Pernilla Glaser var utsänd 16-19 februari 2016 att besöka Belgrad och den lilla orten Bela Cercva i Serbien för att genomföra en workshop med pedagoger och lärare som dagligen arbetar med barn från svåra förhållanden i Serbien. Hon var på en sk “Expert visit – train the trainer” finansierat av Creative Force på Svenska Institutet som en del i projektet CORNERS.

Pernila_Glaser_Foto500px_Elisabeth_Olsson_Wallin

Här är hennes rapport:

Lära sig; Belgrad

Vykort från ett samtal om lärande och lek

På kulturhuset Rex är en grupp människor utspridda bland bord med postitlappar, saxar och färgpennor. De väntar på mig och min tolk Ana. Några arbetar på barnhemmet i Bela Cercva, någon är konstnär. En är doktorand i pedagogik och en gallerist, några är lärarstudenter och lärare. De är på plats för att tillsammans med mig utforska hur lek och lärande kan hänga samman.

Jag har en dag tillsammans med en halva åt gången av den här gruppen. Första dagen, med den första gruppen arbetar vi kring frågan om vad som hindrar lärande på de platser där deltagarna befinner sig. Gruppen kommer fram till att det är bristande engagemang på alla nivåer som är det största hotet. Ensamma skolledare som saknar stöd, ensamma lärare som inte får med sig sina kollegor, politiker som inte vill lyssna.
Vi diskuterar hur vi kan arbeta med förebilder, att visa fram alternativa system, göra små test, stötta varandra och ge varandra feedback i systemen på ett bra sätt.

Dag två, med grupp två, fokuserar vi på lek och rädslor. Vad är det som får oss ur balans som pedagoger och hur kan vi hantera de situationerna med leken som verktyg? Vi utforskar olika sorters lek, bland annat ger sig deltagarna ut på gatorna och prövar att flytta sociala överenskommelser på lekfulla sätt, genom dans, överrraskande inbjudningar etc.

Pernilla Glaser

Läs mer om hennes besök i Serbien här

/

Pernilla Glaser, Swedish lecturer and educator, was sent on an “expert visit” in February 16-19 2016 to Belgrade and the village of Bela Cervca in Serbia. She was performing some workshops with pedagogues, teachers and others that daily works in orphanages with children from though circumstances. With the concept “train the trainer” this visit was financed by Creative Force program at the Swedish Institute as a part of the  EU-financed CORNERS-project. 

Pernila_Glaser_Foto500px_Elisabeth_Olsson_Wallin

Here is her own report from her visit:

To learn; Belgrade

Postcard from a conversation about play and learning

At the Culture center Rex a group of people are sitting with post-it notes, scissors and crayons. They are waiting for my interpreter Ana and me.

Some works at the orphanage in Bela Cercva, someone is an artist. One has a doctorate in pedagogics and someone else works in a gallery, some are teacher students or teachers. They are here to explore, together with me, how games and play goes together with learning.

Each group has half a day together with me.

The first day, with the first group of people, we try to figure out what is preventing learning in the environments and places where the participants work. We find that it is lack of engagement in all levels that is the largest threat. School leaders without support, teachers working alone, politicians that does not listen. We discuss how we can work with role models, how to work in alternative ways, make tests, support each other and give feedback in a good way.

Day two, with the second group of people, we focus on play and fear. What makes us off balance as pedagogues and how can we handle those situations using playing as a tool? We explore different kinds of play, among other things we also get out on the streets and train ourselves in social encounters in a playful way for example through  dancing and surprising invitations.

Pernilla Glaser

Read more about her visit here