Tillsammans med Riksteatern och EU-Kommissionen i Sverige planerar Intercult höstens stora kulturpolitiska debatt med Europaperspektiv. Skriv upp dig för mer info nedan!

Förhandlingarna kring EU:s rambudget har börjat och arbetet med förverkligandet av strategin Europa 2020 fortskrider. Utmaningarna är många men så är också möjligheterna.

Bakgrund

EU-strategin kräver högre anställning, produktivitet och social sammanhållning av unionen och medlemsstaterna. I ekonomiska termer står den kulturella och kreativa sektorn för 2.6 % av EU:s totala BNP, och växer 12 % snabbare än övrig ekonomi i medlemsstaterna. Sektorn spelar redan idag en betydande roll när det gäller att främja interkulturell dialog och kompetens; samverka med andra sakpolitiska områden för bättre resultat; säkerställa och vitalisera landsbygdsutveckling; samt internationalisera Europas kreativa näringar på den globala arenan.

Program

Tillsammans med inbjudna svenska EU-parlamentariker, representanter från regeringskansliet och experter från kultursektorn och civilsamhället vill konferensen:

  • uppmärksamma Europa 2020-strategin ur ett kulturperspektiv
  • identifiera kulturens roll och relevans för förverkligandet av Europa 2020
  • synliggöra kultursatsningars positiva effekter för andra politiska områden
  • belysa behovet av starkare kulturprogram och strukturfonder, samt en ökad kulturbudget i EU

Till konferensen välkomnas förtroendevalda politiker, tjänstemän, representanter från kultursektorn och idéburna organisationer från civilsamhället, samt medier. Antalet platser kommer att vara begränsade.

TID: Fredag 9 december 2011, 9:00-15:00
PLATS:
Europahuset, Regeringsgatan 65, Stockholm
KONTAKT
: Iwona Preis, Intercult, iwona.preis@intercult.se +46 70 756 66 44

/

Together with Riksteatern (The National Touring Theatre) and European Commission in Sweden, Intercult is planning this Autumns main cultural political debate with a European perspective, in Sweden.

The negotiations on the EU budget have begun, and the work of realising the EU 2020 strategy is proceeding. There are a number of challenges and just as many possibilities.

Background

The EU 2020 strategy requires increased employment, productivity and social cohesion in the European Union’s member states. In economic terms the cultural and creative sector accounts for 2.6% of EU’s total GDP, and is growing at a rate 12% faster than other economy sectors in the member states. The sector already plays an important role when it comes to developing intercultural dialogue and competence, collaborating with other policy areas for improved results, stabilising and vitalising rural development, and internationalising Europe’s creative industries on the global arena.

Programme

Together with invited Swedish members of the European Parliament, Government Office representatives and experts from the cultural sector and civil society, the conference aims to

  • put focus on the EU 2020 strategy from a cultural perspective
  • identify culture’s role and relevance for the realisation of EU 2020
  • make visible the effects of cultural efforts in other policy areas
  • highlight the need for a stronger Culture programme and regional funds, and an increased budget for culture in the EU

The conference welcomes elected politicians, civil servants, representatives from the cultural sector and civil society NGOs, as well as media. The number of places will be limited.

TIME: Friday 9 December 2011, 9:00-15:00
PLACE
: House of Europe, Regeringsgatan 65, Stockholm, Sweden
CONTACT
: Iwona Preis, Intercult, iwona.preis@intercult.se +46 70 756 66 44