Belgien tar över ordförandeskapet

Den 1 juli tar Belgien över som ordförandeland i EU. Efter ett nationellt val som såg ett av de flamländska separatistpartierna få stort stöd finns det vissa frågetecken om hur välkoordinerat det belgiska ledarskapet kommer att vara under ordförandeskapet. Belgien har tillsammans med Spanien och Ungern lagt fram ett gemensamt program för sina ordförandeskap, det s.k EUTrio programmet, med gemensam logga och informationskanaler.
Läs mer om Belgiens valresultat

Läs mer om ordförandeskapet

Ida Burén bidrar med spaning från musikernas Senegal till Konstnärsnämndens nyhetsbrev Koppla[eng]Ida Burén writes about Senegal for the Swedish Arts Grants Committee[/eng]

Våren 2009 spenderade Ida Burén tre tjänstelediga månader i Senegal för att arbeta med ett av hennes hjärteprojekt föreningen Djef Djel. Då passade hon på att skriva ett par artiklar för Konstnärsnämndens nyhetsbrev Koppla, det “kulturspejarprojekt” som på uppdrag av Kulturdepartementet ska informera om internationella och interkulturella nätverk inom konsten.

Läs en av artiklarna “Musikernas villkor i ett stjärnspäckat Senegal”[eng]Last Spring, 2009, Intercult’s managing director Ida Burén spent 3 months in Senegal working with a project close to her heart, the association Djef Djef. During this time she also wrote a couple of articles for the Swedish Arts Grant Committee‘s newsletter Koppla, a “culture spy” project commissioned by the Swedish Government to inform about international and intercultural networks within the arts.

One of the articles is now available (in Swedish)[/eng]

Viktig kompetensutveckling för kulturentreprenörer och projektledare från Armenien, Azerbaijan, Georgien och Turkiet[eng]Important capacity building for cultural entrepreneurs and managers from Armenia, Azerbaijan, Georgia and Turkey[/eng]

Idag inleds Black Sea Academy i Istanbul. European Cultural FoundationOpen Society Institute och Istanbul Bilgi University, inom ramen för STEP Beyond mobility program, arrangerar denna 6 dagar långa plattform för komeptensutveckling för kulturentreprenörer och projektledare från Armenien, Azerbaijan, Georgien och Turkiet. Chris Torch, Intercult, är på plats som en av instruktörerna. Syftet med plattformen är att utveckla färdigheterna och nätverken bland kulturarbetare i EUs grannländer. Dessa kulturarbetare, 29 personer, har en viktig uppgift att genom det egna arbetet utveckla de lokala strukturerna för kulturproduktion i sina hemländer.[eng]Today the Black Sea Academy begins in Istanbul. The European Cultural Foundation, the Open Society Institute and the Istanbul Bilgi University, in the framework of the STEP Beyond mobility program, have arranged this 6 day platform for capacity building for cultural entrepreneurs and managers from Armenia, Azerbaijan, Georgia and Turkey. Chris Torch, Intercult, is present as one of the trainers. The aim of the platform is to develop the skills and networks of cultural workers in neighbourhood countries of the EU. These cultural workers, 29 people, have an important task to develop the local structures for culture production through their own work, in their home countries.[/eng]

EUs diplomatkår på väg

Europaparlamentet och EUs höga representant för utrikesfrågor, Baroness Catherine Ashton, har kommit överens om de regler och förordningar som skall gälla för EUs diplomatkår. Kåren skall vara på plats till den 1 december 2010. Syftet är att sammanföra de funktioner som krävs för att EUs utrikespolitiska mål skall kunna uppnås på ett kompetent och konsekvent sätt.
Läs mer om Europaparlamentets och Catherine Ashtons överenskommelse

Läs mer om diplomatkåren

Sex kulturorganisationer vägleds till internationell finansiering

Över sextio projektidéer skickades in i februari för att söka vägledning till internationell finansiering från Europeiskt Resurscentrum för Kultur på Intercult. Kulturinstitutioner, fria grupper, kommuner, intresseföreningar/förbund och producenter var representerade bland projekten som kom från hela landet.

Chris Torch, Intercult säger:
Vi på Intercult är nöjda med att ha nått ut brett, men framförallt så är antalet och den geografiska spridningen bland projektidéerna ett positivt tecken på att kulturoperatörer i Sverige vill ingå i internationella partnerskap.”

De utvalda projekten kommer från Supermarket, Riksteatern, Stockholms konserthus, Dramalabbet, Sveriges Författarförbund och Himlabacken i Skåne.

Ytterligare ett par projekt kommer att få vägledning i denna omgång och presenteras senare. Vägledningen är en ny modell för djupgående stöd som Intercult utvecklar formerna för tillsammans med de verksamheter som har valts ut. Målet är att fler internationella kultursamarbeten med Sverigebaserade initiativtagare ska nå hela vägen fram till finansiering och utveckla en plan för ett lyckat genomförande. Resultaten av initiativet kommer att framgå under våren 2011.

Mer information
Chris Torch, konstnärlig ledare, Intercult
070 – 554 10 23

Vanessa Ware, kommunikationsansvarig, Intercult
vanessa.ware@intercult.se, 08 – 644 10 23, 070 – 750 2454

ERK och liknande verksamheter i Europa
Intercult driver och utvecklar formerna för Europeiskt Resurscentrum för Kultur på uppdrag av Kulturdepartementet, sedan 2008. Intercults resursmodell är grunden för arbetet med ERK och bygger på den roll vi spelar i Sverige och Europa och har utvecklat under femton års tid. Modellen kombinerar förmedling av erfarenhet, expertis och internationellt nätverksarbete.

I Europa har det visat sig vara ett framgångskoncept att lägga ut uppdraget att öka samarbeten på Europanivå till fristående organisationer. I bland annat Frankrike, England, Polen och Holland ansvarar externa organisationer för att hjälpa aktörer i respektive lands kultursektor att etablera och hitta finansiering till internationella samarbeten. Fördelarna är bland annat att fristående organisationer har ena foten i det fria kulturlivet och kan erbjuda konkret rådgivning och stöd.

Chris Torch till European Museum Forums board of trustees[eng]Chris Torch on the board of trustees for the European Museum Forum [/eng]

European Museum Forum (EMF) arbetar för ökad kvalitet för besökare på Europas museum och att stärka museers roll i samhället, med stöd av Council of Europe. Varje år delas European Museum of the Year Award ut för att uppmärksamma nyöppnade eller ombyggda museum. Chris Torch, konstnärlig ledare på Intercult, valdes in till EMFs board of trustees i samband med 2010 European Museum of the Year Award – en konferens och prisutdelning i Tampere i Finland i slutet av maj.[eng]European Museum Forum work for a higher quality for visitors at European museums and to strengthen the role of museums in society, with kind endorsement from the  Council of Europe. Each year the European Museum of the Year Award is given to a newly opened or refurbished museum. Chris Torch, artistic director at Intercult joined the board of trustees in connection with the 2010 European Museum of the Year Award – a conference and award ceremony in Tampere, Finland.
[/eng]

Toppmöte i Bryssel om finansregler[eng]Toppmöte i Bryssel om finansregler[/eng]

Den 17 juni möts EU-ländernas ledare för att diskutera hur man ska undvika de problem som Greklandskrisen åsamkat eurozonen och EU:s ekonomi. Tyskland och Frankrike vill införa sanktioner som skulle innebära att fördraget som trädde i kraft i december behöver omförhandlas. Andra länder, däribland Sverige, vill hitta metoder som kan genomföras inom ramarna för det nuvarande Lissabonfördraget.

Läs mer om toppmötet

[eng](In Swedish)[/eng]

Sverige diskuterar EU2020[eng]Sverige diskuterar EU2020[/eng]

Den 8 juni hölls en konferens om hur Sverige ska ta till sig EU:s tillväxtstrategi EU2020. En rad representanter från myndigheter, civila samhället, intresseorganisationer och officiella organ från alla nivåer samlades för att hitta svar på frågor som: Hur tog vi till vara möjligheterna med Lissabonstrategin? Vad hade vi kunnat göra bättre? Vad ska vi ta med oss till nästa strategi? Vilken roll har den lokala och regionala nivån? Hur ser vi till att Europa får en smart och hållbar tillväxt för alla?

EDI var där tillsammans med andra Europa Direkt-kontor. EDI samlade information och förde kultursektorns talan som även den är en uttalad del av EU2020-strategin.
Regeringens kommentar till tillväxtstrategin.

Mer information om strategin.

[eng](In Swedish)[/eng]