Den 12 maj röstade EU-parlamentet med bred majoritet genom ett gemensamt asylsystem för hela EU

I det nya systemet får bland annat ett asylförfarande inte ta längre än ett halvår och asylsökanden ska garanteras vissa grundläggande rättigheter som tillgång till bostad, mat och sjukvård medan de väntar på beslut. Asylsökande med speciella behov, exempelvis sjuka, med en avvikande sexuell läggning eller funktionsnedsättningar, ska få extra hjälp.

Systemet ska träda i kraft under andra hälften av 2015.

Det är kommissionären Cecilia Malmström är ansvarig för asyl- och flyktingpolitik i EU-kommissionen. Den 4 maj lanserade Europakommissionen på hennes initiativ en interaktiv integrationskarta med goda exempel på integration i olika europeiska länder. Sverige är med och visar ett exempel från Länsstyrelsen i Stockholm och ett exempel från Västra Götalandsregionen.

Länk till kartan:  http://ec.europa.eu/ewsi/en/lra.cfm

Europaparlamentets arbetsgrupp för kultur – CULT (Committee on Culture and Education) träffades den 18 juni

Informationen om deras möten och arbete med såväl lagstiftningsförslag som rapporter i sakfrågor som kommittén medlemmar förbereder som underlag för Parlamentets beslut är offentlig.

Den senaste rapporten som kommittén tog ställning till den 18 juni var “Främja den europeiska kulturella och den kreativa sektorn som källor till ekonomisk tillväxt och sysselsättning”. Därefter lämnas rapporten till Parlamentet.

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/cult/home.html

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bIM-PRESS%2b20130617IPR12334%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN

Medborgaråret 2013- vad har EU gjort för sina medborgare sedan 2010

EU rustar sig för parlamentsvalet den 25 maj 2014.  I medlemsländerna pågår det under 2013 en rad informationsaktiviteter riktade till alla EU medborgare under ledning av Viviane Reding.

Som EU-kommissionär ansvarade Reding för utbildning och kultur i Prodi-kommissionen 1999-2004. I Kommissionen Barosso 2004-2010 ansvarade hon för informationssamhälle och medier och sedan 10 februari 2010 är hon vice ordförande i Kommissionen Barroso II och ansvarar för rättvisa, grundläggande rättigheter och medborgarskap.

Efter att under ett år ha rådfrågat EU-medborgare på dialogmöten och genom undersökningar presenterade Europakommissionen den 8 maj en Medborgarrapport 2013. Rapporten följer upp 25 åtgärder beslutade 2010 och på sista sidan förslås 12 nya åtgärder som EK ska arbeta med för att förbättra och förenkla EU-medborgarnas liv – genom att göra det lättare att resa, handla och arbeta i andra medlemsländer. Förändringsförslagen kommer så småningom att behandlas av Europaparlamentet och Ministerrådet och genomföras av EK.

Hela programmet avslutas med Viviane Reding´s besök i Stockholm den 15 oktober 2013 och en mega-medborgardialog på Stadshuset.

De tolv förslagen i Medborgarrapporten är

1. Förlänga tiden för a-kassa när EU medborgare söker jobb i andra medlemsländer.

2. Göra det lättare för unga att komma in på arbetsmarknaden genom nytt regelverk om lärlingsplatser.

3. Förenkla ansökningar om identitetskort och uppehållstillstånd för EU-medborgare som bor i andra medlemsländer.

4. Förenkla skattessystemet för medborgare som arbetar i flera medlemsländer, med bland annat borttagning av dubbelbeskattning.

5. Samordna medlemsländernas trafikintyg för att göra det lättare att ta med sig bilen till andra EU-länder.

6. Introducera ett gemensamt EU-kort för rörelsehindrade för samma rättigheter till bland annat transport och fritidsaktiviteter.

7. Se över rättigheterna för utsatta grupper i framför allt brottmål.

8. Underlätta möjligheten att överklaga ett köp när man handlar i ett annat medlemsland.

9. Underlätta köp av digitala produkter i olika medlemsländer genom möjligheter att jämföra leverantörer och information om konsumenträttigheter.

10. Öka lokala myndigheters förståelse för EU-medborgarnas rätt till fri rörlighet.

11. Förbättra informationen på en gemensam europeisk hemsida om vem en EU-medborgare kan vända sig till för att söka upprättelse om hans rättigheter kränks.

12. En handbok med information om EU medborgarens rättigheter, framför allt rätten att rösta i EU parlamentsvalet kommer att ges ut på Europadagen 2014.

Samt…

Under 2013 utforskas sätt att stärka och utveckla – det europeiska offentliga rummet – med stöd från befintliga nationella och europeiska strukturer, för att avsluta den nuvarande uppsplittringen av den allmänna opinionen längs nationella gränser.

Hela rapporten kan laddas ner här

http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/2013eucitizenshipreport_en.pdf