ECP Youth Network – gå med i den svenska avdelningen!

European Cultural Parliament Youth Network är ett pan-europeiskt nätverk av unga verksamma inom konst och kultursektorn. Syftet med nätverket är att öka kulturens inflytande i Europa och att ge unga en röst.

WHAT WE DO:
Run national networks & regular meetings of young culture professionals, Meet yearly on a Pan-European level where we also contribute to the yearly European Cultural Parliament session, Case studies, Surveys and Research in order to improve members’ professional skills, disseminate best practices and impact the working environment for young art – and culture practitioners.  Contribute to the implementation of common projects, Participate in mentoring schemes/ Create synergies with established European Cultural Parliament members

WHY JOIN?

 • Access a local & Pan-European network of students and professionals
 • Opportunity to physically and digitally meet colleagues from all over the European continent.
 • Participation & contribution to meetings, workshops and other events.
 • Peer support and space for project development.
 • Co-create Pan-European case studies, surveys and research on relevant and important topics
 • Profit from the mentoring scheme/ synergies created with established European Cultural Parliament members.
 • Increase the chance of getting your voice heard by regional and national stakeholders and politicians.

NATIONAL CORE TEAM STRUCTURE

 • 2 Coordinators  (selected)
 • 10 national core team members (selected)
 • 100+ 1000 + members of the national network (open)

The selected 10 national team members need to fulfill the following criteria:

 • Students, Professionals, Cultural Entrepreneurs (different artistic professions are very welcome within this category), Researchers in the field of Cultural Policy and Management. Young persons from other sectors can also be included in the national teams depending on motivation and experience.
 • Aged 20-35
 • Fluent in English (additional languages a plus)
 • Interested in Intercultural Exchange and Pan European Integration
 • Showing commitment and spend one working hour every week on the networks joint activities
 • Motivation to practically participate in art and culture related activities and being able to demonstrate this

Applicants who are not selected for the national team will still be automatically included in the open ECP-YN networks. Current local ECP YN networks include Germany, Poland, UK, Italy, Greece, Portugal, Kosovo, Ukraine and Romania. Several other local networks are also under development in other countries all over the European continent.

For more information about the ECP and the Youth Network please have a look at the website www.kulturparlament.com or contact Johanna Suo, founding member and network coordinator: YN@kulturparlament.com

http://www.facebook.com/ECPYN
HOW TO APPLY FOR THE SWEDISH TEAM:

Send a one-page CV + a brief motivation letter (max.300 words) to ecpyn.se@gmail.com

Deadline: December 21, 2013

Iwona Preis till Kulturens Open Space i Kosta

Årets Open Space sker under rubriken Vision 2025 – lokalt engagemang – internationell utblick och kommer att äga rum den 6 december i Kosta.
Iwona Preis kommer bl a att tala om Kreativa Europa – Vad är Kreativa Europa och varför satsar EU på de kulturella och kreativa näringarna? Vad betyder programmet för Sveriges del och vilka andra möjligheter att finansiera internationella satsningar erbjuds av EU idag? Vilka projekt passar in i det framtida europeiska landskapet och hur startar man ett EU-projekt med europeiska partners?

Läs mer…

Nytt i Socialfonden 2014-2020 – tre programområden

Europeiska Socialfonden är en av EU:s strukturfonder vars syfte är att förbättra den sociala sammanhållningen och det ekonomiska välståndet i unionens samtliga regioner.
Skrivningen av det nya Socialfondsprogrammet är nu i sitt slutskede och i det nya programutkastet flyttas fokus från revision till resultat. Mer tyngd ska läggas på att granska resultat och effekter än kostnader.
Det nya programmet ska enligt förslaget ha tre programområden:

Programområde 1 – Kompetensförsörjning, för anställda och icke-sysselsatta deltagare. Fokus på små och medelstora företag.
Programområde 2 – Öka övergångarna till arbete. Metodutveckling och/eller tillämpning av metoder som bidrar till att gynna individer som står långt ifrån arbetsmarknaden.
Programområde 3 – Sysselsättningsinitiativet för unga. En särskild satsning i de regioner i Europa som har högst arbetslöshet bland unga (15–24 år). I Sverige är det mellersta Norrland, norra Mellansverige och Sydsverige.

Det finns ett programutkast som just nu diskuteras med olika intressenter. Regeringen räknar med att fatta beslut om programmet i februari. Därefter ska det godkännas av EU-kommissionen vilket kan ta upp till sex månader.

Läs mer…

De “sociala turisterna” kom aldrig

SIEPS, Svenska Institutet för Europeiska Studier, publicerade nyligen en rapport som studerar effekterna för Sverige av de senaste EU-utvidgningarna, då elva medlemsländer från Central- och Östeuropa tillkom. I debatterna kring detta har de uttrycks farhågor för social turism där bidragsturisterna skulle belasta välfärdssystemen, såsom sjukvård och skolor. En oro som förstärkts av den ekonomiska krisen. Undersökningen visar dock att dessa farhågor är ogrundade. De flesta som kommer hit från de central- och östeuropeiska medlemsländerna är relativt välutbildade jämfört med dem som är födda i Sverige. Dessutom visar rapporten att om man jämför antalet arbetade timmar finner man i praktiken inga skillnader alls mellan personer födda i Sverige och invandrade från de nya medlemsländerna.

Läs hela rapporten här

EU-budget för 2014

Vid mötet 11 november enades Europeiska Ministerrådet och EU-Parlamentet om EU:s budget för 2014. Det innebär att alla EU-länder nu är eniga om budgeten för 2014 på 142,640 miljarder €. Europaparlamentet samlas vecka 47 för att klubba budgeten för hela programperioden (långtidsbudget) och budgetkommissionär Jan Lewandowski har goda förhoppningar om att budgeten godkänns.
I linje med Europeiska Kommissionens framtidsvisioner som återspeglas i Barossos tal på European Culture Forum, har Kommissionen föreslagit en ökad budget för Kreativa Europa (kultur), Erasmus+ (utbildning), Horisont 2020 (forskning och innovation) och COSMO (entreprenörskap).

Läs mer om EU:s budgetförhandlingar och hur omfördelning ser ut, på Norrbottens och Västerbottens hemsida, beskrivet av Mikael Janson

Läs mer

Εrasmus+ – vad innebär det nya programmet?

“Erasmus+” är EU:s nya program för utbildning, ungdom och sport. Det kommer ersätta det ramprogram som finns idag (Life Long Learning och Ung och Aktiv i Europa) och kommer att gälla fullt ut från och med januari 2014 fram till 2020/2021.

Erasmus+ syftar till att öka kompetens och anställbarhet, samt modernisera utbildning och ungdomsarbete. Det 7-åriga programmet kommer att ha en budget på 14,7 miljarder euro. Detta innebär en ökning med 40 % jämfört med nuvarande utgiftsnivåerna och visar EU:s åtagande att investera i dessa områden.
Läs mer
Läs mer om utformningen av programmen på Ungdomsstyrelsen (nationellt kontor för Ung och Aktiva i Europa)
Universitets och Högskolerådet (nationellt kontor för Erasmus+)

Det nya programmet ska, när det är färdigförhandlat och beslutat, ersätta Programmet för Livslångt Lärande. Även andra nuvarande europeiska program, som Ung och Aktiv i Europa, Erasmus Mundus och Tempus, är tänkta att integreras i Erasmus+. Dessutom ska det nya området sport komma in.

Förutom att ge bidrag till enskilda personer, kommer Erasmus+ stödja gränsöverskridande partnerskap mellan utbildning, yrkesutbildning, ungdomsinstitutioner och organisationer för att främja samarbete och länka samman utbildning och arbete för att motverka kompetensbrister och utbildningsklyftor i Europa.

Erasmus+ består av tre delar:

 • Mobilitet (här ingår bland annat Europeisk volontärtjänst, ungdomsutbyten, kompetensutveckling för ungdomsledare, fortbildning, studiebesök, erfarenhetsutbyten).
 • Projektsamarbete (partnerskap och utvecklingsprojekt mellan olika organisationer).
 • Stöd för policyförändring (olika verktyg, metoder och arbetssätt för strategisk utveckling på europeisk policynivå)

“Culture is and always has been the cement that binds Europe together.” Barosso i sitt tal på European Culture Forum

På det nyss avslutade European Culture Forum i Bryssel fick drygt 1000 deltagare höra EU-Kommissionens ordförande José Emanuel Barosso hålla ett invigningstal där han talade om kulturens värde för det Europeiska samarbetet. Han lyfte bl a fram vikten av den ökade budgeten för Kreativa Europa:

“9% increase of a current funding levels, an important increase of the budget. Our aim is to help artists, culture professionals, and culture organisations to work across boarders and ensure that their works reach as many people as possible. Spending on culture is not a luxury but a sound investment and not only for the distant future. Culture is not nice to have but a need to have. We believe it is not smart to cut in culture, to cut in science, to cut in research, to cut in what can be the sources of growth in the future, of job creation for our young people.”

Lyssna på talet i sin helhet här

Aktuella utlysningar

Kreativa Europa
Den första bidragsutlysningen inom delprogrammet Kultur öppnar redan i december 2013 och pågår till början av mars 2014. Nästa utlysning kommer i juli 2014 och pågår till oktober 2014.

Ungdomsstyrelsens utlysning för ökat valdeltagande
Under 2014 är det val till både Europaparlamentet och till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige. Sök bidrag till aktiviteter som får fler unga att rösta.
Till ansökan

Jakten på nya vinnare är igång: Europeiska Karlspriset 2014 har öppnat för ansökningar
Är du 16–30 år och leder ett projekt med en europeisk dimension? Eller vet du någon som gör det? Från och med den 25 oktober kan projekt som handlar om att lyfta fram idén om Europa bland unga tävla om det sjunde Karlspriset för ungdomar. Sista ansökningsdag den 20 januari.
Till ansökan

Databas för kulturexperter
European Expert Network on Culture (EENC) har lanserat en öppen inbjudan för att ta med enskilda experter och organisationer i EENC databasen. Den europeiska expertnätverk för kultur (EENC) inrättades 2010 på initiativ av Europeiska kommissionens generaldirektorat för utbildning och kultur, i syfte att ge råd och stöd till dess verksamhet inom kulturpolitiken och består nu av en grupp på 17 experter. Här kan du hitta information om urvalskriterierna. Ansökningsomgången är öppen tills vidare, och åtminstone till den 15 februari 2014.

Kulturbidrag från syd till nord
Βor du i Malmö och är över 13 år kan du söka en efter en snabb slant från kulturexpressen. Stipendiet Kulturexpressen är på upp till 10 000 kronor. Det tar som längst tre veckor från den dag du mejlar, postar eller lämnar in ansökan till den dag du kontaktas av en handläggare: Till ansökan

Kulturskjutsen – Umeå2014
Har du en projektidé länkad till kulturhuvudstadsåret kan du söka en Kulturskjuts från Umeå kommun. Kulturskjutsen är en möjlighet för föreningar och fria aktörer att söka upp till 20 000 kronor för att genomföra projekt och arrangemang under kulturhuvudstadsåret: Till ansökan

Creative Force-stöd till samarbetsprojekt mellan svenska och utländska organisationer
Creative Force är ett program från Svenska institutet som ger stöd till samarbetsprojekt mellan svenska och utländska organisationer som syftar till att stärka öppenhet och demokratiska strukturer genom samarbeten inom kultur, media och relaterade sektorer. Under 2014 kommer tre utlysningar genomföras inom Creative Force. Sista ansökningsdag för såddfinansiering är 24 januari, 15 maj och 15 september. Stöd till projektsamarbete har sista ansökningsdag 24 januari. Till ansökan

Glöggfest!

Crowdfunding – något för EU-kommissionen?

Finns det ett mervärde av eventuella EU-åtgärder för att främja crowdfunding?

EU-kommissionen har bjudit in intressenter för att diskutera och ta del av åsikter om potentiella fördelar som crowdfunding kan ha. Organisationer, företag, personer som arbetar med crowdfunding samt myndigheter, universitet och ekonomiska organisationer har möjlighet att från den 3 oktober till den 31 december lämna in sina åsikter och kunskaper om ämnet. Syftet med konsultationen är att kommissionen ska få bättre underlag för planerade framtida initiativ på EU-nivå. Läs Kommissionens pressmeddelande här.

Osäker på vad crowdfunding egentligen innebär? Läs mer här