Det behövs åtgärder för att förbättra förutsättningarna för den kreativa och kulturella sektorn – då denna sektor står inför utmaningar – som övergången till digitalteknik, globaliseringen och en kraftig fragmentering av den europeiska marknaden på grund av kulturella och språkliga gränser.

Ett ständigt problem är tillgången till finansiering för små och medelstora verksamheter som utgör majoriteten av projektsökande till Kulturprogrammet.

Enligt EU står dessa sektorer idag för mellan 3,3 % – 4,5 % av EU BNP och 7- 8 miljoner arbetstillfällen.

EU-kommissionen har nu lagt fram en ny strategi som ska öka tillväxten och sysselsättningen inom kulturella och kreativa sektorer. Den nya strategin innehåller konkreta åtgärder för att öka konkurrenskraften och exportmöjligheter för KKS. Kommissionen vill också underlätta sektorns samarbete med andra policyområden, särskilt näringsliv, turism, regionalutveckling, stadsplanering.

Åtgärderna som kommissionen presenterar fokuserar på färdighetsutveckling, tillgång till finansiering, främjandet av nya affärsmodeller, publikutveckling, tillgång till internationella marknader och förbättrade kopplingar till andra sektorer.

Enligt EU kommissionären Androulla Vassilou är Europas kulturella- och kreativa sektorer nödvändiga för att öka den kulturella mångfalden och bidra till den sociala och ekonomiska utvecklingen i EU:s medlemsländer och regioner.

Läs mer om strategin här:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1012_sv.htm

http://ec.europa.eu/culture/news/20120926-boost-growth_en.htm