Intercults resursmodell är grunden för arbetet med ERK och bygger på den roll vi spelar i Sverige och Europa och har utvecklat i över femton års tid. Modellen kombinerar förmedling av erfarenhet, expertis och internationellt nätverksarbete.

Vi erbjuder kompetens inom alla aspekter av internationella samarbeten – partnerskap, finansiering, administration, rapportering, interkulturell kompetens och projektidéer som står sig i ett europeiskt sammanhang. Denna kombination gör att vi kan agera flexibelt och trovärdigt efter kultursektorns behov.

Som fristående organisation kan vi ge handfast rådgivning och stöd, baserat på alla eller någon del av vår resursmodell beroende på behov. / Intercult’s resource model is the foundation for our work with the ERC. It is based on Intercult’s role in Sweden and Europe, one which has been developed over more than fifteen years.

The model combines the mediation of experience, expertise and international networking. We offer competences within all aspects of international collaborations – partnership, funding, administration, intercultural competence and project ideas that work in a European context.

This combination enables us to act flexibly and with credibility in relation to the needs of the culture sector. As an independent organisation we can give concrete advise based on all or one part of the resource model depending on the needs.