[highlight]En minnesstund kommer att hållas på Intercult Annexet på torsdag 1 september, 16:00-17:30. Ni som kände honom eller vill hedra hans minne är välkomna att dela denna stund med oss.
[/highlight]


Foto: Lidiya Pyshnaya

Dragan Klaic, en av Europas mest engagerade intellektuella, gick bort den 25 augusti 2011. Hans närvaro och kapacitet för kritiskt tänkande kommer att saknas i hög grad, av kollegor, studenter och kulturaktivister över hela världen.

Dragans koppling till Sverige började 1991, när han vände sig till producenter och konstnärer i hela Europa för att be dem ge uttryck åt det fasansfulla våld som härjade i hans hemland Jugoslavien. Mitt svar, på hans inrådan, var att initiera produktionen SARAJEVO – TALES OF A CITY, skriven av Dragans landsman Goran Stefanovski. Produktionen turnerade genom Europa under ett par kritiska krigsår. Det var både mitt första försök till en internationell samproduktion och lanseringen av Intercult som en organisation.

Dragan återvände till Sverige många gånger under de följande åren. Han föreläste på Dramatiska Institutet, hjälpte Dramaten att reflektera över interkulturell policy och rollen som nationell teater, och han var mentor åt många unga kulturforskare. Dragan var en regelbunden deltagare på Intercults konferenser och seminarier, nu senast i december 2010. Han var rådgivare till flera av våra internationella projekt, som SEAS och det nyligen lanserade CORNERS.

Framförallt var han en evigt närvarande källa till inspiration åt mig och mina medarbetare. Han kritiserade, uppmuntrade och förstärkte våra kollektiva aktioner.

Dragan föddes i Sarajevo 1950. Han växte upp och studerade i Serbien och flyttade till Amsterdam när kriget bröt ut i Jugoslavien. Han var en dramaturg, lärare och författare. Han arbetade i närmare tio år som chef för Theatre Instituut Nederlands, var president för Culture Action Europe och var professor på universitet över hela Europa.

Detta är fakta. Och bara fakta, en lista som växer till ett mycket imponerande CV.

Det är mannen bakom dessa prestationer som kommer att bli djupt saknad. En humanist, en kompromisslös kritiker, en generös tänkare, en spännande föreläsare och en sann Renässansman. Hans förmåga att knyta ihop trådarna från en till synes disparat sfär av idéer gjorde honom till en ovärderlig tillgång för det Europeiska Projektet. Han underströk alltid att Europas främsta utmaning var som ett kulturellt initiativ.

Hans skoningslösa sjukdom, en sjukdom som han uthärdade med enorm värdighet och mod, tog till slut hans liv allt för tidigt. Han lämnar efter sig inte bara sin fru Julia och sin dotter Nora utan även en vidsträckt krets vänner vars liv har blivit för evigt märkta av hans briljans och engagemang.

En minnesstund kommer att hållas på Intercult Annexet på torsdag 1 september, 16:00-17:30. Ett tillfälle för Dragans många vänner i Stockholm att mötas upp, dela minnen och förnya vårt åtagande till kultur som en kraft för radikal förändring och mänsklig utveckling.

Chris Torch
Senior Associate – Intercult
28 augusti 2011

Judith Staines minns Dragan Klaic på culture360.org

IETMs nekrolog för Dragan Klaic / [highlight]A memorial gathering will be held at Annexet on thursday 1 september, 16:00-17:30. Those of you who knew him or would like to honour him are welcome to share this moment with us.[/highlight]


Photo: Lidiya Pyshnaya

Dragan Klaic, one of Europe’s most committed intellectuals, passed away on the 25th of august 2011. His presence and his capacity for critical thinking will be sorely missed by colleagues, students and cultural activists throughout the world.

Dragan’s link to Sweden started in 1991, when he appealed to producers and artists throughout Europe to generate an appropriate response to the outrageous violence that was ravaging his motherland Yugoslavia. I responded, with his advice, by initiating a production called SARAJEVO – TALES OF A CITY, written by Dragan’s compatriot, Goran Stefanovski. The production toured throughout Europe during a couple of critical war years. It was both my first attempt at international co-production and the launch of Intercult as an organization.

Dragan returned to Sweden many times in the years that followed. He lectured at Dramatiska Institutet, helped Dramaten to reflect on intercultural policy and its role as a national theatre and mentored many young cultural researchers. He was a regular visitor to Intercult conferences and seminars, most recently in december 2009. He served as Advisor to several of our international projects, as SEAS and the recently launched CORNERS.

Above all he was an ever present source of inspiration and advice to me and to my co-workers. He criticized, encouraged and multiplied our collective actions.

Dragan was born in Sarajevo in 1950, grew up and studied in Serbia and re-located at the beginning of the Yugoslav wars to Amsterdam. He was a dramaturgist, a teacher and  a writer. He worked for nearly 10 years as director of the Theatre Instituut Nederlands, served as president for Culture Action Europe and was an engaged professor at universities throughout Europe.

These are the facts. But only the facts, a list that fills pages of an impressive CV.

It is the man behind the facts who will be most sorely missed. A humanist, an uncompromising critic, a generous thinker, an exciting lecturer and a true Renaissance man. His capacity to bring together threads from seemingly disparate spheres of thought made him into an invaluable contributor to the European Project.

His merciless sickness, which he endured with immense dignity and courage, finally took his life, far too early. He leaves behind not only his wife Julia and his daughter Nora but also an immense circle of friends whose lives have been forever touched by his brilliance and commitment.

A memorial gathering will be held at Annexet on thursday 1 september, 16:00-17:30. An opportunity for Dragan’s many friends in Stockholm to meet up, share memories and renew our commitment to culture as a force for radical change and human development.

Chris Torch

Senior Associate – Intercult

28 august 2011

[puff]

Judith Staines remembers Dragan Klaic on culture360.org

IETMs Dragan Klaic in memoriam

[/puff]