Ny avhandling visar kulturens värde

Kulturens värde i samhället är underskattad. Det visar John Ambrechts avhandling The Value of Cultural Institutions – Measurement and Description som lades fram i december vid Handelshögskolan I Göteborg.

Kulturens värde är svår att mäta eftersom det snarare handlar om livskvalitet än om ekonomiska effekter, säger John Ambrecht.

Läs mer och ladda ner avhandlingen här…

https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/30684

Sammanfattning klar från European Audiences 2020

Att utveckla publikens sätt att ta till sig och interagera med konst och kulturuttryck av olika slag är en viktig fråga i EU. Kommissionen talar om ett revolutionerande sätt att arbeta med kulturen. Publikutveckling är ett prioriterat område i det nya kulturprogrammet Kreativa Europa. Genom att vidga kulturupplevelser till ett mer aktivt deltagande hoppas man attrahera nya grupper av besökare och vinna såväl sociala och kulturella fördelar såväl som ekonomiska. Det finns dock ett stort behov av lärande och utbyte av erfarenheter inom kultursektorn inom detta område. Konferensen, som lockat över 800 deltagare från hela EU, visade upp en lång rad goda exempel på projekt kring publikutveckling, varav de flesta finansierats av EUs Kultur- och Mediaprogram.

Konferensen European Audiences 2020 and beyond hölls den 16-17 oktober i Bryssel. Access Europa deltog och nu finns en sammanfattning klar att ladda ned här ec.europa.eu/culture/news/20130218-conference-conclusions_en.htm

EUs OMC expertgrupp för kulturell mångfald och interkulturell dialog

Kulturen är ett område där varje land har egen beslutanderätt och EU alltså inte kan lagstifta. Europeiska kommissionen har tillsatt en expertgrupp där man inom ramen för den öppna samverkansmetoden utbyter erfarenheter och samarbetar kring gränsöverskridande kulturfrågor.

En av OMC gruppens viktigaste uppdrag är att hitta metoder för att stimulera ett ökat deltagande i kulturlivet och öka tillgängligheten för alla grupper i samhället.  Expertgruppens första möte ägde rum i september 2012 och inför mötet hade Intercults Chris Torch fått i uppdrag av Kulturdirektoratet att förbereda en presentation av Europas historia med kulturell mångfald och olika politiska strategier samt föreslå möjliga sätt att omvandla interkulturella aktioner till politiska beslut.

Dokumentet kan laddas ner här: www.eenc.info/category/eencdocs/papers-2

Gruppens andra andra möte hade rubriken Kulturell mångfald och interkulturell dialog (fas II) och ägde rum i Bryssel den 11-12 december 2012.
En rad intressanta exempel från olika europeiska projekt för att främja interkulturalism inledde mötet. Därefter talade man om den hemläxa som man fått med sig sen det senaste mötet – att samla goda exempel från sina respektive länder. Man såg intressanta skillnader vad gällde förhållandet mellan det kulturella policyarbetet och den politiska statusen som interkulturalismen åtnjuter. Det visade sig att de goda exemplen var exceptionella och att åtstramningsåtgärder gör att de får stryka på foten. Vidare konstaterades att det är svårt men nödvändigt att hitta metoder för att mäta skillnaden mellan policy och praktik vad gäller kulturell tillgänglighet i samhället.

Ny handlingsplan stödjer nyföretagare inom EU

Nya företag, särskilt små och medelstora, skapar fyra miljoner arbeten varje år, det vill säga de flesta nya arbetstillfällena inom EU.
EU-kommissionen lanserar nu en handlingsplan för att stödja och underlätta för företagare i Europa, med särskilt fokus på kvinnor, äldre, invandrare och arbetslösa. På grund av den höga arbetslösheten anser Kommissionen att det här finns stora möjligheter att frigöra outnyttjade arbetskraftsresurser. Detta vill man göra bland annat genom att hjälpa nya företagare med utbildning och finansiering samt minska krånglet för företagsetablering. Man ser en stor potential i  IKT-sektorn som kommer att stimuleras bland annat genom ökat stöd för webbaserade nystartade företag.

För mer information: europa.eu/rapid/press-release_IP-13-12_sv.htm

Europaforum i Hässleholm uppmärksammar de svensk-tyska kulturrelationerna

Årets tema för Europaforum i Hässleholm den 8- 11 april är “Tyskland-Europas framtid?” och evenemanget invigs måndagen den 8 april av kommissionär Cecilia Malmström.

Jean Monet, fransk affärsman och politiker som räknas till EU:s fäder, har sagt att om han skulle börja om det europeiska projektet så skulle han börja med kulturen.

En av programpunkterna på måndag tar därför fasta på de svensk-tyska kulturrelationerna. Programpunkten heter Kultursamtal: Är Berlin Europas kulturella framtid? Kommer Sverige dra nytta av det?

Moderatorer: Per Svensson, Sydsvenska Dagbladet med Marika Lagercrantz, kulturattaché Berlin och Dr.Thomas Steinfeldt, kulturchef Süddeutsche Zeitung

www.eu-forum.se

Katarina Kvartersdag 2013

Europa Direkt Intercult ansluter sig till firande av det Europeiska Medborgaråret genom att arrangera en medborgardialog på Södermalm under sitt årliga publika evenemang Katarina Kvartersdag som detta år genomför tisdagen den 7 maj 2013.

Det europeiska medborgaråret 2013

I år firar vi Det europeiska medborgaråret 2013, som är tillägnat EU-medborgarna och de rättigheter medborgarskapet medför. Tanken är att uppmuntra dialog mellan myndigheter, samhälle och företag. Events och konferenser kommer att arrangeras runt om i Europa där diskussioner om nuvarande och framtida rättigheter för EU-medborgare kommer att hållas.

Medborgaråret ska öka kunskapen om medborgarnas rättigheter och möjligheter i EU och höja medvetenheten om hur man direkt kan dra nytta av dessa rättigheter genom att rösta i Europaparlamentsvalet .
I Sverige uppmärksammas medborgaråret bland annat genom följande aktiviteter:

•    Medborgardialog om EU 
- Göteborg, 18 feb
 – Stockholm, 15 okt

•    Mediedagarna i Göteborg, 7-8 mars

•    Europaforum i Hässleholm, 7-11 april

•    Europadagen, 9 maj

•    Almedalsveckan, 30 juni-7 juli

•    Europaparlamentsvalet 2014

.

Läs mer på www.eiv.u.se/index.php/europa-direkt/europeiska-medborgararet-2013