Kultur som drivande kraft för regional utveckling i Sverige och Europa.

Det är återigen dags för konferensen DET EUROPEISKA PROJEKTETS FRAMTID. I år möts kultursektorns tjänstepersoner, idéburna organisationer och politiker för att diskutera och samtala om kultursamverkansmodellen och hur kulturen kan vara en del av en hållbar- och social utveckling regionalt. Hur har det fungerat i regionerna i Sverige? Hur fungerar det i Europa?

Det europeiska samarbetet står just nu inför stora utmaningar. Gemensamma strategier behövs. Hur spelar en gemensam kulturpolitik och kultursamarbeten en avgörande roll i detta?  Vad innebär de kulturella och kreativa drivkrafterna för framtidens städer och regioner? Hur påverkas den regionala kulturutvecklingen av nationella strukturer och internationella samarbeten?

Regionaliseringen av kulturbudgetar i Sverige har på gott och ont lagt makten över kulturpengarna hos regionala politiker. Placeringen av kulturen på regionernas höga politiska dagordning har öppnat för ökat inflytande och sektorsövergripande samarbeten med andra politikerområden. Har kulturen fått en starkare ställning och vem bär ansvaret för de nationella kulturpolitiska målen?

Denna konferens presenterar den senaste kunskapen om kultursamverkansmodellen, konkreta exempel från regionerna i Sverige och med utblick i Europa. Vad har fungerat och vad kan vi lära?

Konferensen bjuder på intressanta panelsamtal, intervjuer och egna diskussioner.

Datum och tid: måndag 7 december ca kl. 09.30-17.15

Plats: Kägelbanan, Mosebacke Torg (Södra teatern)

LÄNK TILL KONFERENSENS EGEN HEMSIDA

Registrering: Deltagandet är kostnadsfritt, anmäl dig här:

Länk till anmälan

OBSERVERA: Sista anmälningsdag är måndag den 30 november! 
AVANMÄLAN måste ske senast den 3 december annars faktureras en avgift på 500 kr.

Samarbetspartners: Riksteatern, Riksteatern Stockholms län, Ideell kulturalliansCulture Action Europe

/

Culture as a driving force for regional development in Sweden and Europe

Intercult has initiated an annual conference called THE FUTURE OF THE EUROPEAN PROJECT. People working in public culture institutions, NGOs, politicians and free artists come together to discuss different topics of common concern.

This year, on December 7:th, we come together to evaluate the new structure of cultural regions in Sweden, called the collaborative model. How has it worked, what have we learned? How does it work in other European countries?

The European cooperation is facing great challenges. Common strategies are needed. How important is a common culture politic, and cultural cooperation across boarders? How is the culture development affected by national structures and international cooperations? 

This conference will present the latest news concerning the collaborative model, concrete examples from the Swedish regions and with an eye towards Europe. What has worked and what can we learn?

The conference offers panel discussions, interviews and opportunities for private conversations

.

LINK TO CONFERENCE WEBSITE (only in swedish)

Date and time: Monday december 7:th 09.30 am – 5.00 pm
Location: Kägelbanan, Mosebacke Torg (Södra teatern) How to get here
Registration: Participation is free, but notification in advance needed: