Till denna workshop har vi bjudit in två experter som skall öka våra kunskaper om den svenska migrationshistorien samt om språk, dvs. språkets roll och betydelse.

För att kunna jobba mer strategiskt med mångfaldsfrågor behöver vi mer kunskap om hur migrationens demografi har sett ut och ser ut idag. Vi har därför bjudit in forskaren Hassan Sharif från Uppsala Universitet. Han kommer bland annat att ge oss en introduktion om migrationens historia från 1945-50-talet till idag och beskriva hur mönstren ser ut gällande arbetskraftsinvandring och flyktingmottagande samt vilka länder eller språkgrupper som människor kommer från.

Dagen efter har vi bjudit in kommunikatören och demokratiagenten Barakat Ghebrehawariat att prata om språk och språkets roll och betydelse. Vilka ord och begrepp skall vi använda för att vara inkluderande, och hur förehåller vi oss till det svenska språket versus andra språk. Här har vi alla olika erfarenheter, där till exempel bibliotek har som en självklarhet att ha bokbestånd på andra språk medan t.ex. Folkoperan har inskrivet i sin vision att deras repertoar ska vara på svenska. Efter Barakats föreläsning finns gott om utrymme för diskussion.

Projektets dokumentationsteam, Raymond Peroti och Elewa Kenzie Magoye (a k a Herman) deltar också och kommer att fånga er vid tillfälle.

PROGRAMMET
Torsdag den 16 oktober
11.00 – 12.00   Samling på Intercult, presentationsrunda och avstämning
12.00 – 13.00   LUNCH
13.00 – 16.00   Föreläsning med Hassan Sharif
16.00 – 17.00   Avrundning av dagen

Fredag den 17 oktober
09.00 – 10.00   Genomgång och diskussion om de framtida aktiviteterna i höst
10.00 – 12.00   Föreläsning med Barakat Ghebrehawariat
12.00 – 13.00   Lunch
13.00 – 15.00   Erfarenhetsutbyte: hur jobbar vi med policydokument som styrmedel

OM FÖRELÄSARNA
Hassan Sharif
Ordförande i IMER förbundet (Internationell migration och etniska relationer) och doktorand i Utbildningssociologi vid Uppsala universitet. Han forskar om nyanlända gymnasieungdomars möte med det svenska utbildningssystemet. Avhandlingens specifika syfte är att förstå och analysera vad som sker när en grupp nyanlända irakiska ungdomar i gymnasieåldern möter introduktionsutbildningen Språkintroduktion och de strategier ungdomarna använder sig av för att klara av de (formella/icke formella) krav som ställs på dem för att börja ett nationellt gymnasieprogram. Vidare undervisar Hassan i Interkulturell pedagogik på Södertörns högskola och i Barn- och ungdomsvetenskap vid Uppsala universitet.

Barakat Ghebrehawariat
Barakat kallar sig demokratiagent och håller kontinuerligt föreläsningar och opinionsbildar. Han driver en kommunikationsbyrå barak@communication och är kommunikationschef på Revolution Poetry. Tidigare arbetade han som projektledare om Ytterstadspolitik på Stockholms stad, var utbildningsansvarig på Eductus Academedia AB och kommunikationsansvarig på Forix – Förorternas Riksdag.