Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 (PDF)

Sammanfattning

2011 sjösattes en omorganisering av Intercult som nu drivs som en plattform för att skapa utvecklingsmöjligheter för fler internationella och interkulturella projekt. En modell för den interna projektutvecklingen tagits fram i syfte att skapa en metod och rutiner för att dela historiska och aktuella projekterfarenheter, nätverk och att säkra Intercults kärnvärderingar. Målsättningen är en organisation med självständiga projektledare som verkar från en stark kärna av delad kompetens och gemensamma långsiktiga mål. Vid halvårsskiftet skedde en större personalförändring, två av våra projektledare slutade. Då skapade vi en tydligare organisatorisk uppdelning mellan Intercults producerande ben och resursben genom att anställa en senior projektledare, Iwona Preis, som fick i uppdrag att utveckla ERK.

2011 blev startskottet för två nya konstnärliga projekt, det ena aktivt i Europas utkanter och det andra förlagt till Intercult i Stockholm. Samtidigt kunde vi framgångsrikt avsluta det största projektet hittills i Intercult´s historia Black/North SEAS. Webbplatsen SEAS Dock (www.seas.se) lanserades. Det är ett praktiskt och strategiskt verktyg för transnationella kultursamarbeten med en extern utvärdering och dokumentation av det 4,5 åriga projektet. I juni godkände kommissionen rapporten för Black/North SEAS och den sista utbetalningen från EU verkställdes.

EU:s kulturprogram 2007-13 beviljade en 18-månadersansökan för Intercults nästa stora multilaterala satsning, CORNERS, som lanserades i maj med följande partners; Umeå 2014, Gdansk 2016 (Polen), Exodos Ljbuljana (Slovenien), Pogon och Drugo More (Kroatien). CORNERS Research & Development är den första fasen av projektet. Under 2011 genomfördes två av fyra Xpeditioner där 20-30 konstnärer och forskare reser genom Europas utkanter för att i mötet med lokala aktörer och kulturaktivister hitta inspiration och idéer till nya verk. I augusti gick North Xpedition från Hemavan genom Västerbotten till Umeå. I september startade Caucasus Xpedition i gränsstaden Hopa, Turkiet, och reste genom Georgien för att avslutas i Baku, Azerbadjan. Resorna dokumenteras på CORNERS blog (www.cornersofeurope.org), där de medverkande konstnärernas reflektioner även publiceras i form av Docu-Art.  CORNERS R&D erhöll projektstöd av Svenska Institutet och ett samarbete inleddes med Arts Council Northern Ireland som bidrog med finansiering för deltagande av tre Nordirländska konstnärer per Xpedition.

På hemmaplan i våra lokaler öppnade vi BaseCamp Stockholm, ett residency med fokus på tvärdisciplinära team. Ett ”open call” gav stort gensvar med ansökningar från hela världen. Tre konstnärsteam med deltagare från Berlin, Polen, Georgien och Canada, valdes ut och de spenderade 2-4 veckor i Stockholm under hösten. Andra konstnärliga projekt var danslaboratoriet FastForward med konstnärer från Sverige och Balkan, i samarbete med Lokomotiva (Makedonien) och med stöd av Svenska Institutet. Barnföreställningen Krokodilfiolen fick nypremiär med en turné på skolor i regionen i samband med att Intercults team utökades med artisten Mamadou Sene.

Årets utmaning för vårt resurscentrum, Europeiskt Resurscentrum för Kultur (ERK), har varit att hitta nya finansieringsmöjligheter som ersättning för minskade anslag med 1 200 000 sek, för att fortsätta att tillgängliggöra Intercults europeiska expertis till Sveriges kultursektor. Arbetet med affärsutveckling har lett till nya format och ökad kännedom om målgruppen. ERK-enkäten gick ut under hösten och svaren bekräftade branschens behov av Intercults tjänster. Med detta i ryggen har vi konkretiserat visionen av att erbjuda en branschplattform för ökat engagemang i Europa som realiseras 2012. Övriga ERK-aktiviteter under 2011 var bland annat en rad föreläsningar, en masterskurs på Lunds Universitet, konsultationer och EU-Akuten.

Störst extern uppmärksamhet fick Det Europeiska Projektets Framtid – en konferens om kulturens roll i förverkligandet av EU-2020 strategin, som vi kunde göra tack vare Europa Direkt Intercult i samarbete med Riksteatern och Europakommissionen i Sverige. Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth och chefen för EU DG Kultur Vladimir Sucha samtalade och konferensen blev en viktig kick-off för en politisk dialog om europeisk kulturpolitik med 200 deltagare. Konferensen krokade även i vårt engagemang i kampanjen we are more – act for culture in europe. Tillsammans med Riksteatern, Trans Europe Halles, Tillt och CultureClinic har vi drivit en svensk kampanj. En synergi av detta syns i det Nordiska projekt vi utvecklat om Nordic Advocacy som implementeras under 2012 med stöd av Kulturkontakt Nord.

Europadirekt Intercult har löpt på med informationsarbete om EU, månatliga nyhetsbrev, seminarier, telefonsamtal och möten i Sverige och Europa. Katarina Kvartersdag, med koppling till European Neighbourhood Day, genomfördes för andra gången med våra grannar Katarina Kyrka, Dramalabbet, Polska Institutet och Södra Teatern.

Vårt engagemang i nätverk har fortlöpt med deltagande och styrelseuppdrag i IETM, Platform for Intercultural Dialogue, Culture Action Europe och European Museum Forum. Som en del av vårt aktiva nätverkande är vi partner i River//Cities lärandeprojekt Culture For Waterfronts och deltog i ett första expertmöte i Warsawa under hösten. Vi har breddat oss och inlett ett samarbete med det dynamiska Afrikanska nätverket Arterial Network. Genom stöd från Svenska Institutet kunde vi genomföra ett kompetensutvecklande projekt med aktiviteter i Durban, Kapstaden och Dakar.

Slutligen, 2011 fick Intercult ett helt nytt typ av uppdrag tack vare vår långa erfarenhet som uppdragsgivare för 100-talet konstnärer och kännedom om Sveriges kultursektor. Det sociala företaget SMartBE (Belgien) vill etablera tjänsten SMartSE i Sverige, ett erbjudande om  egenanställning till frilansare inom kulturlivet i syfte att förenkla administration runt korta kontrakt och tillfälliga projekt. Intercult har fått uppdraget att göra en omfattande förstudie och utvecklingsarbetet inför den svenska etableringen av en tjänst som utvecklar näringen i de kulturella och kreativa sektorerna.

Förutom ovan nämnda projektfinansiärer erhåller Intercult viktiga verksamhetsbidrag från Kulturrådet, Stockholm Stad och Stockholm Läns Landsting.

Nytt kulturråd i Bryssel utsett

Den svenska regeringen meddelar att man har utsett ett nytt kulturråd i Bryssel. Till posten som kulturråd vid Sveriges EU-representation i Bryssel har man utsett Tomas Lindman.

Tomas Lindman arbetar för närvarande som departementsråd i Kulturdepartementet där han under flera år varit chef och huvudman för de internationella frågorna, inklusive EU-samordningen.

Tomas Lindman har en bakgrund som föredragande i riksdagens EU-nämnd samt ambassadråd vid svenska ambassaden i Bratislava.

Tjänsten som kulturråd i Bryssel innehas idag av Henrik Selin, vars förordnande går ut den 31 juli 2012. Tomas Lindman tillträder tjänsten som kulturråd i augusti 2012.

Next Step – viktig kulturpolitisk konferens i Danmark 7–8 juni 2012

Under Danmarks ordförandeskap i Europeiska Unionen arrangerar Centrum for Kunst & Interkultur (CKI) och DSI Swinging Europe en internationell kulturkonferens den 7–8 juni på Herning Contemporary Art Museum. Konferensen tar sikte på EUs kulturpolitik som för den kommande programperioden bland annat kommer att handla om utformningen av programmet Kreativa Europa 2014–2020 och kulturstödet i strukturfonderna.

Det omfattande och intressanta konferensprogrammet innehåller drygt 20 tematiska work- shops för kulturproducenter, politiska beslutsfattare och tjänstemän, artister, forskare, representanter för NGO och journalister.

Europa Direkt Intercults Ida Burén deltar i konferensen.

Mer information och deltagaranmälan finns på www.nextstepeu.com

Öppen utfrågning i riksdagen om Sverige i det internationella kulturlivet

7 juni höll Kulturutskottet en öppen utfrågning i riskdagen om Sverige i det internationella kulturlivet. Kulturutskottets ordförande Gunilla Carlsson (S) inledde med att tala om vikten av att Sverige deltar på den internationella arenan, men även vikten av att den internationella arenan finns i Sverige, för att berika kulturlivet.

Anföranden hölls av bland andra: Ellen Wettmark, internationell koordinator, Statens kulturråd, Stina Westerberg, generaldirektör, Statens musikverk, Sanne Houby-Nielsen, överintendent, Statens museer för världskultur, Ulrika Holmgaard, vd Svensk Scenkonst, tidigare kulturråd vid svenska ambassaden i Berlin. De beskrev sina respektive verksamheter och gav exempel på internationellt arbete och samarbete. Därefter fick ledamöterna fritt ställa frågor till talarna.

Se utfrågningen från riksdagen om Sverige i det internationella kulturlivet

Europa Direkt-utlysning kommer i juni under vecka 26

Ansökningsomgången för nya Europa Direkt-kontor är planerad att utlysas i vecka 26. Sista dag att lämna in ansökan kommer att infalla under vecka 37. Ett informationsmöte kommer att anordnas på Europahuset onsdagen den 15 augusti. Frågor om upphandlingen kan ni ställa till COMM-REP-STO-EDIC2013-1@ec.europa.eu.

Europa Direkt-utlysningen och senaste info

Frågor besvaras av nätverkets koordinator på Europakommissionen i Sverige emmy.stromberg@ec.europa.eu

Finansieringsguide för internationellt kultursamarbete från Skåne

Kultur Skåne har tagit fram en guide till stöd för internationellt kultursamarbete. Listan över olika finansieringskällor täcker in europeiska, nordiska, svenska och regionala stöd som kan vara aktuella för skånska kulturaktörer. Guiden har tagits fram för att kulturlivets aktörer ska få en överblick över de stödmöjligheter som finns och lätt komma i kontakt med de organisationer som fördelar stöden.

Finansieringsguiden för internationellt kultursamarbete från Skåne

Konsensus bland Europas kulturministrar om Kreativa Europa

Europas kulturministrar träffades den 10–11 maj i Bryssel för att för första gången diskutera innehållet i Europakommissionens förslag till det framtida kulturprogrammet Kreativa Europa 2014–2020. Ministrarna var mycket eniga och nådde en ”partial agreement”.

Budgeten diskuterades inte på mötet men ministrarna hade synpunkter på den tredje pelaren i programmet, det så kallade finansiella instrumentet.

Budgetförhandlingarna som påbörjas nu och beräknas bli klara under det cypriotiska ordförandeskapet hösten 2012 förs mellan Europeiska Ministerrådet (finansministrar) och Europaparlamentet.

Sveriges kulturråd i Bryssel Henrik Selin kommenterar mötet.

Fulltecknad ACCESS EUROPA kick-off på Medelhavsmuseet

ACCESS EUROPA, branschplattformen för kultursektorn, höll sitt första plattformsmöte den 31 maj på Medelhavsmuseet. Ett 70-tal deltagare, medlemmar och prova-påare, samlades från hela Sverige för att nätverka, utbyta erfarenheter och höra det senaste från den europeiska arenan och få inspirerande kunskap om hur man kan aktivera sin egna organisation genom partnerskap.

Sedan lanseringen den 17 april har intresset varit stort från kultursektorn som vi riktar oss till, men även politiker och beslutsfattare från andra samhällsområden har hört av sig. 8 nya medlemmar anmälde sig under mötet på Medelhavsmuseet och plattformen har idag 27 medlemmar, däribland tre regioner, tre kommuner och ett flertal kulturaktörer.

ACCESS EUROPA skapades av Intercult och är kultursektorns plattform för ökat engagemang i Europa. Plattformen är ett forum för internationell omvärldsbevakning, nätverkande och erfarenhetsutbyte i skapandet av internationella projekt. Plattformen ger sina medlemmar möjlighet att vara mer aktiva i europeiska sammanhang och att skapa fler framgångsrika projekt genom ansökningar till EUs kulturprogram och andra europeiska och internationella stödformer.

Vi uppmuntrar fler att vara med, ju fler vi blir desto större chans till givande erfarenhetsutbyten och intressanta nätverksmöten över kultursektorns traditionella gränser.

Nästa möte äger rum den 4 oktober 2012 på Europahuset i Stockholm.

Frågor besvaras av projektledaren Iwona Preis, skicka gärna ett mail till:

iwona.preis@intercult.se

Mer information och medlemsanmälan

www.accesseuropa.se

Höstens aktiviteter – Dags att anmäla sig!

Datum för höstens aktiviteter är spikade.

Nästa plattformsmöte

Det 2:a plattformsmötet kommer att äga rum i Europahuset i Stockholm den 4 oktober.

Ta chansen att orientera dig inom Europas kulturarena!

På plattformsmötet kommer vi bl a att ta upp kulturinstitutioners internationella strategier. Med anledning av detta ges en inblick i Västra Götalands arbete. Riksteatern redogör för sitt EU-projekt ”Europe now” och som deltagare har du chansen att ta upp dina egna idéer och tankar som du vill ge uttryck för eller diskutera.

Du finner två ansökningsformulär längst ner på denna sida. Det första formuläret är för medlemmar och den andra är för prova-på-besökare  – som betalar 400 kr exkl. moms för att delta.

Medlemsresa med Access Europa till Audience Development

Bryssel 15-17 oktober 2012

Plattformen Access Europa startar höstsäsongen med en inbjudan till den förhandsaviserade medlemsresan till Bryssel.

Anmälda till resan träffas i Bryssel måndagen den 15 oktober efter lunch.

Access Europa arrangerar under denna eftermiddag ett par möten med europeiska organisationer. Vi träffar bland annat Emma Ernsth från nätverket Culture Action Europe. Ett mer detaljerat program för denna eftermiddag presenteras längre fram.

Tisdagen den 16 oktober och onsdagen den 17 oktober deltar vi i Audience Development-konferensen.

Konferensen är en del av ett omfattande Culture in motion 2012-program som startar i Bryssel den 15 oktober och avslutas den 17 oktober kl.16.00.

Som en allmän information kan meddelas att det under måndagen den 15 oktober genomförs ett kick-off möte för de samarbetsprojekt som har fått stöd från Kulturprogrammet samt en konferens med erfarenhetsutbyte om Europeiska Kulturhuvudstäder – där vår grupp inte kommer att delta.

Däremot deltar vi alltså när Culture in motion fortsätter med Audience Development tisdagen den 16 och onsdagen den 17 oktober – med Chris Torch från Intercult som moderator.

Deltagandet i konferensen är kostnadsfritt och den är öppen för anmälan.

Vi räknar med 20 deltagare från Access Europa och har informerat arrangörerna om vår grupp. Varje anmälan godkänns dock individuellt.

Sista dagen för anmälan till konferensen är fredagen den 28 september.

Programmet och anmälningsblanketten hittar du här www.cultureinmotion.eu

Fill out my online form.

Fill out my online form.