Intercult har tillsammans med Culture Action Europe drivit projektet Nordic Advocacy med syfte att stärka nordiska kulturaktörer till att agera politiskt och att påverka långsiktiga, strukturella förändringar i kulturpolitiken. Projektet ska förse kulturaktörer med de verktyg de behöver för att bli bättre förespråkare för kultur på nationell och europeisk nivå.

Nordic Advocacy är en del av den pågående europeiska konstkampanjen We are more – act for culture in Europe, som vill påverka EU:s budget 2014-2020.

Projektets svenska deltagare har varit Riksteatern, TILLT, Trans Europe Halles och Intercult – vilka alla är medlemmar i Culture Action Europe. Vi har deltagit i flera aktiviteter och fått möjlighet bredda våra nätverk och fördjupa vår förståelse av hur beslutsprocesser på lokal, nationell, nordisk och europeisk nivå är sammanlänkade. Nu har våra slutsatser samlats i en serie av gemensamma åtgärder, påverkansarbete mm. Allt detta arbete har summerats i en handbok som bl a innehåller det gemensamma uttalande som har skickats till de nordiska kulturministrarna, påverkanstips och intervjuer med de projektpartners som deltog i alla projektmoment. Nordic Advocacy har genomförts tack vare stöd från Kultur Kontakt Nord.

Handboken vänder sig alltså främst till nordiska kulturaktörer och beslutsfattare. Läs den här: www.wearemore.eu/2013/03/advocacy-advice-and-outcomes-from-nordic-campaign-project-now-online

Läs mer om Nordic Advocacy här: www.intercult.se/nordic-advocacy / Intercult together with Culture Action Europe started the project Nordic Advocacy – aimed at strengthening Nordic cultural actors to act politically and to influence the long-term, structural changes in cultural policy. The project will provide cultural operators with the tools they need to become better advocates for culture at national and European level.

Nordic Advocacy is part of the ongoing European art campaign We are more – act for culture in Europe, which want to affect the EU budget 2014-2020.

Project Swedish participants have been Riksteatern, TILLT, Trans Europe Halles and Intercult – all of which are members of Culture Action Europe. We have participated in several activities and had the opportunity to broaden our network and deepen our understanding of how decision-making at local, national, Nordic and European level are interconnected. Now, our conclusions are gathered in a series of joint actions, advocacy and more. Our work has been summarized in a handbook that includes the joint statement that has been sent to the Nordic culture ministers, advocacy tips and interviews with project partners who participated in all project elements. Nordic Advocacy has been possible with support from the Nordic Culture Point.

This manual is intended mainly for Nordic cultural operators and policy makers. Read it here: www.wearemore.eu/2013/03/advocacy-advice-and-outcomes-from-nordic-campaign-project-now-online

Read more about Nordic Advocacy: www.intercult.se/nordic-advocacy