År 2015 står flera utvecklings- och biståndspolitiska frågor högt på den globala agendan. Millenniemålen löper ut och ska ersättas av en ny hållbar utvecklingsagenda. Andra viktiga hållpunkter under nästa år är COP21 och mötet om utvecklingsfinansiering i Addis Abeba. Med anledning av bland annat detta har EU utnämnt år 2015 till det Europeiska året för utvecklingssamarbete (European Year for Development, EYD2015). Sedan 1983 bär varje år i EU ett särskilt tema, och EYD2015 är det första som är av global karaktär.
Syftet med EYD2015 är att skapa en gemensam utgångspunkt för EU, medlemsstater, civilsamhällesorganisationer och allmänhet att diskutera globala frågor och EU:s roll i världen. Vad har EU, som tillsammans med medlemsstaterna är världens största biståndsgivare, åstadkommit på utvecklingsområdet och vilka utmaningar kvarstår?