Nordiskt Forum för Interkultur:
How Soon Is Now? The Politics of Interculture
12-13 november 2008, Södra Teatern, Stockholm

Hur Snart Är Nu? Interkultur och politik

Välkommen till två intensiva och tankeväckande dagar. Det blir ett möte där nationella, nordiska, och europeiska erfarenheter utforskas. Kulturorganisationer, nätverk och enskilda individer kommer att möta politiker och tjänstemän och samtidigt ge NFI-deltagare en chans att samtal med kollegor från andra delar av Europa.

Detta är den tredje NFI-konferensen under 2008. Efter en bred karläggning i Köpenhamn, och ett mer djupgående möte i Drammen, är det nu dags att redogöra för och presentera några av NFIs rekommendationer för en fortsatt utveckling av interkultur i Norden. Representanter från Kulturdepartementet, Nordiska Ministerrådet, Nordiskt Forum för Interkultur, the europeiska året för interkulturell dialog och det europeiska civila samhället genom Platform for Intercultural Europe och Lab for Culture kommer alla att medverka.

Programmet innehåller paneldebatter, diskussioner och break-out sessions, för att deltagarna skall få god förståelse för NFIs roll ur ett internationellt perspektiv. Färska rekommendationer kring interkulturell dialog och mångfald kommer att läggas fram för alla de nordiska kulturministrarna och presenteras här. Jämförelser och erfarenheter från det nordiska kulturlivet kommer att vägas mot förslagen. Tankar om framtida strategier kommer att föras fram. Men agendan rymmer inte enbart kulturella frågeställningar. Det finns också möjlighet att röra vid ämnen som demokrati, medias ansvar och utbildning.

Deltagarna kommer att bjudas på teaterföreställningen Mot Väggen och videoinstallationen Restore Hope: Se mej!, som båda är med i Home Not Home, Sveriges bidrag till Europeiska Året för Interkulturell Dialog.

Re:Orient bjuder på klubbkväll för de danssugna.

Konferensen är gratis. En avgift på 750 SEK tas ut för att täcka fika, luncher, och en middag. Även “Mot Väggen” ingår i avgiften.

Hela programmet kan du hitta här.

Bakgrund

“…due to increased contacts between cultures, religions, ethnic groups and languages. Against this backdrop and in the context of an increasingly multicultural European Union, the development of intercultural competences and the promotion of intercultural dialogue is fundamental (…) Intercultural dialogue contributes to a number of strategic priorities of the European Union. Such as respecting and promoting cultural diversity (…) it appears necessary today to respond to the need for a deeper and more structured dialogue of cultures, which would involve not only public authorities but also civil society as a whole. This is the reason why intercultural dialogue needs to become a lasting and visible priority…”

(EUs Year of Intercultural Dialogue)

Initiativet till Nordiskt Forum för Interkultur (NFI) har tagits av Intercult, Sverige, Du Store Verden!, Norge, och Köpenhamns Internationella Teater (KIT), Danmark. NFI stöds av de tre ländernas kultur- och konstråd samt kulturministerier, Institusjonen Fritt Ord, Nordisk Kulturfond och Kulturkontakt Nord.

Nordiskt Forum för Interkultur är ett nätverk för erfarenhetsutväxling, projektutveckling och kulturpolitisk diskussion, som arrangerar en rad semiarier om kulturell mångfald under 2008. Seminarierna är i led med det europeiska året för interkulturell dialog och självklart också det norska Mångfaldsåret 2008.

Seminariet i Drammen är det andra av tre seminarier, som tillsammans skall belysa och kartlägga erfarenheter och den aktuella situationen i de nordiska länderna. Det första seminariet i Köpenhamn i mars var en bred introduktion till och kartläggning av temat. Seminariet i Drammen vi sätta fokus på relationerna mellan konstnärer och producenter/gatekeepers för att belysa potentialet i den kulturella mångfalden i förhållande till konkreta erfarenheter och projekt. Slutligen vill seminariet i Stockholm 12-13 november 2008 avsluta serien genom att lyfta den nordiska diskussionen och de nordiska erfarenheterna till en europeisk och internationell nivå och poängtera en rad konkreta förslag till satsningar som kan föras vidare i framtiden. De tre seminarierna skall skapa ett underlag för etableringen av ett bärkraftigt nordiskt nätverk för kulturell mångfald som skall vidareutvecklas ur ett nordiskt perspektiv.

Seminarieserien skall ses som ett led i kompetensutvecklingen av kultursektorn i Norden, som skall skapa fördjupad insikt i och förståelse för vilka perspektiv och möjligheter som gäller i arbetet med att förankra och utveckla kulturell månfald politiskt och institutionellt. Målet är att skapa en dynamisk, öppen och positiv plattform som är engagerad i frågan och kulturell mångfald utifrån en rad olika synpunkter och med olika referenspunkter och förutsättningar. Inititativet skall ses i ljuset av de förskjutningar och brytningar som den globaliserade världen har medfört till kulturlivet i Norden. NFI vill också markera och fira den kulturella mångfalden genom att konfrontera de många utmaningar, hållningar och möjligheter som präglar både den offentliga debatten och kulturlivet i praktiken. Med resultatet av seminarierna och det nya nätverket som plattform hoppas arrangörerna av vi tillsammans skall kunna bidra till en positiv förändring på lång sikt