Ingen har väl missat Zlatans tatueringskupp mot hungern i världen? Det är en kampanj för FN:s World Food Programme! Bakgrunden finns i Millenniemålen och den nya globala utvecklingsagendan!

Europa jobbar med en framtidsstrategi som kallas EU 2020. Världen, eller närmare sagt alla 160 FN-nationer satsar på ett globalt partnerskap för utveckling, de så kallade Millenniemålen, som har sitt ursprung i Millenniedeklarationen som antogs vid FN:s toppmöte år 2000. Millenniedeklarationen definierar vilka grundläggande värderingar FN och medlemsstaterna ska arbeta efter fram till 2015, sammanfattade i 8 mål. Varje år publicerar FN en rapport som beskriver läget mål för mål. Mätperioden är 1990-2015.

2015 markerar slutet på genomförandet av Millenniemålen. Det har skett betydande framsteg för att uppfylla målen. I 2012 års rapport om Millenniemålen konstaterar FN att tre mål redan har uppnåtts på global nivå: andelen extremt fattiga människor har halverats. Fattigdomen minskar i alla regioner. Andelen människor som inte har tillgång till förbättrat dricksvatten har halverats. Över 200 miljoner människor som lever i slum har fått bättre standard i form av dricksvatten, sanitet och/eller bättre boende och kampen mot malaria och tuberkulos har visat resultat.

Antalet flickor per pojkar som går i grundskolan har ökat från 91 flickor per 100 pojkar 1999 till 97 flickor per 100 pojkar 2010. Enligt FN-rapporten har andelen barn i Afrika söder om Sahara som går i grundskolan ökat från 58 till 76 procent mellan 1999 och 2010.

Men utmaningar kvarstår och när deadlinen för Millenniemålen nu närmar sig kommer FN lansera en ny, global utvecklingsagenda med hållbarhetsmål. Till exempel befinner sig över 26 miljoner människor på flykt i sina egna länder, hungern i världen har brett ut sig istället för att minska och utsläppen av koldioxid från fossila bränslen fortsätter att öka och är i dag mer än 46 procent högre än utsläppsnivån år 1990.

Tack Zlatan för ditt mod och kraft! Frågan är – hur ska vi som inte förfogar över Zlatans kropp och världsanseende, ”tatuera” målen i vår vardag så att det syns?