Idag drar Europeiska kommissionens kulturkonferens i Bryssel igång. Förhoppningen är att mötet ska manifestera att EUs Kulturprogram spelar en viktig roll i det Europeiska samarbetet.

28 transnationella kulturprojekt med stöd från EUs kultur, forskning, miljö och regionala program presenteras under två dagar konferensen “Culture in Motion: Pathways to EU2020“. Konferensen ska lyfta fram genomslaget och mervärdet av projekt som genom innovativa och kreativa partnerskap adresserar aktuella utmaningar inom EU. Under 2007-2013 kommer EUs kulturprogram att ha investerat 400 miljoner euro i syfte att stärka transnationell rörlighet mellan människor som arbetar i kultursektorn, interkulturell dialog och en bredare tillgänglighet av kulturella och konstnärliga produkter.

Culture in Motion konferensen hålls i anlsutning till ett Konsultationsmöte för intressenter om EUs nästa kulturprogram. Dag två, på eftermiddagen, kommer deltagare att diskutera rekommendationer och förslag till nästa Kulturprogram 2013-2020. Medlemsorganisationen Culture Action Europe som driver kultursektorns egna kampanj – we are more– för ökat anslag och kvalitet i nästa kulturprogram är på plats och så även Intercult. / Today the European Commission’s culture conference begins. Hopefully the meeting will manifest that the EU Culture programme plays an important role in the European project.

28 transnational culture projects supported by the EU culture, research, environment and regional funds will be presented at the two-day “Culture in Motion: Pathways to EU2020” conference in Brussels. The conference will highlight the impact and added value of projects which, through innovative and creative partnerships, address current challenges in the EU. The EU’s culture programme will have invested € 400 million in 2007-2013 to promote transnational mobility of people working in the culture sector, intercultural dialogue and wider availability of cultural and artistic products.

Culture in Motion Conference also connects to the Stakeholder Consultation Meeting on the next EU programme in the field of culture after 2013. Day two, in the afternoon, participants will discuss recommendations and proposals for the next Culture Programme 2013-2020. The member organization Culture Action Europe, who leads the culture sectors own campaign – we are more – for increased subsidies and quality in the next Culture Programme, is present and so is Intercult.