Med syftet att få underlag till översynen av Europa 2020-strategin och få synpunkter på hur strategin kan vidareutvecklas, arrangerade EU-kommissionen ett offentligt samråd från maj till oktober 2014. Nu har Kommissionen publicerat sin analys av resultaten från samrådet.

Analysen publicerades den 2 mars. Av de 755 tillfrågade, kommer 41% från den ideella sektorn, fackföreningar och intressegrupper. Majoriteten (86%) uttryckte “överväldigande stöd” för strategin. De som förehöll sig kritisk påpekade att tillväxten inte längre kan ses som det slutgiltiga målet för strategin. För övrigt så pekar resultaten på ett omfattande stöd till de fem målen av strategin samt till flaggskepps-initiativen, även om de behöver mer samordning och prioritering. Bland de negativa ses bristen av intresse bland nationella regeringar samt lokala aktörer och deras bris på delaktighet i genomförandet. Slutsatsen är dock att det finns både utrymme och intresse för förbättringar.

Läs Kommissionens resultatanalys här: http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/europe2020_consultation_results.pdf