Från och med januari 2011 tar Ida Burén över VD rollen på Intercult. Ida har arbetat med Intercult i sju år och har tidigare haft en producerande och utvecklingsroll på Cirkus Cirkör. Grundare Chris Torch fortsätter i organisationen, nu med mer fokus på internationella projekt men även med expertis och rådgivning.

Ida Burén introducerar sig själv och den nya organisationen

Under mitt yrkesverksamma liv har jag jobbat med scenkonst, både på en organisatorisk nivå och i projekt, som vill göra skillnad, interagera i sitt samhälle och erbjuda nya möjligheter för konstområdets aktörer och publik.

Förutom det långa samarbetet med Chris Torch på Intercult, har jag arbetat på Cirkus Cirkör där jag etablerade Cirkus Cirkör i sitt lokalsamhälle, den mångkulturella förorten Alby, producerade internationella produktioner och drev utvecklingsarbete när Cirkus Cirkör gick från att vara en frigrupp till en institution. Som lokalbo i Alby i 10 år har jag varit aktiv i lokala utvecklingsfrågor och jag har även drivit ett internationellt utvecklingsprojekt med cirkusträning för gatubarn i Senegal.

Jag ser framemot att omsätta denna kompetens och breda erfarenhet i ett omorganiserat Intercult.

Intercult har omorganiserats för att matcha framtida utmaningar. Med mitt ledarskap kommer Intercult fungera som en plattform för kulturella projekt, utbildning och kulturpolitiska aktioner som våra projektledare utvecklar och driver. Den kompetens och den position som Intercult har idag ger oss alla möjligheter att fortsätta förverkliga vår vision, skapa möten över gränser och öppna nya dörrar för upplevelser.

Läs hela kommentaren av Chris Torch om sin nya roll och omorganiseringen /

Starting January 2011 Ida Burén will take over as CEO at Intercult. Ida has worked with Intercult for seven years and earlier held a production and development role at Cirkus Cirkör. Founder Chris Torch continues in the organisation as senior associate. This enables him to engage in international projects and still provide expertise and support to Intercult’s ongoing work.

Ida Burén introduces herself and the organisational change

During my professional life I have worked with the performing arts, both on an organisational level and in projects, that wants to make a difference, to interact with society and offer new possibilities for performers and audience.

Apart from the long time collaboration with Chris Torch at Intercult, I have worked at Cirkus Cirkör where I established Cirkus Cirkör in its local community, the multi cultural Stockholm suburb Alby, produced international new circus shows and managed development when Cirkus Cirkör went from being an independent company to becoming an institution. I have lived 10 years in Alby and have been active in local development issues and also managed an international development project with circus training for street children in Senegal.

I look forward to cultivating this competence and experience within a re-organised Intercult.

Intercult has been reorganised to match future challenges. Under my leadership, Intercult will function as a platform for projects, competence development and cultural political actions driven and developed by our project leaders. Intercult’s competence and status today offers great opportunities to realise our vision, creating encounters across boarders and opening doors for new experiences.

Read the statement by Chris Torch about his new role and the reorganisation