Den första Xpeditionen, CORNERS North 8-21 augusti 2011, organiseras av CORNERS partner Umeå2014.

Vänder på perspektiven

Från Nordsjön till Bottenviken. En resa som går från kust till kust där vi utforskar det nordliga hörn och inland som utgörs av Västerbotten. Xpeditionen vänder på perspektiven och låter det som annars brukar ses som det perifera nu stå i centrum för att vägleda oss in i dess specifika situation, berättelser och tankegångar.

Vilka lokala nätverk är nödvändiga för att överleva här som människa? Vilka internationella kontakter är en självklar del av vardagen och livet? Vad betyder det att vara del av den samiska ursprungsbefolkning och dess Sàpmi som sträcker sig lång utanför landsgränserna? Hur ser livet ut för den som flyttar in i bygden, ibland rentav till en flyktingförläggning. Hur är det att stanna kvar då så många lämnar? Dessa frågor utforskar vi tillsammans med inbjudna värdar och gäster längs med resan.

Vi träffar lokala konstnärer som driver sin verksamhet såväl här som i andra delar av världen. Vi smittas av den kreativa överlevnadskonst som odlas. Vi undersöker hur nationell och lokal politik blir konkret vardag för invånaren. Och vi gör verklighet av detta genom att delta i fysiskt arbete som ger en praktisk inblick i hur dagligt arbete kan se ut på plats.
CORNERS North – en nyfiken och generös expedition där konstnärliga möten, nya nätverk och framtida samarbeten kommer att odlas och bära frukt!

Tina Eriksson Fredriksson, konstnärlig koordinator av CORNERS North

/

The first Xpedition, CORNERS North 8-21 August 2011, is organised by CORNERS partner Umeå 2014.

Shifting perspectives

From the North Sea to the Gulf of Bothnia. A coast to coast journey exploring this far northern corner and inland that is Västerbotten. This Xpedition will shift perspectives; turning the peripheral into the central, letting the region guide us to its specific stories, situation and thinking.

What local networks are necessary in order to survive here as a person? What international contacts are a natural part of everyday life? What does it mean to be part of the Sami indigenous community and its Sàpmi land extending far beyond national borders? What is life like for those moving into the area, sometimes even as asylum seekers? And how does it feel to remain when so many leave? These are the kind of questions we explore together with our hosts and invited guests on the trip.

We meet with local artists who run their businesses, both here and in other parts of the world. We are caught up by the creative art of survival that is cultivated here. We examine how national and local policies affects everyday life for the residents. And we turn all these matters in to practical and concrete insight by working physically, side by side with local labourers. All arranged by the Xpedition.

CORNERS North – a curious and generous expedition in which artistic interventions, new networking and future collaborations will be nurtured and bear fruit!

Tina Eriksson Fredriksson, artistic co-ordinator of CORNERS North