Just nu pågår en utveckling av det interregionala samarbetsprogrammet INTERREG EUROPE för perioden 2014-2020.
Programmet syftar till att möjligöra utbyte av erfarenheter, kunskap och goda exempel mellan olika europeiska regioner. På så sätt ska det bli lättare för europeiska regioner att på ett effektivt sätt utforma och tillämpa policies och program, såsom strukturfonderna men även programmen under ETC (European Territorial Cooperation).
Programmet kommer att fokusera på följande fyra tematiska mål:
• Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
• Öka konkurrenskraften för små- och medelstora företag
• Stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer
• Skydda miljön och främja en hållbar användning av resurser

Insatser som finansieras av programmet är två sorters: Interregionala samarbetsprojekt och lärandeplattformar.
Interregionala samarbetsprojekt möjliggör samarbete mellan olika regioner inom EU samt Schweiz och Norge. Regionerna arbetar med en gemensam regional policy under de fyra tematiska målen för programmet.

Lärandeplattformarna som ska vara tillgängliga för alla europeiska regioner  täcker de fyra tematiska mål som programmet arbetar med. Plattformarna erbjuder tjänster som individuell rådgivning, experthjälp, temaseminarier och rekommendationer om utformningen och genomförandet av program finansierade av de europeiska struktur- och investeringsfonderna.

Den totala budgeten för programmet åren 2014-2020 kommer att vara 359 miljoner EUR. Dessutom tillkommer offentlig medfinansiering från deltagande aktörer.