Mellan den 30/5-18/6 besökte kulturprojektet CORNERS staden Ljubljana i Slovenien. Detta var den tredje staden i det sk. CORNERS Triangle.

Playground4_500px

Det fyraåriga EU finansierade kulturprojektet CORNERS har nu gått halva tiden, och tio europeiska projektpartners var på plats för att utvärdera projektet såhär långt.

CORNERS är ett ovanligt och experimentellt projekt i den meningen att projektet har flera syften. Här har konstnärer från skilda länder och kulturer skapat kulturprojekt tillsammans. Dessa projekt skapas utifrån de platser som besökts. Konstnärerna interagerar med samhället och samlar gärna på sig berättelser som förs vidare från plats till plats. Den röda tråden är samarbete och möten över gränser vad gäller arbetsmetoder och upplevelser.

I CORNERS har det skapats totalt 15 kulturprojekt av närmare etthundra konstnärer från elva partnerländer i Europa. Hittills har CORNERS besökt sju olika platser i Europa: Umeå och Haninge i Sverige , Belfast (Nordirland, UK), Blyth (Northumberland, UK), Vranje (Serbien), Prizren (Kosovo), Zagreb och Rijeka (Kroatien) och Ljubljana (Slovenien). Fler platser har besökts i förstadiet, under de sk. Basecamps samt vid mindre workshops i anslutning till projektet. Minst lika många platser återstår fram till 2018 då projektet ska avslutas.

I utvärderingen såhär långt konstaterar vi att detta inte är ett enkelt projekt. Projektet är ibland svårkommunicerat och resultaten blir inte alltid de förväntade. Men, alla är överens om att det är ett projekt som kommer sätta spår, både hos konstnärerna och hos människor som de möter på vägen som på olika sätt tar del av projektet. Detta är nämligen ett konstprojekt där mötena oftast sker i förberedelsestadiet. När konstnärerna kommer på plats så har de ett uppdrag att möta de målgrupper som konstprojektet kräver. Vissa projekt har hittat sin form, andra förändras från plats till plats. I mötena med människor skapas ny konst som sedan visas på plats. Det är konstnärer som har fått lära sig att ibland ge avkall på sin egen konstnärlighet för att kunna samarbeta. Det är konstprojekt som när de presenteras kan te sig märkliga, men har gett mycket till de människor som var medskapare. Och det ger avtryck inte minst på de avlägsna platser i Europa, ”Corners of Europe” som inte är bortskämda med att få besök av konstnärer från andra kulturer och som talar andra språk.

Sista dagen av CORNERS i Ljubljana var den 18 juni, och på kvällen samlades vi i förorten Fuzine där flera av CORNERS-projekten presenterades. Fuzine är en förort, ett slags mångmiljonprojekt i miniatyr med stora hyreshus placerade mellan parker och gräsytor. I Fuzine deltog två projekt: Playground och In Between.

Playground är upplagt som ett spel där konstnärerna har hittat en form att samarbeta kring en slags ”spelpromenad” med spelstationer. Det hela ska sedan dokumenteras och arkiveras utefter vad deltagarna på de olika platserna har fått för resultat och vilka texter och meningar som kommit ut av promenaden. Helt enkelt en lek, för barn och vuxna. Läs mer om Playground

In Between är ett projekt med fyra fristående konstnärer som gör var och en sina egna konstprojekt men på samma plats. Projektet kan se helt olika ut beroende på platsen och människorna de möter. I detta projekt deltar den svenska konstnären och fotografen Helena Wikström. Läs mer om In Between

Nästa tillfälle att se CORNERS är i den europeiska kulturhuvudstaden Donostia /San Sebastian i Baskien (norra Spanien) i slutet av september 2016. Intercult specialsyr ett reseprogram mellan den 27-30 september för er som vill dit!

/Agneta Hansson, kommunikatör Intercult

Här är några bilder från Fuzine den 18 juni 2016.

Playground6_500px

Playground5_500px
Playground3_500pxplayground1_500pxplanningCORNERS
In_Between9_500pxIn_Between8_500pxIn_Between7_500px /

May 30 to June 18 2016 the Art project CORNERS came to the city of Ljubljana, the last one of the three cities in the CORNERS Triangle.

Playground4_500px

This EU financed culture project has now reached half time, and ten European project partners was on sight to evaluate the project so far.

Everyone agrees on that CORNERS is an unusual and experimental project with multiple purposes. Here artists from different countries and cultures create projects together. The projects interact with the society and the people they meet. Most of the projects collect stories that they  bring from one country to another. The common goal is cooperation and meetings between boarders, in work methods and experiences.

CORNERS has created 15 art projects by almost a hundred artists from 11 partner countries in Europe. CORNERS has so far visited at least seven different places in Europe: Umeå and Haninge (Sweden) Belfast (Norhern Ireland, UK) and Blyth (Northumberland, UK), Vranje (Serbia), Prizren (Kosovo), Zagreb and Rijeka (Croatia) and Ljubljana (Slovenia). More places has been the location for the preparatory Basecamps and for smaller projects. Just as many places, if not more, are left to visit before the end of the project in 2018.

In the evaluaton so far we can see that this is not an easy project. It is sometimes difficult to explain and the results are not always what to be expected. But everyone agrees on that it is a project that will stay with everyone that has come in contact with it, as artist or as someone who has worked with the artists on the different locations. The most important part of the project happens in the preparatory work. When the artists arrive, they look for a special target group that they work with. Certain projects has found their form, others change from place to place. In collaboration with people on sight new art is created that are shown before the local audience and the people involved. Artists has to learn to work together, sometimes at the cost of their own artistic agenda. Some projects might look strange for someone who has not seen the process behind, but make total sense for the people involved. And CORNERS make an impact in the “Corners of Europe” that does not often get visited by international artists.

The last day of CORNERS in Ljubljana was June 18:th. That evening we met in Fuzine, a suburb of Ljubljana whith large appartment buildings surrounded by lawns. Two of CORNERS projects were presented there: Playground and In Between.

Playground is made as a kind of a game where the artists have found a form to cooperate through a “game walk” with game stations. The documentation of this project will be the result of how the results o the players has turned out. Depending on the results and the “points” the players gets they form text sentences.. It is a game for children and adults, great fun! Read more about Playground here

In Between is a project with four free standing artists that does their own artistic work but at the same place and together with people they meet. The project can turn out different from place to place depending on the people they work with. In this project the Swedish artist and photographer Helena Wikström is one of the artists. Read more about In Between here.

Agneta Hansson, Communicaton officer Intercult

Here are some pictures from CORNERS i Fuzine June 18 2016

In_Between2_500px In_Between3_500px In_Between4_500px In_Between5_500px
In_Between7_500px In_Between8_500px In_Between9_500px In_Between10_500px In_Between11_500px planningCORNERS playground1_500px Playground2_500px Playground3_500px
Playground5_500px