“Erasmus+” är EU:s nya program för utbildning, ungdom och sport. Det kommer ersätta det ramprogram som finns idag (Life Long Learning och Ung och Aktiv i Europa) och kommer att gälla fullt ut från och med januari 2014 fram till 2020/2021.

Erasmus+ syftar till att öka kompetens och anställbarhet, samt modernisera utbildning och ungdomsarbete. Det 7-åriga programmet kommer att ha en budget på 14,7 miljarder euro. Detta innebär en ökning med 40 % jämfört med nuvarande utgiftsnivåerna och visar EU:s åtagande att investera i dessa områden.
Läs mer
Läs mer om utformningen av programmen på Ungdomsstyrelsen (nationellt kontor för Ung och Aktiva i Europa)
Universitets och Högskolerådet (nationellt kontor för Erasmus+)

Det nya programmet ska, när det är färdigförhandlat och beslutat, ersätta Programmet för Livslångt Lärande. Även andra nuvarande europeiska program, som Ung och Aktiv i Europa, Erasmus Mundus och Tempus, är tänkta att integreras i Erasmus+. Dessutom ska det nya området sport komma in.

Förutom att ge bidrag till enskilda personer, kommer Erasmus+ stödja gränsöverskridande partnerskap mellan utbildning, yrkesutbildning, ungdomsinstitutioner och organisationer för att främja samarbete och länka samman utbildning och arbete för att motverka kompetensbrister och utbildningsklyftor i Europa.

Erasmus+ består av tre delar:

  • Mobilitet (här ingår bland annat Europeisk volontärtjänst, ungdomsutbyten, kompetensutveckling för ungdomsledare, fortbildning, studiebesök, erfarenhetsutbyten).
  • Projektsamarbete (partnerskap och utvecklingsprojekt mellan olika organisationer).
  • Stöd för policyförändring (olika verktyg, metoder och arbetssätt för strategisk utveckling på europeisk policynivå)