Rivers of Opportunities

Rivers of Opportunities är ett partnerskap mellan 10 europeiska organisationer som alla drivs av en vilja att dela med sig av erfarenheter kring att presentera kultur på publika platser som ett sätt att engagera publiken (också den ovana kulturpubliken). Omgivningarna som valts ut är nya för projekt av detta slag och rör sig kring urbana vattenmiljöer som floder och hamnstäder runt Europa. Det underliggande syftet har varit att undersöka hur man kan använda olika strategier för att nå ut till en ny publik. Idag är det nödvändigt att utveckla publikarbetet eftersom det är en realitet att tillgängligheten till kultur måste breddas.

Kompetensen hos de deltagande organisationerna har stärkts kring dessa frågor eftersom olika metoder från sociologins och marknadsföringens sfärer har blandats med civilsamhället, stadsplanering och hållbar utveckling m.m. Via detta projekt har vi identifierat nya metoder för konsten som informell utbildare av en ny publik som utarbetats och spridits bland de deltagande parterna.

Projektets huvudaktiviteter har bestått av: 5 ledande seminarier och 5 workshops/case studies på lokal nivå hos  projektets utvalda platser som gett feedback tillbaka till seminariedeltagarna. Varje partner har varit värd för ett möte öppet för den lokala befolkningen, antingen i form av ett större seminarium kopplat till ett waterfront event på plats eller eller en “tink-tank get together” i en mindre grupp. Varje värd har identifierat publikutvecklande aspekter relaterade till det lokala samhället vilket influerade mötets innehåll, och också medförde att nya  publikgrupper på plats fick ta del av vad Rivers of Opportunity kunde bidra med.

Genomgående för hela projektet kan sägas att projektet har definierat kulturella, sociala och utbildande delar som möjliggjort publikutveckling vid städer som har det gemensamt att de ligger nära vatten.

Läs mer om projektet här

 

/

Rivers of Opportunities

This Learning Partnership by bringing together 10 European organisations aimed at sharing knowledge on practising culture in public places as a way of engaging audiences (also current non-audiences) in new environments, specifically on urban waterfronts/ river banks across Europe. The underlying issue was how to use audience development strategies for this purpose. Today audience development is a necessity, if broader access to culture is to become a reality. The competences of the learners from the involved organisations were enriched in this respect by applying transversal and intercultural methodology from the realms of e.g. sociology, marketing, civil society involvement, public space/urban planning, environment, sustainable development etc. By means of this project good practices were identified, possibilities explored and eventually, new models of non-formal education art projects drafted and disseminated.

Project main activities: 5 leading seminars and 5 extension workshops-case study visits providing recommendations and feedback for the seminars based on the local context. Thus each partner hosted a face-to-face meeting open to local community: either in the form of a bigger gathering – seminar parallel to some waterfront event just happening or a think-tank get-together in smaller workshop groups. Each host identified audience development aspects related to local issues which influenced the content of a given meeting, as well as found local target groups to participate in the meetings to profit from our contribution.

Throughout our project we defined cultural, social and educational opportunities and benefits audience development brings to the waterfronts in European cities

Read more about the project here