenomenet från olika vinklar: reflekterat genom konkreta kulturella initiativ, genom förslag till politiska förändringar som placerar kulturen i centrum för det initiala mötet med migranter. Hur kan vi skapa förutsättningar för ett gynnsamt utbyte, i Sverige såväl som resten av Europa? Hur kan vi utforma strategier som underminerar xenofobi i både politik och mellanmänskliga relationer?

Vi har delat upp konferensen i tre sammanhängande sessioner. De tre delarna bildar ett narrativ för ett hållbart och internationellt gensvar till storskalig migration. Varje session angrips från tre riktningar: Kontext, Handling, Påverkan.

1. Moving inwards
Ställda inför det faktum att sammansättningen av våra befolkningar förändras snabbt läggs press på att även den dominerande kulturen måste anpassa sig. Vad händer med oss när vi välkomnar en kritisk massa av människor med annorlunda värderingar, kulturella erfarenheter och traditioner? Vad är vi villiga att förändra inuti oss själva? Hur kan vi förbereda oss för en värdig gemensam transformation?

2. Moving outwards
Hur kan vi bidra till konstruktiv utveckling för ”de andras” liv, de nyanlända? Vad kan vi bidra med för att facilitera förutsättningar för att varje individ ska kunna realisera hennes potential? Vilka är de kritiska faktorerna: språk? utbildning? jobb? bostäder? säkerhet? Hur viktig är en känsla av tillhörighet och en introduktion av kulturen i det nya landet?

3. Moving together
Det finns många upplevelser av meningsfulla möten och samarbeten mellan medborgare och flyktingar, i tidiga skeden av deras ankomst. Dessa är ofta resultatet av handlingar som karakäriseras av kulturell solidiaritet med ett långsiktigt perpektiv. Vad kan vi lära oss från våra Europeiska kollegor? Vilka initiativ – som Voices of Culture, den strukturerade dialogen mellan om migration och kultur – sker på EU-nivå? Vad kan göras för att skapa utrymme och förutsättningar för en stärkande dialog?

 

BAKGRUND

In English:

THE FUTURE OF THE EUROPEAN PROJECT

Migration & Culture

banner_webb_eng_500px

Conference at Europahuset, Regeringsgatan 65, Stockholm
December 9th, 08.45-16.00, 2nd floor

Intercult arranges, in collaboration with Riksteatern (Swedish National Touring Theatre), Culture Action Europe and Europe Direct Intercult, a full day conference on Migration & Culture. The conference is part of Intercult’s ongoing concern for the future of the European Project. What misconceptions need to resolved for the EU to play a more healthy role in culture and society? Can Europe reinvent itself as a sustainable ”cultural project”? What does the future promise?

On 20 September 2016, the United Nations refugee agency UNHCR estimated that more than 45 million people are on the run on our planet. This is an exceptional situation. In 2015, 163 000 people applied for asylum in Sweden. Expectations of a flow of refugees towards Europe grow, as many as 1 million people could arrive next year, with great hope and great need. In this context: what role can cultural strategies play in constructive negotiation? How do we create worthy spaces for meeting the challenges and the newcomers?

Cultural encounters, in our divided and unjust world, are occasions where one can still interact physically, in the same room, with people completely different from one’s self. We develop fluid and multiple identities; we develop empathy. Culture gives us a shared space in a fragmented society. It creates meetings in the public space – in times otherwise characterized by privatization and passive consumption.

No subject in Europe is more important or more debated than migration. We approach the phenomen from different angles, reflected through concrete cultural initiatives and through proposals for policy changes placing culture at the heart of early encounters with migrants. How can we create conditions for a fruitful exchange, in Sweden as in the rest of Europe?

We have divided the conference into three inter-connected sessions. The three parts together form a narrative for a sustainable and international response to large-scale migration. In each session we approach from three directions: Context, Action, Impact.

 

  1. Moving Inwards

Faced with rapid population changes, pressure is put on the dominant culture to adapt. What happens to us when we welcome a critical mass of people with diverse values, cultural experiences and traditions? What are we willing to change inside of ourselves? How can we prepare ourselves for a worthy mutual transformation?

  1. Moving Outwards

How can we contribute to constructive development for the ”Others”, the newcomers? How can we provide conditions for each individual to realize his/her potential? What are the critical factors: language? education? jobs? housing? security? How important is a sense of belonging?

  1. Moving Together

There are many examples of meaningful collaborations between citizens and refugees, in the early stages of their arrival, throughout Europe. These often are the result of actions of cultural solidarity with a long-term perspective. What can we learn from our European colleagues? What initiatives – like the Voices of Culture, the structured dialogue group on migration and refugees – are happening at the EU level? What can be done to create space and conditions for an empowering dialogue?

Smart Sweden deltog i Speed dating under STOFF festivalen [eng]Thursday October 6 Smart Sweden took part in a Speed dating event[/eng]

Torsdagen den 6 oktober deltog Smart Sweden i Speed-dating  
SmartSe kommer deltog i ett Speed dating event under Stockholms Fringe Festival tillsammans med bl.a. Stockholms Dramatiska Högskola och några andra aktörer den 6 oktober.  Niklas Hellberg från Smart Sverige hade möjlighet att informera frilansande konstnärer och artister om vad Smart Sverige kan erbjuda. Evenemanget var välbesökt med ett trettiotal personer.

I samarbete med Stockholm Fringe Festival och Europa Direkt Intercult

2016-10-06-13-05-01 2016-10-06-13-04-36 2016-10-06-13-04-07 2016-10-06-13-03-57

 

[eng] The event took place during   Stockholm Fringe Festival

Niklas Hellberg from SmartSe had here an opportunity to talk about the  services Smart Sweden offers to freelance artists. The event caught the interest of about thirty freelancers.

The event was conducted in co-operation with Stockholm Fringe Festival and Europa Direkt Intercult.

2016-10-06-13-05-012016-10-06-13-04-362016-10-06-13-04-072016-10-06-13-03-57

[/eng]

Open call for the 11th Arte Laguna Prize

Arte Laguna Prize is an international art award | free theme | open to all

The Arte Laguna Prize is an international free-themed art competition aimed at enhancing Contemporary Art. It includes the categories: Painting, Sculpture and Installation, Photographic Art, Video Art and Performance, Virtual Art and Digital Graphics, Land Art.
The contest stands out in the global art scene for the growing variety of its partnerships and opportunities offered to artists, and is recognized worldwide as a real springboard for the artists’ career.

An international jury will select 125 finalist artists for:
6 cash prizes of € 42,000
a major Exhibition in the Arsenale of Venice
5 exhibitions in international Art Galleries
5 collaborations with Companies
9 Art Residencies
3 International Festivals 
publication of the catalogue
ALL THE INFORMATION IN OUR VIDEO >>

tel. +39 041 5937242  info@artelagunaprize.com    www.artelagunaprize.com

Träffa Sacharovpristagaren Doktor Denis Mukwege i Stockholm

Vad innebär EU:s nya regler om handel med konfliktmineraler?

Tvister om inkomster från handel med mineraler som används i mobiltelefoner kan bidra till att krig och konflikter uppstår. Den 13 oktober berättar den prisbelönte kongolesiske läkaren Denis Mukwege hur de nya EU-reglerna för handel med konfliktmineraler påverkar konflikterna i Demokratiska Republiken Kongo.

I juni kom Europaparlamentet, EU-kommissionen och medlemsländerna överens om en ny lag om handel med så kallade konfliktmineraler. Det handlar om mineraler som finns i våra mobiltelefoner och datorer. Intäkterna från handel med dessa mineraler går ofta till att finansiera beväpnade grupper och strider. År 2014 tilldelades Dr Mukwege Europaparlamentets Sacharovpris för sin kamp mot sexuellt våld mot kvinnor i dessa konfliktdrabbade områden.

Vad innebär de nya EU-reglerna för handel med konfliktmineraler och hur påverkar de situationen i Kongo? Välkommen på panelsamtal i Europahuset den 13 oktober.

Datum: Torsdag 13 oktober
Tid: Kl. 10.30–12.00 med lunch efteråt (kaffe och registrering från kl. 10.00)
Plats: Europahuset, plan 2, Regeringsgatan 65, Stockholm

Medverkande:

Dr Denis Mukwege, 2014 års vinnare av Europaparlamentets Sacharovpris för tankefrihet

Linnéa Engström, Europaparlamentariker (MP)

Therese Sjöström, researcher på Swedwatch

Läs mer

Schedule for training course in Audience Engagement November 10


SCHEDULE

11:00 – 12:00 Introduction to Audience Development: Tools and Rules for Audience Engagement. Results from a study involving 20 countries including Nordic and Baltic states, commissioned by the EU. Changing the organization through new encounters.
Chris Torch, Senior Associate and Program Director Intercult

12:00-13:00 Lunch

13:00 Workshop led by Agata Etmanowicz

1. Audience development in action: introduction
– What is audience development – fashion, project, process, compromise, and philosophy?
– What is an effective audience development strategy, how to create one and where to start?

2. Getting to know your audience: different approach to audience research
– What is there to know about your audiences?
– How well do you know your existing audience?
– Who’s not your audience and why: how to approach people who currently are not your audience?
– If not questionnaire then what: inventing new tools for audience research!

Getting to know your audience can be not only useful but also fun! It’s all about changing a perspective, searching for new approach to audience research. During the workshop, with just a little guidance, we will use our collective imagination to create new, practical tools for audience research (to help us to get to know better both existing and future, potential audience). That’s some practical tools you will be able to take back to your organisations.

17:00 End of the course

REGISTER FOR TRAINING COURSE AUDIENCE ENGAGEMENT NOV 10 HERE

READ MORE ABOUT IMPACT FOUNDATION AND AGATA ETMANOWITCZ

READ MORE ABOUT CHRIS TORCH AND HIS WORK WITH AUDIENCE DEVELOPMENT HERE

BACK TO TRAINING COURSE IN AUDIENCE ENGAGEMENT NOVEMBER 10

 

More about Impact Foundation and Agata Etmanowicz

First, what you need to know is that our organisation is called IMPACT for a reason. That’s what important for us. That also translates into our approach to audience development.
The most relevant definition of audience development for us is the one saying “that it is both a process and a philosophy which requires placing audience in the heart of everything organisation does”.
So, audience development – in the way we understand it – is about impact: on the way you think, work, plan, on you and your organisation (in long-term!) and – as a result – on your audiences.
And yes, it can be about growing your audiences (in terms of numbers) but it can as well be about something else, e.g. developing stronger relationship with your current, existing audience, and reaching out to a specific segment.

We’re going to demystify the audience development concept in order to understand it and use it in the best possible way. We will take a look at existing tools, give them new meaning and purpose at the same time searching for new creative solutions. We will ask questions on the place and role of audience development in the context of international co-operation projects.

More about Agata Etmanowicz
#audiencedevelopment #processornotatrainer #culturalworker #dreamer #socialusefulness #people #timeproduction #thereisnostrategywhitoutdreams #thinkingbig #keepingitreal #importantandmoreimportantthings #fun!:)

agatany400px

In other words: Agata helps people/organisations with finding out what is really important for them and then helps them with turning dreams into actions. Believes that good strategy can fit into one page, each person/organisation/company is different so there’s no such a thing like universal solutions and that process of proper rethinking is more important than written documents.
Agata is going to ask a lot of questions. Listen to you. Help you process and come up with solutions and new ideas. She’ll definitely make you work.
Are you up for a challenge?

REGISTER FOR TRAINING COURSE AUDIENCE ENGAGEMENT NOV 10 HERE

TRAINING COURSE SCHEDULE

READ MORE ABOUT CHRIS TORCH AND HIS WORK WITH AUDIENCE DEVELOPMENT HERE

BACK TO TRAINING COURSE IN AUDIENCE ENGAGEMENT NOVEMBER 10

More about Chris Torch and his work with Audience Development

Intercult, together with Fondazione Fitzcarraldo, Culture Action Europé and ECCOM works, as a consortium, with a pan-European “Study on audience development – How to place audiences at the centre of cultural organisations” in the framework of the Creative Europe programme.
The aim of the study is to provide successful approaches and methods in the area of audience development to be disseminated among European cultural organisations. They will also be used as a basis for selection criteria in future calls for proposals launched by the Creative Europe programme. The study also aims to equip cultural leaders with the means to make a convincing case for becoming more audience-centric internally, (towards boards of directors, communication and artistic departments, advisory committees and other decision structures) or externally (public authorities, patrons, friends schemes, sponsors, etc).


More about Chris Torch

Chris Torch is founder and Senior Associate at Intercult, a production and resource unit focused on culture, ideas and the arts. Created in 1996, it is a publically-financed institution, based in Stockholm, managing both a designated Europe Direct office and Access Europa, a platform for cultural organizations in Sweden focusing on international collaboration.
chris_400x207px

Intercult focuses to a large degree on exchange and co-production with the European Neighborhood, reflected in the long term SEAS project 2003-2010 (www.seas.se) and CORNERS, a complex partnership of organisations at the ”edges of Europe”, 2011-2018 (www.cornersofeurope.org), both financed by the EU Creative Europe program. Torch is presently Program Director for Rijeka 2020 – European Capital of Culture. Apart from large-scale project design, Torch contributes to intercultural policies. He currently serves on the Board of Culture Action Europe. During 2012-2013, he was designated expert to the EU Open Method of Coordination (OMC)

REGISTER FOR TRAINING COURSE AUDIENCE ENGAGEMENT NOV 10 HERE

 TRAINING COURSE SCHEDULE

READ MORE ABOUT IMPACT FOUNDATION AND AGATA ETMANOWITCZ

BACK TO TRAINING COURSE IN AUDIENCE ENGAGEMENT NOVEMBER 10