Rapport från Det Europeiska Projektets Framtid
Idag släpps rapporten från decemberkonferensen som var startskottet för en viktig debatt mellan Kulturministern Lena Adelsohn Liljeroth, EU-kommissionens Vladimir Sucha och Sveriges kulturliv. Vilken är Sveriges roll i EU:s framtida kulturpolitik?  Vad är EU-kommissionens argument för att kultur ska bli ett prioriterat område  i EU:s budget? Vad blir konsekvenserna av att stödet till kultur och media nu  slås samman till ett program?

I rapporten ger kulturekonomen Tobias Nielsén sin bild av konferensen, han reflekterar kring den kulturpolitiska utvecklingen att slå samman EU:s kultur och mediaprogrammen till ett – Kreativa Europa och det svenska mottagandet på regional, nationell och europeisk nivå.

Intercult har identifierat fem lärdomar från konferensen att ta med i det fortsatta arbetet att driva frågan om kulturens roll i Europa och att Sverige ska ställa sig bakom Kreativa Europa och den föreslagna ökningen på 37%.

Lena Adelsohn Liljeroth lovade en fortsatt dialog med kulturlivet på konferensen, och på fredag har Kulturdepartementet bjudit in till ett första rundabordssamtal om Kreativa Europa. För mikrorapporter därifrån följ Intercults VD Ida Burén på Twitter.

Tobias Nielsén skriver: “Är det en gemensam kulturpolitik som ska föra Europa framåt? Detta förs fram som ett av syftena med förslaget och idéprogrammet Kreativa Europa. Två saker är anmärkningsvärda med detta förslag och hur det har mottagits. Den ena är hur EU:s syn på kultur och kulturpolitik har förändrats. Den andra är att det blivit alltmer godkänt att betrakta kulturen från ett nyttoperspektiv, om än med ett uppsåt att föra kulturens roll in mer mot ett politiskt centrum.
Idéprogrammet Kreativa Europa kommer inte som en överraskning. Snarare innebär det holistiska angreppssättet – att presentera kulturen som en motor i en samhällsutveckling och samla den kommersiella och icke-kommersiella kulturen sida vid sida – att man även på europeisk nivå gör det som otaliga europeiska regioner gjort under det senaste decenniet. Dessutom har en europeisk kulturpolitik börjat bli allt synligare. Det är en utveckling som inte kan förbises och som bör diskuteras även från ett svenskt perspektiv för att dels tillgodose sina intressen, dels dra nytta av möjligheter som finns. Konferensen 9 december i Stockholm var på så sätt en kick-off för ett viktigt samtal.

Ladda ner rapporten (PDF)

Intercult hoppas att rapporten inspirerar och skapar ytterligare engagemang att driva frågan vidare i alla läger.
Alla kan göra en omedelbar insats genom att skriva under we are more-uppropet eller delta i diskussionen på ett av Europa Direkt Intercults seminarier om Kreativa Europa.

Mer om Det Europeiska Projektets framtid – en konferens om kulturens roll i förverkligandet av  Europa 2020-strategin.
Ett samarbete mellan Intercult, Riksteatern och EU-Kommissionen i Sverige.
9 december samlades 200 personer – såväl politiker som representanter för kulturlivet –  kring EU-Kommissionens förslag om kulturens roll  i EU:s framtid. Kulturlivets beslutsfattare, institutionschefer,  branschföreträdande organisationer och det fria kulturlivet deltog för att ta reda på hur Sverige ska agera i frågan om kultur på Europanivå.

Läs mer om konferensen, programmet och talarna:  www.intercult.se/deteuropeiskaprojektetsframtid

För  frågor och intervjuer kontakta

Vanessa Ware, kommunikationsansvarig,  Intercult
vanessa.ware@intercult.se, T: 08 644 10 23, M: 070 750 24  54

Intercult arbetar för att internationalisera svenskt kulturliv.  Vi skapar storskaliga transnationella och gränsöverskridande konstprojekt. Vi  är aktiva på den kulturpolitiska arenan i Sverige och Europa. Vi driver  Europeiskt Resurscentrum för Kultur (ERK) och Europa Direkt, som riktar sig  till kulturaktörer som söker verktyg och perspektiv för att arbeta  internationellt och interkulturellt.

Intercult har verksamhetsstöd från  Statens Kulturråd, Stockholms kulturförvaltning och Stockholms läns landsting.  Våra projekt stöds av EU:s kulturprogram, Svenska Institutet, Kulturkontakt  Nord och regional och lokal finansiering där vi  verkar.
www.intercult.se