Kulturen är ett område där varje land har egen beslutanderätt och EU alltså inte kan lagstifta. Europeiska kommissionen har tillsatt en expertgrupp där man inom ramen för den öppna samverkansmetoden utbyter erfarenheter och samarbetar kring gränsöverskridande kulturfrågor.

En av OMC gruppens viktigaste uppdrag är att hitta metoder för att stimulera ett ökat deltagande i kulturlivet och öka tillgängligheten för alla grupper i samhället.  Expertgruppens första möte ägde rum i september 2012 och inför mötet hade Intercults Chris Torch fått i uppdrag av Kulturdirektoratet att förbereda en presentation av Europas historia med kulturell mångfald och olika politiska strategier samt föreslå möjliga sätt att omvandla interkulturella aktioner till politiska beslut.

Dokumentet kan laddas ner här: www.eenc.info/category/eencdocs/papers-2

Gruppens andra andra möte hade rubriken Kulturell mångfald och interkulturell dialog (fas II) och ägde rum i Bryssel den 11-12 december 2012.
En rad intressanta exempel från olika europeiska projekt för att främja interkulturalism inledde mötet. Därefter talade man om den hemläxa som man fått med sig sen det senaste mötet – att samla goda exempel från sina respektive länder. Man såg intressanta skillnader vad gällde förhållandet mellan det kulturella policyarbetet och den politiska statusen som interkulturalismen åtnjuter. Det visade sig att de goda exemplen var exceptionella och att åtstramningsåtgärder gör att de får stryka på foten. Vidare konstaterades att det är svårt men nödvändigt att hitta metoder för att mäta skillnaden mellan policy och praktik vad gäller kulturell tillgänglighet i samhället.