Ida Burén medverkar i Trans Europe Halles i Göteborg[eng]Ida Burén participates in Trans Europe Halles in Gothenburg[/eng]

Ida Burén, VD Intercult, deltar i Trans Europe Halles konferens BOTTOM UP på Röda Sten i Göteborg den 27-30 september

Trans Europe Halles (TEH) är ett Europeiskt nätverk av oberoende kulturhus. I september samlar de till medlemskonferens på Röda sten i Göteborg.

Konferensen handlar om det fria kulturlivet! Ida skall medverka med en miniföreläsning om projektet Nordic Advocacy och delta i en panel om ”Vikten av nätverk för kulturaktörer med begränsade resurser”.

För mer info: www.teh.net [eng]Ida Burén, CEO Intercult, participates in the Trans Europe Halles meeting BOTTOM UP on the Red Stone in Gothenburg on 27-30 september

Trans Europe Halles (TEH) is a European network of independent culture. In september is a member conference at Röda sten in Gothenburg.

The conference is about the independent cultural life! Ida contributes with a mini-lecture about the project Nordic Advocacy and participates in a panel on “The importance of networks of cultural actors with limited resources.”

For more info: www.teh.net [/eng]

Intercult deltar just nu i River Cities-mötet i Belgien[eng] Intercult participates at River Cities meeting in Belgium[/eng]

Intercult deltar under 2012-2013 tillsammans med partners från Belgien, Italien, Grekland, Österrike och Polen i ett Grundtvig samarbetsprojekt:Culture for Waterfronts. Alla partner är medlemmar i den europeiska plattformen River Cities

Den 27-28 september träffas projektgruppen i Oostende i Belgien. Vår gäst är Erik Palm från Norrlandsoperan/Umeå European Capital of Culture 2014 som presenterar berättarprojektet River Stories i Västerbotten.

För mer info: Klicka här![eng]

Intercult participates in 2012-2013 together with partners from Belgium, Italy, Greece, Austria and Poland at a Grundtvig collaborative: Culture for Waterfronts. All partners are members of the European Platform River Cities

On 27-28 September, the project team meet in Ostend, Belgium. Our guest is Erik Palm from NorrlandsOperan /Umeå European Capital of Culture 2014, presents the River Stories-project in Västerbotten.

For more info: Click here!

[/eng]

Save the date!

Access Europa Plattformsmöte nummer tre den 5 december 2012 på Europahuset kl.12.30 -16.00.

Det Europeiska Projektets Framtid del 2. En debattkonferens som arrangeras av Europa Direkt Intercult och Riksteatern den 6 december 2012 på Europahuset.

Tips om aktuella utlysningar i Europa, Norden och Sverige

Månadens lista över aktuella utlysningar i Europa, Norden och Sverige tipsar om European Cultural Foundation, Nordiska ministerrådet, Ungdomsstyrelsen och Innovativ kultur.

Balkan incentive found for culture grants

För organisationer i eller som samarbetar med länder på västra Balkan (Bosnien, Makedonien, Kosovo, Kroatien, Albanien, Montenegro och Serbien).

Projekten ska syfta till att skapa ett hållbart samarbete mellan de olika samarbetsländerna.

Projektbidraget ligger på mellan 15,000- 30,000 Euro.

Öppen ansökan året runt

För mer information: http://www.culturalfoundation.eu/grants/balkan-incentive-fund-culture

STEP Beyond travel grant

Stipendiet är för nykomna artister och kulturarbetare. Stipendiet gäller främst för dem som är upp till 35 års ålder och/eller de 10 första åren på karriären.

Stipendiet ska gå till att finansiera resor från EU till EU:s angränsande länder

Öppen ansökan året runt

För mer information: www.culturalfoundation.eu/grants/step-beyond-travel-grants

Nordiska ministerrådet, Nordisk- Baltiskt Mobilitetsprogrammet för kultur

Mobilitetsprogrammet är öppet för ansökan 3 oktober- 31 oktober 2012

Programmet gör det möjligt för konstnärer och kulturaktörer att för en kortare tid vistas i ett nordiskt eller baltiskt land utan större utgifter. Stödet går till professionella utövare inom kultursektorn i nordiska och baltiska länder.

För mer information: www.norden.org/sv/nordiska-ministerraadet/ministerraad/nordiska-ministerraadet-foer-kultur-mr-k/institutioner-och-samarbetsorgan/institutioner/kulturkontakt-nord/mobilitetsstoed-inom-kulturomraadet

Långvarigt och kortvarigt nätverksstöd öppet för ansökan 12 september -10 oktober 2012.

Du kan söka bidrag för nätverksbildning inom konst- och kulturfältet i Norden och Baltikum.

För mer information:  www.kulturkontaktnord.org/lang-sv/kulturprogrammen/mobilitetsprogrammet/stoed-till-naetverk

Stöd till residenscentra öppet för ansökan 19 september-17 oktober 2012

Bidrag för att konstärsresidenscentran ska kunna ta emot konstnärer och kulturarbetare från andra nordiska och baltiska länder. Bidraget täcker kostnaden för 2-4 konstnärer. Stipendiet täcker kostnader för två månader och innefattar resekostnader, uppehälle och övriga kostnader knutna till konstnären.

För mer information: www.kulturkontaktnord.org/lang-sv/kulturprogrammen/mobilitetsprogrammet/stoed-till-residenscentra

Ett civilsamhälle för Europa

Ungdomsstyrelsen utlyser ett bidrag till organisationer och tankesmedjor som arbetar med EU:s värderingar, medborgarnas rättigheter och att få medborgarna att bli delaktiga i EU:s demokrati. Syftet är att uppmuntra till aktivitet och debatt kring en gemensam delaktighet, demokrati, medborgarskap och delade värderingar, historia och kultur i EU. Ungdomsstyrelsen vill lyfta fram EU:s mångfald, enighet och interkulturell dialog.

Sista ansöknings dag 15 november 2012

Här kan ni läsa mer om bidraget: www.ungdomsstyrelsen.se/kat/0,2070,2177,00.html

Innovativ Kultur utlyser stöd till samarbete med FundedByMe

Bidraget är till för att stödja nyskapande kultur som lyckas med att få in medel från näringslivet och privatpersoner. 300,000 kronor ska sammanlagt gå till olika projekt. Projekt kan registrera sig mellan den 15 oktober och den 17 december 2012.

Läs mer om utlysningen och kraven här: www.innovativkultur.se/ansok/utlysningar

Ann Branch från DG Culture är gästtalare på ICOM museikurs om EU

Svenska ICOM, International Council of Museums arrangerar tillsammans med Intercult en unik kurs för svenska ICOM-medlemmar om möjligheter att söka EU-medel för europeiska samarbeten. Vår eminenta gästtalare är Ann Branch, Head of Unit Culture Programme and actions på Europeiska Kommissionen, DG Culture and Education.

Kursen äger rum den 22 och 23 oktober på Intercult och anmälan görs direkt till ICOM

Läs mer om programmet här: www.intercult.se/kurs-for-museer-om-att-soka-eu-medel

Ny svensk rapport skall ge metoder för att mäta kultur

För att kunna påvisa kultursektorns roll i andra politikområden diskuterar Sverige och EU:s medlemsstater kontinuerligt framtagningen av jämförande statistik.

Som ett första steg i framtagningen av kulturstatistik publicerade Eurostat 2011 “The Cultural Statistics in Europe pocketbook” – som en innehåller uppgifter om kulturekonomi i EU:s 27 medlemsstater.

I Sverige har Myndigheten för Kulturanalys fått i uppdrag av regeringen att ta fram en rapport om hur man ska utveckla indikatorer för utvärdering av den nationella kulturpolitiken.

Redovisningen har just blivit klar och innehåller bl a analyser av kulturpolitiska indikatorer och kulturindex från andra länder samt en analys av de svenska nationella kulturpolitiska målen.

Myndigheten konstaterar att det bl a behövs en öppen dialog med kultursektorns aktörer – för att närmare bestämma vilka indikatorer som ska gälla i framtiden.

Rapporten kan laddas ner genom att klicka här.

Aktuella konferenser

Imagining Europe 4-7 oktober i Amsterdam

European Cultural Foundation presenterar Imagining Europe. Musiker och artister samlas för att debattera och uppträda. Ämnet för debatten är aktuella frågor angående Europas framtid.

Européer frågar sig vad det betyder att vi är med i EU och om de vill fortsätta att vara en del av EU. Vad ska hända med Europas ekonomiska och kulturella framtid? ECF bjuder in till det fyra dagar långa eventet, Imagining Europe. Ledande debattörer och artister kommer att utforska dessa frågor genom musik, uppträdanden, film, utställningar och debatter.

För mer information gå in på: www.culturalfoundation.eu/imagining-europe

Truly Digital konferens 10 oktober 2012 kl 09.00-18.00 Rival, Mariatorget, Stockholm

Det digitala landskapet expanderas kraftigt vilket medför nya möjligheter att involvera publiken och distributionen. Hur kan vi använda oss av digitaliseringen för att förbättra infrastrukturen för artisterna i de nordiska länderna?

Under hösten 2012 och våren 2013 kommer det att arrangeras fyra konferenser om digitalisering, distribution och involvering av publik i det konstnärliga fältet.

Några av nyckeltalarna på konferensen är Geer Oskam, Senior marketing specialist på Europeana och Kristina Alexanderson, Utbildningsombudsman, på Creative commons Sweden. Moderator på konferensen är Max Valentin.

För att läsa mer om de kommande konferenserna i Norden och programmet för konferensen i Stockholm den 10 oktober gå in på: www.fabel.se/trulydigital

Ungdomsstyrelsens rikskonferens 2012 – Tema ung idag. 28-29 november, Folkets hus/ City Conference Center i Stockholm.

Under två dagar får man lära sig mer om förutsättningar och möjligheter för ungdomar.

Konferensen riktar sig till de som är verksamma inom fritid, skola, hälsa, arbetsliv, sociala frågor, civila samhället, ungdomsorganisationer, politiker och forskare. Syftet med konferensen är utbyte av idéer och erfarenheter, inspiration och ny kunskap.

Några av frågeställningarna som tas upp på rikskonferensen är: Hur ser ungas inflytande, makt och organisering ut i Sveriges kommuner? Vad gör myndigheterna för Sveriges unga? Vilka är de hemmasittande eleverna och hur når vi de? Vilka verktyg finns för samverkan mellan idéburna organisationer och kommunen?

Mer information: www.ungdomsstyrelsen.se/kat/0,2070,2095,00.html

Weaving politics 14-16 december, Dansens Hus, Stockholm.

Internationell tvärvetenskaplig konferens om koreografi, mänskliga rättigheter och våld. Konferensen bjuder in till tre dagar av diskussioner, föreläsningar och koreografiska event. Kan koreografi användas som ett politiskt verktyg i arbetet för mänskliga rättigheter och arbetet mot våld i världen?

Det koreografiska verket Human Writes, Av William Forsythe och Kendall Thomas kommer att framföras av The Forsythe Company och gäster ur Cullberg Baletten och ccap. Weaving politics initiativtagare är Cristina Caprioli som är koreograf, ccap artistic director och Professor vid Stockholms dans och cirkus högskola.

Registreringen är öppen via www.weavingpolitics.se/registration

Läs mer på hemsidan: www.weavingpolitics.se

Östliga partnerskapet – för samarbeten mellan länder som gränsar till EU i öst

Sverige och Polen har under 2008 tagit initiativ till förstärkning av relationer mellan EU och de sex länder som gränsar till EU i öst: Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien, Ukraina och Vitryssland.

Resultatet av initiativet blev ett nytt forum för samarbete – Östliga Partnerskapet. Eastern Partnership lanserades vid ett toppmöte i Prag i maj 2009. Syftet, som idag speglas i ett intensivt samarbete på flera områden, är att etablera relationer, främja reformer och bygga upp demokratiska institutioner i länder som ingår i Partnerskapet. Inom Partnerskapet finns också ett forum för samarbete mellan aktörer från det civila samhället.

Eastern Partnership arbetar med fyra tematiska plattformar:

Plattform 1: Demokrati, god samhällsstyrning och stabilitet
Plattform 2: Handel/ekonomi, klimat/miljö
Plattform 3: Energisäkerhet
Plattform 4: Utbildning, kultur, forskning och ungdomsfrågor

Det finns flera möjligheter att genomföra kulturprojekt med länder från Eastern Partnership. Exempel på ett ungdomsprojekt, finansierad genom EU programmet Youth in Action är “Youth for Peace via Cultures Project”, “Learning to Live Together – An Intercultural and Interfaith Programme for Ethics Education”. Ungdomar från inbjudna organisationer träffades i augusti i Baku. Organisationer som deltog var “Natural Life Association” Turkey, “ERTOBA” Georgia, “International Committee of Civic Diplomacy” Moldova, Youth NGO “Iskra” Ukraine, “International Student Club CTU” Czech Republic, “Polip Ifjúsági Egyesület” Hungary, “Miejski Ośrodek Kultury w Skierniewicach” Poland, “People to People from Ruzomberok” Slovakia, “European Intercultural Forum e. V.” Germany.

Ytterligare möjligheter att söka projekt för samarbete med Vitryssland, Georgien, Ukraina och Moldavien finns inom Svenska Institutets program Creative Force Eastern Europe:

www.si.se/English/Navigation/Scholarships-and-exchanges/Expert-exchange-and-cultural-cooperation/Creative-Force/Cooperation-projects-Eastern-Europe/

Mer information och inspiration för er som är intresserade av projekt med länder som ingår i Eastern Partnership:

eastbook.eu/en/faq-on-eastern-partnership

Fira Fredsdagen på Världskulturmuseet i Göteborg[eng]Celebrate Peace Day at the Museum of World Culture in Gothenburg[/eng]

FN:s internationella Fredsdag firas 21 september. Denna dag samlas människor i över 100 länder för att gemensamt verka för en fredligare värld.

Anna Lindh-stiftelsens svenska nätverk bjuder på Fredsdagen in till Världskulturmuseet i Göteborg kl.14-18:30.

Tillsammans med gäster från Mellanöstern och Nordafrika fyller dom dagen med seminarier, workshops, panelsamtal och fredsmingel. Intercults medarbetare Mamadou Sene kommer bl a att uppträda.

Dagen ger en inblick i olika slags fredsarbete och bjuder på gott om aktiviteter.

Hela arrangemanget är gratis.

Kom och låt dig informeras, inspireras och engageras!

För mer information besök: www.varldskulturmuseerna.se/alf

Läs det uppdaterade programmet för dagen genom att: klicka här

Gå gärna med i Anna Lindh-stiftelsens Facebook evenemang för dagen: www.facebook.com/events/107417102739412/

International website: www.euromedalex.org[eng]UN International Day of Peace is celebrated on September 21. On this day people gather in over 100 countries to jointly work towards a more peaceful world.

The Swedish Anna Lindh Foundation offers Peace Day in the Museum of World Culture in Gothenburg kl.14-18: 30.

Together with guests from the Middle East and North Africa the Anna Lindh Foundation will fill the day with seminars, workshops, panel discussions and peace mingle.

The day provides an insight into the various peace efforts and offers plenty of activities.

The whole event is free.

Come and be informed, inspired and involved!

For more information visit: www.varldskulturmuseerna.se / alf

Read the updated program for the day: Click here

Please join the Anna Lindh Foundation Facebook events for the day: www.facebook.com/events/107417102739412/

Website: www.euromedalex.org[/eng]