Intercult welcomes participants of the 5th Culture for Waterfronts partnership meeting in Stockholm!

Project partners from 7 countries gathers in Stockholm to discuss the potential of waterways and waterfronts in our cities. Can we, as inhabitants, influence in any way, the directions in which our cities develop? Can we make a joint effort with decision makers and city planners to create urban spaces, which are “inhabitant friendly” and at the same time take into consideration environmental concerns? These and other questions will be debated within the framework of Culture for Waterfronts meeting, supported by Grundtvig programme (21-22 March).

The topic of the Stockholm meeting is: Impact on citizenship – the role of culture in developing a sustainable European society.

CFW Stockholm Meeting programme

Nordic Advocacys handbok med påverkanstips – nu online![eng]Read the Nordic Advocacy handbook – online![/eng]

Intercult har  tillsammans med Culture Action Europe drivit projektet Nordic Advocacy med syfte att stärka nordiska kulturaktörer till att agera politiskt och att påverka långsiktiga, strukturella förändringar i kulturpolitiken. Projektet ska förse kulturaktörer med de verktyg de behöver för att bli bättre förespråkare för kultur på nationell och europeisk nivå.

Nordic Advocacy är en del av den pågående europeiska konstkampanjen We are more – act for culture in Europe, som vill påverka EU:s budget 2014-2020.

Projektets svenska deltagare har varit Riksteatern, TILLT, Trans Europe Halles och Intercult – vilka alla är medlemmar i Culture Action Europe. Vi har deltagit i flera aktiviteter och fått möjlighet  bredda våra nätverk och fördjupa vår förståelse av hur beslutsprocesser på lokal, nationell, nordisk och europeisk nivå är sammanlänkade. Nu har våra slutsatser samlats i en serie av gemensamma åtgärder, påverkansarbete mm. Allt detta arbete har summerats i en handbok som bl a innehåller det gemensamma uttalande som har skickats till de nordiska kulturministrarna, påverkanstips och intervjuer med de projektpartners som deltog i alla projektmoment. Nordic Advocacy har genomförts tack vare stöd från Kultur Kontakt Nord.

Handboken vänder sig alltså främst till nordiska kulturaktörer och beslutsfattare. Läs den här: www.wearemore.eu/2013/03/advocacy-advice-and-outcomes-from-nordic-campaign-project-now-online

Läs mer om Nordic Advocacy här: www.intercult.se/nordic-advocacy[eng]Intercult together with Culture Action Europe started the project Nordic Advocacy – aimed at strengthening Nordic cultural actors to act politically and to influence the long-term, structural changes in cultural policy. The project will provide cultural operators with the tools they need to become better advocates for culture at national and European level.

Nordic Advocacy is part of the ongoing European art campaign We are more – act for culture in Europe, which want to affect the EU budget 2014-2020.

Project Swedish participants have been Riksteatern, TILLT, Trans Europe Halles and Intercult – all of which are members of Culture Action Europe. We have participated in several activities and had the opportunity to broaden our network and deepen our understanding of how decision-making at local, national, Nordic and European level are interconnected. Now, our conclusions are gathered in a series of joint actions, advocacy and more. Our work has been summarized in a handbook that includes the joint statement that has been sent to the Nordic culture ministers, advocacy tips and interviews with project partners who participated in all project elements. Nordic Advocacy has been possible with support from the Nordic Culture Point.

This manual is intended mainly for Nordic cultural operators and policy makers. Read it here: www.wearemore.eu/2013/03/advocacy-advice-and-outcomes-from-nordic-campaign-project-now-online

Read more about Nordic Advocacy: www.intercult.se/nordic-advocacy[/eng]

Culture for Waterfronts till Stockholm. Besök seminariet![eng]Culture for Waterfronts in Stockholm. Visit the workshop![/eng]

Den 21-23 mars är Intercult värd för en konferens med medlemmar i EU plattformen River//Cities och projektpartners i Culture for Waterfronts. Temat för Stockholm är “Impact of culture on citizenship – the role of culture in developing a sustainable European society”. Målet är att visa hur kulturen fungerar som motor för stadsutvecklingen och hur kulturen bär det demokratiska inslaget.

Som en del av programmet arrangerar Europa Direkt Intercult ett seminarium, torsdagen den 21 mars, kl. 14-17, med tema: Cultural Planning – Kulturella resurser för ett aktivt medborgarskap.  Seminariet är på engelska, hålls i Intercults lokal Annexet, på Nytorgsgatan 15, på Söder i Stockholm och är öppet för alla intresserade. Seminariet är på engelska och är öppet för alla intresserade. Fortfarande finns några platser kvar. Är du intresserad av att delta? Kontakta: Iwona Preis.

Cultural Planning – Kulturella resurser för ett aktivt medborgarskap

Kultur kan vara en stark demokratibärare. Att tillvarata människors kulturella resurser i stadsutvecklingen främjar en långsiktig hållbar utveckling och ett aktivt medborgarskap.
Ingen människa är en ö, och vi har alla olika bakgrund och erfarenheter. På den plats vi lever och verkar blandas våra berättelser. För att förstå detta behöver vi kunna se hur dessa berättelser kan smälta samman i förnyelse- eller utvecklingsarbete lokalt. Cultural Planning är ett sätt att svara upp på dessa frågor.

Cultural Planning är en aktiv process med deltagande från de människor och grupper som berörs och som vill påverka. Med deras erfarenheter och i aktiviteterna i en plats dagliga liv, i dess identitet och historia, kulturliv, mångfald och företagande kan vi skapa en förankrad utveckling.

Cultural Planning innebär ett lyhört förhållningssätt för in kulturella resurser och kvaliteter i en strukturerad plan för hållbar platsutveckling och stadsmiljö.

”Använd sinnena – Hur smakar och luktar en plats?”

Workshopen genomförs på engelska av Tomas Dahlberg, CREATIVE COMMUNITIES.

Tomas, har lång erfarenhet av sektorsövergripande partnerskap och interkulturella processer med ett särskilt intresse av kultur för ökat samhällsdeltagande.

PROGRAM

Culture Planning – Bringing culture and citizenship together.

14.00 – 15.00 Culture planning as a method for a place and community sensible mapping and development. Introduction to principles and ideas.

15.00 – 15.15 Short break

15.15 – 16.30 Workshop to try out setting ideas and experiences into a case.

16.30 – 17.00 Sharing, reflections and summary[eng]On 21-23 March, Intercult hosts a conference with members from the EU platform: River / / Cities and project partners of Culture for Water Fronts. The theme of the Stockholm conference is “Impact of culture on citizenship – the role of culture in Developing a sustainable European society”. The goal is to show how culture works as a motor for urban development and how the culture carries the democratic nature.

As part of the program arranges the Europe Direct Intercult a workshop on Thursday, March 21, at. 14-17, with the theme: Cultural Planning – Bringing culture and citizenship together

The workshop is situated in Intercults local Annexet, on Nytorgsgatan 15, in the south of Stockholm. It is in English and is open to all interested. There are still a few places left. Are you interested in participating? Contact: Iwona Preis.

Cultural planning – Bringing culture and citizenship together

Culture can promote both citizenship and sustainable cities. Bringing place, people and cultural activities together can develop local democracy and participation.
A place consists of people and their stories and experiences, their ideas and dreams. We need to understand and to involve them in local development work. Cultural planning provides a method for this that involves a wide aspect of community and participatory qualities for sustainable development.

During the visits through the River//Cities project impressions and experiences will be shared within the group. How can they now be transferred into good practice and be further shared as keys to cultural and community development?
Cultural Planning is a sensitive approach to the cultural resources and qualities of a structured plan for sustainable site development, and urban environments.

“Use your senses – how tastes and smells a place?”

Tomas Dahlberg at Creative Communities is an experienced community developer with special interests in cultural intervention for creative participation. He conducts the workshop in English and will during the session introduce Cultural Planning as a method for participatory place development and lead the workshop to connect the impressions so far and provide a framework for an integrated River//Cities outcome.

PROGRAM

14:00 to 15:00 Culture planning as a method for a sensible place and community mapping and development. Introduction to principles and ideas.

15:00 to 15:15 Short break

15:15 to 16:30 Workshop to try out setting ideas and experiences into a case.

16:30 to 17:00 Sharing, reflections and summary[/eng]

Vi har besök från Malta

Just nu har vi på Intercult ett första besök av Glen Calleja, Graziella Farrugia och Ritianne Muscat från Maltas Kulturdepartement och Culture Contact Point. Vid fyra tillfällen under 2013 kommer vi att ta emot kulturgäster från Malta som kommer att följa Intercults arbete samt delta i skäddarsydda fortbildningstillfällen. Denna gång har de bl a gjort ett studiebesök hos Kulturrådet.

Vi ser detta som en fin möjlighet att dela med oss av vår kunskap och ett koncept – som kan utvecklas för flera internationella partners.

Senare under året kommer även vi på Intercult att besöka Malta och få en närmare presentation av landets kulturpolitik och dess administration.

Intercult deltar i Europe Direct Annual General Meeting i Bryssel[eng]Intercult participating in the Europe Direct Annual General Meeting in Brussels[/eng]

Intercults Iwona Preis deltar just nu i Europe Direct Annual General Meeting, i Bryssel. Mötet startade upp på Auto Moto museum i Bryssel i måndags och pågår i dagarna två – dvs 18-19 Mars.

[eng]Intercults Iwona Preis participates right now in Europe Direct Annual General Meeting, in Brussels. The meeting started on Auto Moto Museum in Brussels on Monday and will run for two days – 18-19 March 2013

[/eng]

Läs programmet för ACCESS EUROPAS möte den 14 mars

..

ACCESS EUROPA plattformsmöte hålls torsdagen den 14 mars, kl 13.00-16.00 på Europahuset, Regeringsgatan 65 i Stockholm. Har du missat att anmäla dig kan du komma direkt till mötet.

.

ACCESS EUROPA inleder våren med ett första plattformsmöte och seminarium i Stockholm. Vi fortsätter arbetet med kompetensutveckling om kultur på den europeiska kulturarenan med sikte på medlemmarnas ökade engagemang i europeiska samarbeten.

Denna gång presenterar vi läget med förhandlingar om programmet Kreativa Europa. Uppdateringen kommer direkt från ”källan”. Vi har bjudit in departementsrådet från Kulturdepartementet Robert Nilsson som är Sveriges förhandlare i EU. Han förbereder de svenska kommentarerna inför ministermöten i Europarådet och är mycket väl insatt i förhandlingsprocessen.

Dessutom tar vi fasta på de pågående diskussionerna om programmets innehåll, som inkluderar såväl kulturella som kreativa näringar och siktar på kulturprojekt för båda delarna av kultursektorn. Den svenska organisationen Generator har tillsammans med bl a vår nya medlem Region Halland tagit fram en mycket intressant metodbok om hur man på nationell, regional och lokalnivå kan arbeta med kreativa näringar i praktiken. Boken presenterades den 27 februari på ett seminarium i Bryssel och på mötet kommer Johanna Skantze från Generator att presentera metodiken för oss.

Sist men inte minst: SPEAK UP – medlemmar berättar kort om ett intressant initiativ, förberedelser till att starta upp ett kulturprojekt, söka partners mm.

.

Du som ännu inte är medlem…

Gå på vårt plattformsmöte för 400 kr ex moms. Avgiften dras av från årsavgiften om du tecknar ditt medlemskap på plats under mötet.

..

..

PROGRAM

12.30 – 13.00 Samling, registrering och mingel

13.00 – 13.45 Förhandlingar om kulturprogrammet Kreativa Europa, en uppdatering av läget under budgetförhandlingar. Den svenska och den europeiska ståndpunkten presenteras av den svenske förhandlaranden från Kulturdepartementet departementsråd Robert Nilsson.

Utvecklingsarbete av kreativa näringar i praktiken.

13.45 Om Generator Sverige och bakgrunden till To Do-handboken. Utdelning av boken, bläddring och snack i mindre grupper, snabb återkoppling på innehållet.

14.15 – 14.45 Kaffepaus

14.45 – 15.45 Metodexempel från To Do-handboken (dragning plus frågor i samband med varje inslag.

  • Coastal Culture – styrning och strategi, destinationsutveckling
  • Business Lab – affärsutveckling
  • Afternoon Tea – nätverksbyggande
  • Kreatörskaravanen – kompetensutveckling
  • Swedish Affär – internationalisering

Vad innebär detta för mig, när kan jag börja använda delar av detta?

Diskussion i grupper samt sammanfattning

Passet leds av Johanna Skantze, VD Generator.

15.45 – 16.00 SPEAK-UP för medlemmar, leds av Ida Burén, VD Intercult.

Culture for Waterfronts i Stockholm 21-23 mars

Den 21-23 mars är Intrecult värd för en konferens för medlemmar i EU plattformen River//Cities och projektpartners i Culture for Waterfronts. Temat för Stockholm är “Impact of culture on citizenship – the role of culture in developing a sustainable European society“. Målet är att visa hur kulturen fungerar som motor för stadsutvecklingen och hur kulturen bär det demokratiska inslaget.

Som en del av programmet arrangerar Europa Direkt Intercult ett seminarium, torsdagen den 21 mars, kl. 14-17, med tema: Cultural Planning – Kulturella resurser för ett aktivt medborgarskap.  Seminariet är på engelska, hålls i Intercults lokal Annexet, på Nytorgsgatan 15, på Söder i Stockholm och är öppet för alla intresserade.

Anmäl dig till: iwona.preis@intercult.se

Antalet platser är begränsat så först till kvarn gäller.

Kultur kan vara en stark demokratibärare. Att tillvarata människors kulturella resurser i stadsutvecklingen främjar en långsiktig hållbar utveckling och ett aktivt medborgarskap, i Sverige och i Europa.
Ingen människa är en ö, och vi har alla olika bakgrund och erfarenheter. På den plats vi lever och verkar blandas våra berättelser. För att förstå detta behöver vi kunna se hur dessa berättelser kan smälta samman i förnyelse- eller utvecklingsarbete lokalt. Cultural Planning är ett sätt att svara upp på dessa frågor.

Cultural Planning är en aktiv process med deltagande från de människor och grupper som berörs och som vill påverka. Med deras erfarenheter och i aktiviteterna i en plats dagliga liv, i dess identitet och historia, kulturliv, mångfald och företagande kan vi skapa en förankrad utveckling.

Cultural Planning innebär ett lyhört förhållningssätt och för in kulturella resurser och kvaliteter i en strukturerad plan för hållbar platsutveckling och stadsmiljö.

”Använd sinnena – Hur smakar och luktar en plats?”

Seminarieledare: Tomas Dahlberg, Creative Communities, har lång erfarenhet av sektorsövergripande partnerskap och interkulturella processer med ett särskilt intresse av kultur för ökat samhällsdeltagande.

Seminariets program

Culture Planning – Bringing culture and citizenship together.

14.00 – 15.00 Culture planning as a method for a place and community sensible mapping and development. Introduction to principles and ideas.

15.00 – 15.15 Short break

15.15 – 16.30 Workshop to try out setting ideas and experiences into a case.

16.30 – 17.00 Sharing, reflections and summary

Läs mer: www.intercult.se/culture-for-waterfronts

Läs utvärderingen (på engelska)