European Audiences 2020 – and beyond, i Bryssel den 16-17 oktober

Europakommissionen och DG Culture & Education arrangerar en publikutvecklingskonferens i Bryssel den 16-17 oktober. Konferensen tema är ”European audiences 2020 and beyond”. Omkring 22 talare kommer att debattera ämnet i fyra olika paneler med bland annat Chris Torch från Intercult som moderator.

Konferensen är en del av ett omfattande Culture in motion 2012- program som startar i Bryssel den 15 oktober och avslutas den 17 oktober kl.16.00. Anmälningsblanketten finns på www.cultureinmotion.eu

Läs mer…

Under publikutvecklingskonferensen så diskuteras det hur man ska satsa på en långsiktig publikutveckling för europeiska kulturverk. Publikutvecklingen kommer att diskuteras på ett konkret, handgripligt sätt.

För mer information om programmet gå in på: ec.europa.eu/culture/news/20120711-audiences_en.htm

Observera att plattformen Access Europa arrangerar en medlemsresa till konferensen. Mer information finns på www.accesseuropa.se eller iwona.preis@intercult.se

Imagining Europe 4-7 oktober i Amsterdam

European Cultural Foundation inbjuder till Imagining Europe. Musiker och artister samlas i Amsterdam för att debattera och uppträda. Ämnet för debatten är aktuella frågor som berör Europas framtid.

Européer frågar sig vad det betyder att vi är med i EU och om de vill fortsätta att vara en del av EU. Vad ska hända med Europas ekonomiska och kulturella framtid? ECF bjuder in till det fyra dagar långa eventet, Imagining Europe. Ledande debattörer och artister kommer att utforska dessa frågor genom musik, uppträdanden, film, utställningar och debatter.

För mer information gå in på: www.culturalfoundation.eu/imagining-europe

European Cultural Fondation inbjuder till en konferens med kulturdebatt den 19 september 2012 i Amsterdam

Några av Europas ledande kulturdebattörer har bjudits in att debattera. Debatten heter, Beyond markets: culture and creative industries in the Eu’s external relations. Högt uppsatta beslutsfattare, artister, akademiker, med flera kommer att diskutera hur kulturella intressen, ekonomiska intressen och sociokulturella värderingar kan sammanföras på ett meningsfullt sätt i arbetet med att förändra förhållanden i Europa.

More Europe är initiativtagare till debatten. Den samarrangeras med European Cultural Foundation, SICA (Dutch Centre for International Cultural Activities) och EUNIC Netherlands.

More Europe är en 12 månaders kampanj som ska påverka politiker och beslutsfattare att sätta kultur i centrum för EU:s externa affärer. More Europe ser på hur kultur och kreativa industrier kan bidra till kulturell diplomati och kulturella relationer. Kampanjen vill belysa vikten av kulturens i EU:s externa relationer.

Mer information om More Europe hittar du här: www.moreeurope.org/

Mer information om debatten och deltagaranmälan hittar du här: www.culturalfoundation.eu/content/join-debate-culture-and-external-relations-europe?utm_source=MailingLijst&utm_medium=e-mail&utm_campaign=26-07-2012

Weaving politics 14-16 december, Dansens Hus, Stockholm.

Internationell tvärvetenskaplig konferens om koreografi, mänskliga rättigheter och våld. Konferensen bjuder in till tre dagar av diskussioner, föreläsningar och koreografiska event. Kan koreografi användas som ett politiskt verktyg i arbetet för mänskliga rättigheter och arbetet mot våld i världen?

Registreringen är öppen via www.weavingpolitics.se/registration.

Det koreografiska verket Human Writes, Av William Forsythe och Kendall Thomas kommer att framföras av The Forsythe Company och gäster ur Cullberg Baletten och ccap. Weaving politics initiativtagare är Cristina Caprioli som är koreograf, ccap artistic director och Professor vid Stockholms dans och cirkus högskola.

Läs mer: www.weavingpolitics.se/

Tips om aktuella ansökningsdatum!

Månadens lista över aktuella utlysningar i Europa, Norden och Sverige tipsar om European Cultural Foundation, Grundtvig, Ungdomsstyrelsen, MEDIA Mundus, Innovativ Kultur och Kulturprogrammet.

Kulturprogrammet

Observera det nya datumet!
Datum för inlämning av ansökningar om stöd för fleråriga projekt och samarbetsprojekt till Kulturprogrammet är framflyttat till den 7 november. Även ansökningar om stöd för kulturfestivaler har fått en ny deadline som är den 5 december!
Mer info finns på EACEA:

eacea.ec.europa.eu/culture/programme/calendar_en.php

Ansökningar till Innovativ Kultur

Innovativ Kultur skall stödja kulturell och konstnärlig förnyelse. Det innebär att fonden kan bidra med initialt stöd till att bryta ny mark inom konst- och kulturområdet för att pröva nya idéer och verka gränsöverskridande. Fonden stöder projekt som har autenticitet och trovärdighet.

Ansökningar till höstens omgång ska vara inne senaste den 17 september, klockan 17:00. På hemsidan under fliken Ansök finns information om hur du går till väga för att skicka in en ansökan.

www.innovativkultur.se

Ansökningar till Ungdomsstyrelsen

Ungdomsstyrelsen ska fördela cirka 3 miljoner kronor till organisationer och stiftelser för att de ska belysa EU:s framtidsfrågor. Förordning och instruktioner till ansökan kommer inom kort. Sista ansökningsdatum är satt till 15 oktober.

www.ungdomsstyrelsen.se/kat/1%2C2070%2C2157%2C00.html

Ungdomsstyrelsen informerar också om att EU-kommissionen har två utlysningar om bidrag:

Partnerskapsprojekt – med aktörer som är engagerade i ungdomsfrågor på europeisk nivå.

Ansök om bidrag för partnerskapsprojekt senast 17 september.

Projekt som främjar nyskapande och kvalitativa inslag på området icke-formellt lärande och ungdomsarbete.

Ansök om bidrag för nyskapande projekt senast 3 september.

På Ungdomsstyrelsens hemsida finns direktlänkar till EU-kommissionen dit ansökan skall skickas.

Lär dig skriva EU ansökan

Ungdomsstyrelsen genomför kurser för den som vill lära sig hur man skriver en ansökan inom EU-programmet Ung och Aktiv i Europa. Nästa kurs äger rum den 10 september. Sista dag för anmälan är 5 september.

Ungdomsutbyte: skrivarstuga den 10 september

Life Long Learning – planera dina projekt för 2013 redan nu! Comenius, Erasmus, Grundtvig, Leonardo da Vinci samarbetsprojekt och nätverk har deadline för ansökan 31 januari 2013. Resultaten publiceras i juni 2013. Ansökningsblanketter läggs ut på Internet den 28 september 2012.

ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc78_en.htm

MEDIA Mundus

MEDIA Mundus är Europeiska Unionens stödprogram för samarbeten mellan europeisk filmbransch och bransch i tredje land inom områdena utbildning, distribution, marknadsaktiviteter och spridning av audiovisuella verk. Sista ansökningsdatum är 28 september.

www.sfi.se/sv/MEDIA-Desk-Sverige/MEDIA-Mundus/

Har du stött på problem när du har rest, studerat, arbetat eller bott i ett annat EU-land?

Som medborgare i ett EU-land är du också EU-medborgare. Förutom de rättigheter du har i ditt eget land har du också rättigheter som gäller i alla de 27 EU-länderna och som slås fast i EU:s fördrag.

Berätta om dina erfarenheter i Europeiska Kommissionens samråd om rättigheter som EU-medborgare som pågår till den 9 september. Samrådet riktar sig till alla EU-medborgare och organisationer. Dina synpunkter och eventuella idéer hjälper Kommissionen att ta fram förslag på förbättringar till nästa rapport om EU-medborgarskapet, som kommer 2013.

ec.europa.eu/news/justice/120820_sv.htm

Kulturarvsdagen – 9 september (European Heritage Day 2012)

Denna dag firas i hela Europa. Du kan ta del av historiska platser som öppnas upp speciellt för denna dag och unika event i 50 länder i Europa. I Sverige är årets tema: Under ytan. Alla spår av människans historia har under åren blivit dolt under marken, vattenytan, under golvet, under tapeten etc. Det är Riksantikvarieämbetet som är samordnare för dagen.

Du kan läsa mer om temat och vad som händer i Sverige och Europa i länkarna nedan.

ec.europa.eu/culture/events/20120713-european-heritage-days_en.htm

www.raa.se/cms/extern/aktuellt/ehd_2012/kulturarvsdagen.html

Europeiska Samarbetsdagen – 21 sept (European Cooperation Day 2012)

Den 21 september firas den Europeiska samarbetsdagen över hela Europa. Över 40 nationer firar lokala samhällens samarbeten och relationer över landgränserna. Européer bidrar med idéer och samarbetar med varandra över nationers gränser. Vilket leder till att man bättre kan hitta lösningar på gemensamma problem. Under veckan 17-23 så kommer lokala events att äga rum runt om i Europa.

Dessa dagar är förutom ett roligt event ett utmärkt tillfälle att se hur lokala initiativ har förbättrat livssituationen för människor genom att bidra till jobb, bättre sjukvård, bättre skydd för miljön mm.

För mer information gå in på: www.ecday.eu

Grundtvig-stipendiat från Intercult reser till Oxford

Iwona Preis har under våren 2012 fått stipendium från Grundtvigprogrammet för en fortbildning i Oxford i ”English for effective communication”.

Genom Grundtvigprogrammet kan man söka stipendier för fortbildningskurser som genomförs i ett annat europeiskt land. Programmet vänder sig till alla som arbetar inom vuxenutbildning eller, som i Iwonas fall, till de som är verksamma inom området vuxnas lärande.

Sista ansökningsdatum i år är den 17 september. Utlysningar för 2013 är inte publicerade ännu men Grundtvig programmet brukar ha utlysningar tre gånger per år, i januari, april och september. För att söka sommarkurser gäller utlysningen i januari.

Syftet är att inspirera till individuell vidareutveckling i yrkesrollen genom kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte och nätverkande med deltagare från andra europeiska länder. Internationella Programkontoret, som är det svenska programkontoret för de EU-program och andra internationella program inom utbildningsområdet som regeringen har beslutat om, anger olika kategorier av möjliga sökande, bland annat medarbetare som arbetar med interkulturell utbildning, kursledare för icke-formell vuxenutbildning, internationaliseringsansvariga på en myndighet eller organisation.

Intercults VD Ida Burén har 2011 med stöd från Grundtvig deltagit i en europeisk fortbildningskurs i Paris ”Art diversity and integration ”

Språkkurser är en mycket intressant form av kompetensutveckling för alla oss som är engagerade i internationella samarbeten. Språkkurserna kan främst sökas av lärare men det finns även möjlighet att söka för de som arbetar på kulturorganisationer och deltar i ett Grundtvig partnerskapsprojekt och som behöver utveckla sina språkkunskaper.

Du kan hitta en kurs på egen hand eller leta i den europeiska databasen på: ec.europa.eu/education/trainingdatabase/

Testa gärna och se om du hittar en kurs som intresserar dig!

www.programkontoret.se/sv/Erbjudanden/Kompetensutveckling/

Kulturarvsdagen (European Heritage Day) 9 september 2012

Denna dag firas i hela Europa. Du kan ta del av historiska platser som öppnas upp speciellt för denna dag och unika event i 50 länder i Europa. I Sverige är årets tema: Under ytan. Alla spår av människans historia har under åren blivit dolt under marken, vattenytan, under golvet, under tapeten etc. Det är Riksantikvarieämbetet som är samordnare för dagen.

Du kan läsa mer om temat och vad som händer i Sverige och Europa i länkarna nedan.

ec.europa.eu/culture/events/20120713-european-heritage-days_en.htm

www.raa.se/cms/extern/aktuellt/ehd_2012/kulturarvsdagen.html