Vi tackar våra medlemmar för första året med Access Europa!

Året går så sakteligen mot sitt slut och vi på Intercult tittar tillbaka på det som har hänt med Access Europa sedan starten i maj 2012.

Branchplattformen har idag 44 medlemmar, allt från kulturskapare som har valt att bli individuella medlemmar till mindre och store kulturorganisationer, kommuner och regioner. Vi har träffats två gånger på plattformsmöten och varit tillsammans på en mycket uppskattad studieresa i Bryssel. Medlemmarna har blivit inbjudna till ett special insatt seminarium om Kreativa Europa med Ann Branch, Head of Unit DG Education and Culture, Culture Programme and Actions. Den 6 december har vi mitt i värsta snöstormen tillsammans med andra diskuterat kulturens roll för demokrati och samarbete över gränserna på konferensen Det Europeiska projektets framtid – Del II.

Aktiviteterna fortsätter under 2013 och man kan anmäla sig till Access Europa närhelst under året – medlemskapet gäller nämligen ett år från inträdesdatumet.

Vill du läsa mer om Access Europa och anmäla dig, din organisation eller myndighet, ta gärna en titt på www.accesseuropa.se. Där finns såväl information som anmälningsblanketten. Eller ring och prata med projektledaren Iwona Preis: 070 756 66 44.

GOD HELG till er alla och på återseende nästa år!

Access Europa är till för alla kulturaktörer I Sverige! Man kan bli medlem som person, organisation, kommun, region, egen företagare- alla intresserade är välkomna att ta del av vårt erbjudande om kompetensutveckling som leder vidare ut i Europa och världen!
Plattformen är också ett nätverk med kultur och intresse för europeiska projekt som gemensamma nämnare.

Tack alla deltagare för er medverkan vid Det Europeiska Projektets Framtid – Del II

Konferensen blev fullbokad och vi tackar alla medverkande, på och framför podiet, för att ha bidragit till att göra dagen innehållsrik och tankeväckande!

Många trotsade den 6 december vädermakterna och kom för att delta i årets debattkonferens på Europahuset i Stockholm.

Konferensen, som arrangerades av Intercult/Europa Direkt Intercult i samarbete med Riksteatern och Europakommissionen i Sverige, samlade drygt 100 deltagare och blev mycket uppskattad. Ett större intresse för EU-frågor har väckts hos många.

Birgitta Englin, VD för Riksteatern, sa i sitt öppningsanförande att samhället behöver grovvisioner för det samhälle vi vill uppnå även på andra sidan av den här krisen. Förra konferensen hade tydligt fokus på politiken och politikerna. Den här fokuserar på medborgarna, det civila samhället, som skapar förutsättningar för att utveckla kulturen.
Hon lyfte hon fram vikten av ett starkt ledarskap vilket är avgörande för att bestämma riktningen som denna utveckling tar. Det är nu det är läge att skapa argumentation och övertygelse om vilken roll som kulturen ska spela i Europas framtid. Birgitta avslutade med att säga att kulturaktörer behöver se över hur vi möjliggör medborgarnas engagemang i kulturen och demokratiutvecklingen.

Hanna Hallin, chef för Sektor3 och moderator för konferensen, svarade på frågan om vilken roll kulturen spelar i det civila samhället. Hanna betonade att kultursektorn är en självgående och drivande del av det civila samhället som sällan väntar på statens uppmuntran, utan tar eget initiativ till förändring och utveckling.

Chris Torch, Senior Associate på Intercult och även han moderator, fick ordet för ett kort öppningsanförande. Chris redogjorde för de två val han anser att man har i den nuvarande krisen: att ge upp eller att ge ett kulturellt svar. Han menar att kulturaktörer är fria att kunna agera fritt i laboratoriet som är Kultur. Han anser att kultursektorn i Sverige har så mycket att lära sig, särskilt när vi börjar jämföra oss med andra länder. Europa är ett forskningslaboratorium för demokrati. Chris menar att vi som europeiska medborgare har möjlighet till att skapa lager av identiteter och det händer bara när vi reser och träffar andra. Därmed är den interkulturella kompetensen en central förutsättning.

Under ett senare inlägg i konferensen betonade Chris Torch att kulturen är som luften vi andas, den färdas fritt och stannar inte vid nationella gränser. Mångfalden är berikande och ju mer vi lär oss om andra, desto mer lär vi oss om oss själva. Vi behöver gå ”beyond tolerance” dvs fördjupa våra relationer ytterligare så att vi samarbetar kring målen. Vidare ställde han sig frågan varför man i t.ex. Medellin, Colombia, satsar mer på kultur i kristider, medan man i Europa skär ner på kulturen i kristider? Än en gång belyste han behovet av att lära sig av andra och tillämpa goda exempel på hemmaplan.

Möjligheten att under hela eftermiddagen tillsammans diskutera och kommentera det talarna sa med egna perspektiv på EU, kulturen och vårt svenska perspektiv gav mersmak.

Här kommer några kommentarer från deltagare på konferensen:
–    Bra talare, bra spänning mellan alla nivåer inom kulturen (både på kommissionsnivå och enskilda konstnärer). Bra utformning!
–    Många bra och olika perspektiv, saknade dock näringslivet.
–    Vikten av att hitta former för kunskapsöverföring och överbrygga främlingskap/utanförskap inför konst/kultur.
–    Många bra kontakter, en hel del nya perspektiv.

Nikola Leijon, Tillväxtverket, lämnade en längre och intressant kommentar om ett av årets teman, kulturens roll för samverkan mellan sektorer:

“Jag tycker flera viktiga perspektiv belystes och samtalen var som alltid viktiga.
En kvardröjande fundering hos mig handlar dock om hur kulturens roll i ökad utsträckning kan byta arena och erövra plats i samtalen kring ekonomin i stort? Man menar i Sektorn att den behöver ännu mer utmana perspektiven i den traditionella tillväxtsektorn. Men en snabb blick på deltagarlistan vittnar som så många gånger förut om att samtalet förs bland redan frälsta. Från mitt perspektiv ser jag att det inte finns en strategi från sektorn för att ta större plats i debatten samt ge ökat stöd till det politiska engagemang som finns. Den traditionella sektorns behov genomsyrar den offentliga fördelningen, trots alla signaler från rådgivande instanser om satsningar på anpassningar till KKN områdets behov.

Diskussionen kanske skulle vinna på om ni drev frågorna även på andra arenor?”

Vi har spelat in dagen och ni som inte kunde vara med oss kan se inspelningen här: bambuser.com/channel/Intercult

Bilder från konferensen finns också upplagda på: www.intercult.se

PÅ ÅTERSEENDE 2013!

Julklappstips!

Intercult tipsar denna jul om Dragan Klaic´s bok Resetting the Stage.

Dragan var en mångårig medarbetare till Intercult, en god vän och en internationellt erkänd kulturexpert. Tidigt såg han teater som ett sätt att hela skadade samhällen och som ett stöd för internationella samarbeten. Hans bok kom ut efter hans bortgång förra året och lansering pågår nu i hela Europa. Boken är ett måste att läsa för alla som är engagerade i den europeiska kulturen.

Dragan Klaic argumenterar övertygande att offentligt finansierad teater tjänar mer på att hävda sin artistiska egenart och de betydande fördelar som det ger publiken, än att imitera den mycket större kommersiella motsvarigheten.

Boken lanserades i Sverige på konferensen den 6 december och finns nu att köpa på Intercult för 250 kr +moms (och eventuell frakt)

Beställ hos: iwona.preis@intercult.se

Kommissionär Vassilious resa till Kina

Den europeiska unionen är engagerad i att stärka samarbetet med Kina inom områdena kultur, utbildning, ungdom och flerspråklighet.

Det här året har betydelsefulla milstenar passerats genom att lansera High-level People-to-People Dialogue och genom framgången med EU-China Year of Intercultural Dialogue.

“Dessa initiativ hjälper till att föra våra folk närmare varandra och jag ser fram emot att ytterligare fördjupa våra band”, sa EU-kommissionär Androulla Vassiliou under sitt kinabesök den 28 november till 1 december.

Under besöket antogs en ny gemensam deklaration för EU och Kinas kulturella samarbete som en del av avslutningsceremonin för EU-China Year of Intercultural Dialogue.

Kommissionären deltog i den första Online EU Film Festival i Kina och i en konferens om multilingualism som syftar till att öka intresset för språkundervisning i europeiska språk i Kina och mandarin i Europa.

europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1276_en.htm

Det senaste om Nobels fredspris till EU

Vid utdelningen av Nobels fredspris den 10 december 2012 i Oslo tog Herman Van Rompuy, José Manuel Barroso och Martin Schulz emot priset för Europas 500 miljoner invånare.

Ana Vicente från Spanien (12 år), Elena Garbujo från Italien (16 år), Ilona Zielkowska från Polen (21 år) och Larkin Zahra från Malta (23 år) deltog i ceremonin. De vann en tecknings och skrivtävling om vad fred i Europa betyder för unga människor och priset var att få representera unga européer vid ceremonin.

Staffan Nilsson, som är President of the European Economic and Social Committee i EU, säger i sin kommentar till Nobelpriset att EU är ett fredsprojekt ” The EU as a peace project is not just a matter for the history books; nor is it just for the Member States – today, the EU promotes stability and openness beyond its borders, through an active neighbourhood policy and global development cooperation”.

Läs hela hans kommentar här:
www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.staffan-nilsson-comment.25444

På Europeiska rådets politiska agenda innan jul står diskussionen om EMU´s framtid och kandidatländernas möjligheter till inträde i EU

Den gemensamma tillsynen av den finansiella sektorn
På Europeiska rådets möte den 13-14 december diskuterades förslaget om en fördjupad ekonomisk och monetär union (EMU), som Europeiska rådets ordförande Herman Van Rompuy lade fram den 6 december tillsammans med EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso, Europeiska centralbankens ordförande Mario Draghi och Eurogruppens ordförande Jean-Claude Juncker. Förslaget innefattar bland annat frågan om banktillsyn vilket även kommer att diskuteras av EU:s finansministrar. Banktillsynen är en del av ett bredare förslag om att etablera en bankunion inom EU. Europeiska rådet diskuterade även kommissionens tillväxtrapport vilken utgör basen för den så kallade europeiska terminen.
www.regeringen.se/sb/d/6701/a/205253

Kandidatländer
En annan fråga som diskuteras nu är EU’s förhållande till kandidatländerna och deras strävan att bli medlemmar. För närvarande finns fem kandidatländer för ett framtida EU-medlemskap. 2005 blev Kroatien, Makedonien och Turkiet antagna som kandidatländer och 2010 antogs Island och Montenegro. Ansökan har också inlämnats av Albanien och Serbien. Kroatien har kommit längst i förhandlingarna och väntas bli medlem den 1 juli 2013.

Sammanfattning av EU- kulturnämndens sammanträde 26-27 november
Under mötet behandlades förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet Kreativa Europa. De övergripande målen med programmet föreslås vara att värna och främja Europas kulturella och språkliga mångfald samt att stärka den kulturella och kreativa sektorns konkurrenskraft och därigenom bidra till en smart och hållbar tillväxt för alla.
Lånegarantiinstrumentet har också diskuterats. Det syftar till att stärka den finansiella kapaciteten hos den kulturella och kreativa sektorn. Ambitionen var att komma överens om en s.k. partiell allmän riktlinje till förslaget om utformningen av lånegarantiinstrumentet, utan att anvisa några finansiella medel. Budgetprocessen i EU pågår och först när den blir klar tas beslutet om det finansiella instrumentet kan implementeras.

Den svenska ståndpunkten som du kan läsa mer om på regeringskansliets sida är en oförändrad svensk bruttoavgift, men också ett välkomnande av ramprogrammets tydligare koppling till Europa 2020-strategin, samt ett starkare fokus på kulturella och kreativa näringar.
www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Dokument/Bilaga-till-EU-namndens-sammantrade/_H00N2B05EF/?text=true

Kulturhuvudstäder för 2017 utsedda

Medlemsstaterna i EU får i tur och ordning vara värdar för en europeisk kulturhuvudstad och varje år är det två städer som får inneha titeln. EU Kommissionen har föreslagit tur och ordningen för 2020-2033. Franska Marseille har tillsammans med slovakiska Kosice utsetts till europeiska kulturhuvudstäder 2013. 2014 är det Umeå och det dröjer ända till 2029 innan det är Sveriges tur igen att tillsammans med Polen utse var sin europeiska huvudstad.

Århus och Paphos blir europeiska kulturhuvudstäder år 2017.

www.kulturradet.se/EU_Kulturprogram/Nyheter/Valletta-foljer-efter-Arhus-och-Paphos

Vi tackar våra medlemmar för första året med Access Europa!

Året går så sakteligen mot sitt slut och vi på Intercult tittar tillbaka på det som har hänt med Access Europa sedan starten i maj 2012.

Branchplattformen har idag 44 medlemmar, allt från kulturskapare som har valt att bli individuella medlemmar till mindre och store kulturorganisationer, kommuner och regioner. Vi har träffats två gånger på plattformsmöten och varit tillsammans på en mycket uppskattad studieresa i Bryssel. Medlemmarna har blivit inbjudna till ett special insatt seminarium om Kreativa Europa med Ann Branch, Head of Unit DG Education and Culture, Culture Programme and Actions. Den 6 december har vi mitt i värsta snöstormen tillsammans med andra diskuterat kulturens roll för demokrati och samarbete över gränserna på konferensen Det Europeiska projektets framtid – Del II.

Aktiviteterna fortsätter under 2013 och man kan anmäla sig till Access Europa närhelst under året – medlemskapet gäller nämligen ett år från inträdesdatumet.

Vill du läsa mer om Access Europa och anmäla dig, din organisation eller myndighet, ta gärna en titt på www.accesseuropa.se. Där finns såväl information som anmälningsblanketten. Eller ring och prata med projektledaren Iwona Preis: 070 756 66 44.

GOD HELG till er alla och på återseende nästa år!

Access Europa är till för alla kulturaktörer I Sverige! Man kan bli medlem som person, organisation, kommun, region, egen företagare- alla intresserade är välkomna att ta del av vårt erbjudande om kompetensutveckling som leder vidare ut i Europa och världen!
Plattformen är också ett nätverk med kultur och intresse för europeiska projekt som gemensamma nämnare.

Aktuella utlysningar

Programmet Ung och Aktiv i Europa ger bidrag till dig som vill arbeta praktiskt med ungdomspolitik på lokal, regional, nationell och europeisk nivå. Om du vill göra ett projekt inom Ung och Aktiv så är deadline för ansökan 1 februari 2013. Ta gärna kontakt med Ungdomsstyrelsen för att bolla idéer och funderingar kring ansökan. Projekt som jobbar med unga arbetslösa eller för att förebygga ungdomsarbetslöshet är prioriterade även under 2013.

Enter! Det är namnet på en ny kurs för ungdomsledare som handlar om att öka ungas tillgång till rättigheter, särskilt de som lever med utanförskap, diskriminering och våld. Första kurstillfället är i Strasbourg 11- 21 mars 2013.
www.idrelay.com/v4_idrweb.asp?q=1302-84C-387C-72

Kulturrådet
EU:s översättningsstöd kan sökas för sista gången i februari 2013 inom det nuvarande kulturprogrammet, men det kommer att finnas kvar inom det nya EU-programmet Kreativa Europa. Det börjar gälla från 2014.
www.kulturradet.se/sv/EU_Kulturprogram/Nyheter/FA-KOLL-PA-EUS-OVERSATTNINGSSTOD

Inom Kulturprogrammet beviljas stöd till kultursamarbete med länder utanför EU. Under 2013 kan stöd sökas för samarbetet med Australien och Kanada. Sista ansökningsdatum är 3 maj 2013.
www.kulturradet.se/sv/EU_Kulturprogram/Bidragstyper/Samarbetsprojekt/Samarbete-med-tredjelander

Tack alla deltagare för er medverkan vid Det Europeiska Projektets Framtid – Del II[eng]Thanks to all participants in The European Project Future – Part II![/eng]

...

Konferensen blev fullbokad och vi tackar alla medverkande, på och framför podiet, för att ha bidragit till att göra dagen innehållsrik och tankeväckande!

Många trotsade den 6 december vädermakterna och kom för att delta i årets debattkonferens på Europahuset i Stockholm.

Konferensen, som arrangerades av Intercult/Europa Direkt Intercult i samarbete med Riksteatern och Europakommissionen i Sverige, samlade drygt 100 deltagare och blev mycket uppskattad. Ett större intresse för EU-frågor har väckts hos många.

Birgitta Englin, VD för Riksteatern, sa i sitt öppningsanförande att samhället behöver grovvisioner för det samhälle vi vill uppnå även på andra sidan av den här krisen. Förra konferensen hade tydligt fokus på politiken och politikerna. Den här fokuserar på medborgarna, det civila samhället, som skapar förutsättningar för att utveckla kulturen.
Hon lyfte hon fram vikten av ett starkt ledarskap vilket är avgörande för att bestämma riktningen som denna utveckling tar. Det är nu det är läge att skapa argumentation och övertygelse om vilken roll som kulturen ska spela i Europas framtid. Birgitta avslutade med att säga att kulturaktörer behöver se över hur vi möjliggör medborgarnas engagemang i kulturen och demokratiutvecklingen.

Hanna Hallin, chef för Sektor3 och moderator för konferensen, svarade på frågan om vilken roll kulturen spelar i det civila samhället. Hanna betonade att kultursektorn är en självgående och drivande del av det civila samhället som sällan väntar på statens uppmuntran, utan tar eget initiativ till förändring och utveckling.

Chris Torch, Senior Associate på Intercult och även han moderator, fick ordet för ett kort öppningsanförande. Chris redogjorde för de två val han anser att man har i den nuvarande krisen: att ge upp eller att ge ett kulturellt svar. Han menar att kulturaktörer är fria att kunna agera fritt i laboratoriet som är Kultur. Han anser att kultursektorn i Sverige har så mycket att lära sig, särskilt när vi börjar jämföra oss med andra länder. Europa är ett forskningslaboratorium för demokrati. Chris menar att vi som europeiska medborgare har möjlighet till att skapa lager av identiteter och det händer bara när vi reser och träffar andra. Därmed är den interkulturella kompetensen en central förutsättning.

Under ett senare inlägg i konferensen betonade Chris Torch att kulturen är som luften vi andas, den färdas fritt och stannar inte vid nationella gränser. Mångfalden är berikande och ju mer vi lär oss om andra, desto mer lär vi oss om oss själva. Vi behöver gå ”beyond tolerance” dvs fördjupa våra relationer ytterligare så att vi samarbetar kring målen. Vidare ställde han sig frågan varför man i t.ex. Medellin, Colombia, satsar mer på kultur i kristider, medan man i Europa skär ner på kulturen i kristider? Än en gång belyste han behovet av att lära sig av andra och tillämpa goda exempel på hemmaplan.

Möjligheten att under hela eftermiddagen tillsammans diskutera och kommentera det talarna sa med egna perspektiv på EU, kulturen och vårt svenska perspektiv gav mersmak.

Här kommer några kommentarer från deltagare på konferensen:
–    Bra talare, bra spänning mellan alla nivåer inom kulturen (både på kommissionsnivå och enskilda konstnärer). Bra utformning!
–    Många bra och olika perspektiv, saknade dock näringslivet.
–    Vikten av att hitta former för kunskapsöverföring och överbrygga främlingskap/utanförskap inför konst/kultur.
–    Många bra kontakter, en hel del nya perspektiv.

Nikola Leijon, Tillväxtverket, lämnade en längre och intressant kommentar om ett av årets teman, kulturens roll för samverkan mellan sektorer:

“Jag tycker flera viktiga perspektiv belystes och samtalen var som alltid viktiga. En kvardröjande fundering hos mig handlar dock om hur kulturens roll i ökad utsträckning kan byta arena och erövra plats i samtalen kring ekonomin i stort? Man menar i Sektorn att den behöver ännu mer utmana perspektiven i den traditionella tillväxtsektorn. Men en snabb blick på deltagarlistan vittnar som så många gånger förut om att samtalet förs bland redan frälsta. Från mitt perspektiv ser jag att det inte finns en strategi från sektorn för att ta större plats i debatten samt ge ökat stöd till det politiska engagemang som finns. Den traditionella sektorns behov genomsyrar den offentliga fördelningen, trots alla signaler från rådgivande instanser om satsningar på anpassningar till KKN områdets behov.

Diskussionen kanske skulle vinna på om ni drev frågorna även på andra arenor?”

För dig som inte kunde vara på plats så finns det en möjlighet att se dagen via webben. Sändningen ligger kvar en månad efter konferensen. bambuser.com/channel/Intercult

Bilder från konferensen finns också upplagda på: www.intercult.se

Twitter-hashtag: #KULTUREU2020

Gå till konferensens egen sida här

PÅ ÅTERSEENDE 2013!

Det_Europeiska_Projektet_KLICKA_HAR

Fotograf: José Figueroa

[eng]

The conference was fully booked and we thank all the participants that contributed to making the day informative and provoking!

Many defied the weather and came to attend this year’s conference debate on Europe in Stockholm.

The conference – organized by Intercult / Europe Direct Intercult in cooperation with the National Theater and the European Commission in Sweden – brought together over 100 participants and was very appreciated. A greater interest in EU issues have been raised by the participants.

Birgitta Englin, president of Riksteatern (the National Theater), said in her opening statement that the society needs serious visions for the society we want to achieve on the other side of this crisis. The last conference had a clear focus on politics and politicians. This focuses on the people, civil society, thus creating conditions for the development of culture.
She emphasized the importance of strong leadership that is crucial in determining the direction of the development. It is now time to create arguments and beliefs about the role that culture should play in the future of Europe. Birgitta concluded by saying that cultural operators need to look at how we enable citizen involvement in the culture and the development of democracy.

Hanna Hallin, manager of Sektor3 and moderator of the conference, answered the question of what role culture plays in civil society. Hanna emphasized that the cultural sector is a self-propelled and driven part of civil society that are rarely waiting for government encouragement, but takes its own initiative for change and development.

Chris Torch, Senior Associate at Intercult and moderator, took the floor for a brief opening statement. Chris explained the two choices he believes that we have in the current crisis: to give up or to give a “cultural response”. He meant that cultural operators are free to act freely in the laboratory that Culture is. He believes that the cultural sector in Sweden has so much to learn, especially when we begin to compare ourselves with other countries. Europe is a “research laboratory for democracy”. Chris believes that we as European citizens are able to create layers of identities, and it only happens when we travel and meet others. Thus, the intercultural competence is an essential prerequisite.

In a recent post at the conference Chris Torch  said that culture is like the air we breathe, it travels freely and does not stop at national borders. Diversity is enriching and the more we learn about others, the more we learn about ourselves. We need to go “beyond tolerance” that means, deepen our relationship further so that we can work together on goals. Furthermore, he asked the question why, in such Medellin, Colombia, focusing more on culture in times of crisis, while Europe, cutting down on the culture in times of crisis? Once again, he highlighted the need to learn from others and apply best practices at home.

The possibility during the whole afternoon to discuss together and comment the speaches with the participants own perspective on the EU, culture and our Swedish perspective, whetted the appetite.

Here are some comments from participants at the conference:
– Good speakers, good tension between all levels of culture (both at Commission level and individual artists). Good design!
– Many good and different perspectives, lacked business.
– The need to find ways of knowledge transfer and bridge the estrangement / alienation for art / culture.
– Many good contacts, a lot of new perspectives.

Nikola Leijon, Tillväxtverket, left a long and interesting comment about one of this year’s themes, the role of culture for collaboration between sectors:

“I think several important perspectives were highlighted and calls were always important. A lingering reflection of me, however, about how the role of culture to a greater extent can change arena and conquer spot in talks about the economy at large? They believe in the sector that it needs even more challenging perspectives in the traditional growth sectors. But a quick glance at the roster testify as so many times before that the call out amongst already saved. From my perspective, I see that there is a strategy from the sector to take greater part in the debate and provide increased support for the political commitment exists., the traditional sector needs permeates the public distribution, despite all the signals from the advisory bodies of investments in adaptation to NCP area’s needs.

The discussion might win if you ran the issues in other arenas? ”

For those of you who could not be there so there is an opportunity to see the day through the web. The broadcast remains one month after the conference. bambuser.com / channel / Intercult

Photos from the conference are also uploaded on: www.intercult.se

Twitter hashtag: # KULTUREU2020

Visit the conference’s own page here

We will return in 2013!

Det_Europeiska_Projektet_KLICKA_HAR

Photographer: Jose Figueroa[/eng]