EU:s nya ramprogram för forskning och innovation, Horisont 2020, lanserades vid årsskiftet. Programmet är EU:s största satsning på forskning och innovation och kommer att ha en budget på närmare 70 miljarder euro under perioden 2014-2020. Vinnova, som är ansvarig för programmet i Sverige, anordnar nationella informationsmöten om de olika tematiska delarna av ramprogrammet.

Vid informationstillfällena presenteras innehållet i de första utlysningarna inom respektive område av talare från EU-kommissionen. Medverkar gör också representanter från respektive programkommitté och nationella kontaktpersoner i Sverige. De flesta informationsmöten hålls på engelska  på VINNOVAs kontor i Stockholm men du kan också följa respektive möte via VINNOVAs webbplats: www.vinnova.se.

På webbplatsen finns också mer information om programmet och de kommande mötena.