Kreativa Europa (CE) är EU:s nya program för de kulturella och kreativa sektorerna för år 2014–2020. Programmet är en sammanslagning och utveckling av de nuvarande programmen Kultur, MEDIA och MEDIA Mundus. Programmet klubbades den 19 november, men formellt behövs fortfarande ett godkännande i Europeiska Ministerrådet som väntas tas i vecka 49.

Budget
Efter tuffa budgetförhandlingar om hela EU-budgeten har kulturprogrammet fått en ökning med 9 % jämfört med nuvarande programperiod. Programmets budget blir därmed € 1.46 miljarder, varav 31 % går till Kultur, 56 % till Media och 13 % till tvärsektoriella initiativ, bland annat ett lånegarantiinstrument.
Kulturdelen ökas med ca 50 miljoner € till 453 miljoner € jämfört med budgeten 2007–2013 på 400 miljoner €.

Vad räcker pengarna till
Varje år kommer programmet att stödja 100 samarbetsprojekt, 60 översättningsprojekt, 25 projekt som genomförs av kulturnätverk och 10 stora plattformar som ska arbeta med artisternas mobilitet.
Programmet kommer också att finansiera Europeiska Kulturhuvudstäder, fyra europeiska priser (litteratur, populär musik, arkitektur), tävlingen för kreativa industrier European Caps of Culture och European Heritage Label.

Samarbetsprojekt
I likhet med nuvarande kulturprogrammet kommer Kreativa Europa att stödja mindre och större samarbetsprojekt. Den maximala projektlängden sätts till 4 år.
Större samarbetsprojekt får en finansiering på 50 % av projektkostnaden och kräver 1 projektledare plus 5 partners. Maxbeloppet att söka är 2 miljoner €Mindre samarbetsprojekt får en finansiering på 60 % (10 % ökning), kräver 1 projektledare plus 2 partners. Maxbeloppet att söka är 200 tusen €.
För att bli godkänd som sökande måste organisationen ha haft en registrerad verksamhet i minst två år.
Alla projekt måste vara transnationella och interdisciplinära.

Nätverk
Verksamhetsstöd för europeiska nätverk tas bort och ersätts av projektansökningar. Såväl existerande som nya nätverk kan söka, med minst 15 medlemmar i 10 länder och 70 % bidrag från CE. Man räknar med endast två utlysningar för nätverk under hela programperioden, den första i december 2013 (deadline mars 2014) och den andra i juli 2016.

Plattformar
Programmet kommer även att finansiera projekt i stora europeiska plattformar som ska arbeta med internationell exponering av nya artister: mobilitet av verk och artister. Dessa plattformar får 80 % projektbidrag från CE.

Översättningar
Programmet kommer att finansiera litteraturöversättningar med 100 000 € för 3–10 böcker, översättning, publicering och ny marknadsföring. Beloppet utgör 50 % av den totala projektkostnaden.

Nya länder
Programmet öppnar för länder i Eastern Partnership och Mediterranean Partnership efter det att länderna undertecknar nationella överenskommelser med Europeiska Kommissionen (Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova and Ukraine (ENP East); Algeria, Egypt, Israel, Jordan, Lebanon, Libya, Morocco, the occupied Palestinian territory, Syria and Tunisia (ENP South)

Lånegarantiinstrumentet
En nyhet i programstrukturen är att i det nya Kreativa Europa programmet kommer kulturella och kreativa sektorn att få tillgång till banklån genom det nya lånegaranti instrumentet som lanseras 2015 och kommer igång 2016. Lånegarantiinstrumentet är till för större verksamheter som kan uppvisa intäktsmöjligheter i sina projekt (t.ex. festivaler).
Lånegarantiinstrumentet är ett av de intressanta nya inläggen i programmet Kreativa Europa. Vad det innebär exakt och hur man kan ta nytta av det kan dock vara svårt att förstå. Läs mer här

Tidsplan för att lansera programmet
Nu i november väntade alla direktorat som är ansvariga för olika program för ett slutgiltigt beslut i Europaparlamentet om EU-budgeten för 2014 och det beslutet togs den 11 november. Europaparlamentet röstade den 19 november om att anta Kreativa Europa, EU:s nya program för de kulturella och kreativa sektorerna 2014–2020. Den första utlysningen kommer den 10 december.
Läs mer om programmet på kulturrådets hemsida.

Länk till kommissionens pressrelease om antagningen av Kreativa Europa