Den gemensamma tillsynen av den finansiella sektorn
På Europeiska rådets möte den 13-14 december diskuterades förslaget om en fördjupad ekonomisk och monetär union (EMU), som Europeiska rådets ordförande Herman Van Rompuy lade fram den 6 december tillsammans med EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso, Europeiska centralbankens ordförande Mario Draghi och Eurogruppens ordförande Jean-Claude Juncker. Förslaget innefattar bland annat frågan om banktillsyn vilket även kommer att diskuteras av EU:s finansministrar. Banktillsynen är en del av ett bredare förslag om att etablera en bankunion inom EU. Europeiska rådet diskuterade även kommissionens tillväxtrapport vilken utgör basen för den så kallade europeiska terminen.
www.regeringen.se/sb/d/6701/a/205253

Kandidatländer
En annan fråga som diskuteras nu är EU’s förhållande till kandidatländerna och deras strävan att bli medlemmar. För närvarande finns fem kandidatländer för ett framtida EU-medlemskap. 2005 blev Kroatien, Makedonien och Turkiet antagna som kandidatländer och 2010 antogs Island och Montenegro. Ansökan har också inlämnats av Albanien och Serbien. Kroatien har kommit längst i förhandlingarna och väntas bli medlem den 1 juli 2013.

Sammanfattning av EU- kulturnämndens sammanträde 26-27 november
Under mötet behandlades förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet Kreativa Europa. De övergripande målen med programmet föreslås vara att värna och främja Europas kulturella och språkliga mångfald samt att stärka den kulturella och kreativa sektorns konkurrenskraft och därigenom bidra till en smart och hållbar tillväxt för alla.
Lånegarantiinstrumentet har också diskuterats. Det syftar till att stärka den finansiella kapaciteten hos den kulturella och kreativa sektorn. Ambitionen var att komma överens om en s.k. partiell allmän riktlinje till förslaget om utformningen av lånegarantiinstrumentet, utan att anvisa några finansiella medel. Budgetprocessen i EU pågår och först när den blir klar tas beslutet om det finansiella instrumentet kan implementeras.

Den svenska ståndpunkten som du kan läsa mer om på regeringskansliets sida är en oförändrad svensk bruttoavgift, men också ett välkomnande av ramprogrammets tydligare koppling till Europa 2020-strategin, samt ett starkare fokus på kulturella och kreativa näringar.
www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Dokument/Bilaga-till-EU-namndens-sammantrade/_H00N2B05EF/?text=true