Intercult har läst igenom Kulturförvaltningens förslag om kulturstöd, vi är mycket positiva sett till helheten, men har kommit in med synpunkter om bland annat att förtydliga möjligheten att få stöd för Internationellt konstnärligt samarbete och programutbyte från EU.

Vi är mycket positiva till den starka betoningen på att stödja internationellt arbete. Som en del i detta ligger säkert en förhoppning att Stockholms fria kulturliv skall söka och delfinansiera sina projekt genom EU finansiering. Om detta kan ske i högre grad än idag, kan det ge signifikant ökning av medel för att skapa kulturprojekt, vilket skulle skapa mycket goda effekter för Stockholms fria kulturliv.

Vi föreslår därför att Stockholm Kulturförvaltning gör en särskild EU strategi som en del av den allmänna visionen om ökad internationalisering. En strategi som tydligt beskriver hur Kulturförvaltningen vill öka Stockholms fria kulturlivs möjligheter till att initiera, söka, delta och erhålla EU bidrag och på så vis mycket mera aktivt delta i det europeiska samarbetet.

Läs hela remissvaret inklusive konkreta förslag till en EU strategi (PDF)