League of Time producerades inom ramen för Black/North SEAS. Performancekollektivet BADco. presenterar en komplex operation i tid. I början av det nya seklet frågar vi oss: Vad händer med all framtida tid när tiden har tagit slut?

Foto Ranka Latinović

Spelas på Orionteatern
16, 17, 18 November 20.00
Biljetter på www.orionteatern.se
The League of Time är beställt av Black/North SEAS, ett Intercult initiativ.

Företa en teatral resa genom framtiden och återberättandet av det förflutna, genom en arkeologi av utopiska sagor och visioner som aldrig realiserats. Kafka’s bild av ett “Amerika” han föreställde sig men aldrig fick chans att besöka, Mayakovskis futuristiska vision “The Flying Proletarian”. Och en resa tvåhundra år in i framtiden där du möter de överlevande medlemmarna av the League of Time: en ufologist, en pilot, en maskin-människa och en kosmonaut, får ett fågelperspektiv på Röda Torget, hör slogans från biokosmister och kikar på amerikansk psykadelisk konst.

absolutely brilliant” Nottingham Visual Arts

Recension av Deleted Messages:
utopisk upplevelse” Anna Ångström SvD


Foto Berndt Uhlig

BADco är ett performancekollektiv baserat i Zagreb, Kroatien. Det består av en kombination av fyra koreografer, två dramaturger och en filosof och skapades år 2000 i en tid då det unga Kroatien återskapade sin identitet och sin relation till det övriga Europa. BADco har sedan dess forskat och utvecklat scenföreställningar. Genom att bland annat utforska relationer mellan scen och publik, undersöka vilka arkitektoniska förutsättningar som krävs för att skapa en scenupplevelse samt problematisera kommunikationsmetoder har BADco skapat sig ett namn som ett av Europas mest originella och konstnärligt intressanta kollektiv. Intercult har samarbetat med BADco under många år och bjuder dom nu till Sverige för fjärde gången.

Recension av Deleted Messages, av Anna Ångström SvD:
Ensemblen lyckas skickligt balansera detta känsliga tillstånd så att vi slappnar av och börjar le, ta ögonkontakt. Det främmande blir bekant, och just när processen växer är föreställningen över.
Kvar i rummet finns en värme, men också tankar om hur vi anpassar oss. Grunden för Badcos arbete må vara teoretiskt och konceptuellt; om konst och demokrati, om gränser och de subtila koder vi sänder och tar emot. Men det som gör Deleted messages till en lätt utopisk upplevelse är känslan av att leva här och nu. Ta ansvar.

Författare: Pravdan Devlahović (performance och koreografi), Ivana Ivković (dramaturgi), Ana Kreitmeyer (performance och koreografi), Tomislav Medak (dramaturgi och performance), Goran Sergej Pristaš (regi), Nikolina Pristaš (koreografi), Zrinka Užbinec (performance och koreografi).

Medarbetare: Helge Hinteregger i Jasmin Dasović (ljud), Tor Lindstrand (scenografi), Daniel Turing (mjukvara), Silvio Vujičić (kostym), Alan Vukelić (ljus).

Översättare: Marina Antolković, Alisa Terekhova, Marina Miladinov

Producent: Lovro Rumiha

Baserat på texter och verk av Franz Kafka, Vladimir Mayakovski, Aleksei Kapitonovich Gastev, Július Koller, Georg Schoelhammer, Factory of the Excentric Actor, U.S.C.O., Konstantin Melnikov, Joe Meek, Stano Filko, Owen Hatherley

Samproducenter: BADco., Drugo more, Croatian National Theater Ivan pl. Zajc
Med stöd av: Zagreb City Council for Education, Culture and Sport; Ministry of Culture of Republic of Croatia
Produktionen förbereddes på Culture Center Novi Zagreb and Prostor+ in Rijeka.

The League of Time är finansierat av EU Culture 2007-2013.

Premiär: Juli 2009 in Rijeka, Kroatien /

The League of Time is produced within the framework of Black/North SEAS. The performance collective BADco. presents a complex operation in time. At the beginning of the new century we ask ourselves: What happens to all future times whose time has run out? What happens when the founding social narratives no longer offer the key to understanding reality?

Photo Ranka Latinović

Presented at Orionteatern
16,17,18 November 20.00
Tickets at www.orionteatern.se

The League of Time is commissioned by Black/North SEAS, an initiative of Intercult.

Embark on a theatrical journey through parables of the future and recapitulations of the past, through an archeology of utopian tales and visions never realized. Kafka’s parallel world of an imaginary “Amerika” he never had the chance to visit, the futuristic vision of Mayakovski’s “The Flying Proletarian”. A flight two hundred years into the future during which you will meet the surviving members of the League of Time: an ufologist, a pilot, a man-machine and a cosmonaut, get a bird’s eye view of the Red Square, hear slogans of biocosmists and peak into American psychedelic art.

absolutely brilliant” Nottingham Visual Arts

review of Deleted Messages:
utopian experience” Anna Ångström SvD


Photo Berndt Uhlig

BADco. is a collaborative performance collective based in Zagreb, Croatia.

As a combination of four choreographers, two dramaturgs and one philosopher, since its beginning (2000), BADco. has systematically focused on the research of protocols of performance, presenting and observing through structuring its projects around diverse formal and perceptual relations and contexts.

BADco. reconfigurers established relations between performance and audience, challenging perspectival givens and the architectonics of performance, problematising of communicational structures – all of which makes BADco. an internationally significant artistic phenomenon and one of Europe’s most original performance experiences.

Intercult has collaborated with BADco. during several years and invite them to Sweden for the fourth time.

Review of Deleted Messages, by Anna Ångström, Svenska Dagbladet:
… The ensemble manages skilfully to balance this sensitive state so that we relax, smile, make eye contact. The strange becomes familiar and just when the process matures, the performance is over.
The room is left full of warmth, but also of thoughts about how we adapt. The basis for BADco.’s work is both theoretical and conceptual; about art and democracy, about borders and the subtle codes we send and receive. But what makes Deleted Messages a somewhat utopian experience is the feeling of living here and now. Take responsibility.

Authors: Pravdan Devlahović (performance and choreography), Ivana Ivković (dramaturgy), Ana Kreitmeyer (performance and choreography), Tomislav Medak (dramaturgy and performance), Goran Sergej Pristaš (directing), Nikolina Pristaš (choreography), Zrinka Užbinec (performance and choreography).

Collaborators: Helge Hinteregger i Jasmin Dasović (sound design), Tor Lindstrand (set design), Daniel Turing (software), Silvio Vujičić (costume design), Alan Vukelić (light design).

Translators: Marina Antolković, Alisa Terekhova, Marina Miladinov

Company manager: Lovro Rumiha

Based on texts and works by Franz Kafka, Vladimir Mayakovski, Aleksei Kapitonovich Gastev, Július Koller, Georg Schoelhammer, Factory of the Excentric Actor, U.S.C.O., Konstantin Melnikov, Joe Meek, Stano Filko, Owen Hatherley

Coproducers: BADco., Drugo more, Croatian National Theater Ivan pl. Zajc
Supported by: Zagreb City Council for Education, Culture and Sport; Ministry of Culture of Republic of Croatia
The production was prepared at the Culture Center Novi Zagreb and Prostor+ in Rijeka.

The League of Time is funded by EU Culture 2007-2013.

Premiere: July 2009 in Rijeka, Croatia