Plattformen River//Cities är ett transversalt nätverk som består av en mångfald av organisationer som är baserade i flodstäder. Syftet är att jämföra och lära av varandra, diskutera, analysera och agera på de utmaningar som en flodstad möter för framtiden inom områdena kultur, miljö, utbildning, sociala frågor, stadsutveckling med flera.

Målsättningen 2009 var att formalisera River//Cities Platform och utforma handlingsplanen för 2009/2010. River//Cities drivs av Impact Foundation i Polen och med ett stöd från ECF (European Cultural Foundation), med Intercult som en av de mest aktiva medlemmarna. Resultat av årets arbete är att en Memorandum of understanding formulerats, en ny styrelsegrupp är utsedd (i vilken Chrissie Faniadis ingår), samt en plan för nya ansökningar till finansiering. Vi har arbetat för att få med svenska aktörer i River//Cities, i dagsläget ingår även Umeå och Kalmar.
Intercults roll har varit en samordnande funktion, vi har varit värdar för ett River//Cities möte vintern 2009 och haft en länkande funktion med nordiska städer. Antal deltagare på aktiviteterna som rört River//Cities i Sverige: 35

www.river-cities.net / The River//Cities platform is a transversal network composed of a large and varied group of organizations based in “river cities”. The purpose is to compare and to learn from each other, to analyze and to react to the future challenges of living in a river city, with regard to culture, environment, education, social services, city planning, etc.

The goal in 2009 was to formalize the River//Cities Platform and to draw up a plan of action for 2009-2010. River//Cities is run by Impact Foundation in Poland with support from the ECF (European Cultural Foundation). Intercult is one of the most active members. The year’s activities resulted in the formulation of a Memorandum of Understanding, the appointment of a new board of directors, and a plan drawn up regarding applications for funding. Intercult has worked to encourage Swedish organizations to join the platform that now includes Umeå and Kalmar. Intercult’s role has been predominantly a function of coordination. Intercult hosted the River//Cities meeting in the winter of 2009 and has acted as a link between the Nordic cities. Approximately 35 participants took place in River//Cities activities in Sweden.

Intercult, in cooperation with its eight partner organisations, is currently implementing a project for the promotion and organisational development of the River//Cities platform named River//Cities Flows of Identity financed through the European Cultural Foundation. In the Spring of 2010 the number of member organisations registered for the River//Cities Platform was 26, with good chances for gaining more members.

www.river-cities.net